Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

76. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije, stran 1014.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO IN TRGOVINO ROMUNIJE
1. člen
Ratificira se Memorandum o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije, podpisan v Ljubljani 21. oktobra 2005.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
M E M O R A N D U M
ON CO-OPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF ECONOMY AND COMMERCE OF ROMANIA
The Ministry of the Economy of the Republic of Slovenia and the Ministry of Economy and Commerce of Romania (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),
▪ confirming friendly relations between their states and their inhabitants;
▪ wishing to promote the development of their economic co-operation in fields of mutual interest on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity;
▪ considering the mutual benefit arising from increased trade and the wish to strengthen relations further, especially through the promotion of bilateral trade, economic ties and closer co-operation; and
▪ considering the obligations of their states arising from international agreements,
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties, within the framework of their laws, regulations and other provisions and considering their international obligations and agreements, shall make their best efforts to develop and strengthen economic co-operation on the widest possible basis and in all the fields they deem to be of their mutual interest and benefit.
Article 2
1. The Contracting Parties shall strive to create favourable conditions to strengthen economic co-operation, especially by:
– facilitating and supporting exchange and contacts between their economic operators,
– creating a favourable atmosphere for investments,
– facilitating the exchange of business and economic information,
– helping each other in the organisation of fairs, exhibitions, symposiums etc.,
– facilitating the exchange of information on activities in the domestic market, including rules regarding consumer protection,
– creating a favourable climate for cooperation in the field of small and medium size enterprises and development of entrepreneurship,
– encouraging co-operation and activities in the field of tourism.
Article 3
To this end the Contracting Parties hereby establish a Slovene-Romanian Joint Commission which shall deal with the fields covered by this Memorandum and:
– identify fields to which co-operation between the Contracting Parties should be extended, propose measures and make recommendations for their implementation;
– prepare proposals for improving the possibilities of co-operation between economic operators of the two states;
– exchange information on the economic situation in the two states, on regulations, economic programmes and other information of mutual interest;
– identify problems that hinder bilateral trade and economic co-operation and propose measures for their solution.
Article 4
The Joint Commission shall be composed of representatives of the Contracting Parties and, where necessary, representatives of other establishments of the private or public sector may also be invited to participate.
Article 5
1. The Joint Commission shall meet as a rule once a year or as required at the request of either of the Contracting Parties.
2. The dates of meetings and the agenda of the Joint Commission shall be agreed by both Contracting Parties.
3. The host Contracting Party shall take minutes of the course and the conclusions of the meeting of the Joint Commission, which shall be signed by the leaders of both delegations at the end of the meeting.
Article 6
Either of the Contracting Parties may at any time request an amendment to this Memorandum through diplomatic channels.
Article 7
1. This Memorandum shall enter into force on the first day of the second month after the day of receiving the last of the notes by which the Contracting Parties inform each other on the fulfilment of internal legal procedures required for this Memorandum to enter into force and shall be valid for one (1) year and shall be automatically extended for equal periods.
2. Either of the Contracting Parties may withdraw from the Memorandum by informing the other Contracting Party of its intention to do so in writing three (3) months prior to the expiration of any 1-year period.
Done in duplicate on the twenty-first of October 2005 in Ljubljana in the English language, both texts being equally authentic.
Andrej Vizjak (s)
Minister
of the Economy of the
Republic of Slovenia
 
Ioan-Codrut Seres (s)
Minister
of Economy and Commerce of Romania
M E M O R A N D U M
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO IN TRGOVINO ROMUNIJE
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije ter Ministrstvo za gospodarstvo in trgovino Romunije (v nadaljevanju »pogodbenika«) sta se
▪ ob potrditvi prijateljskih odnosov med državama in njunimi prebivalci;
▪ v želji, da bi spodbujali razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih obojestranskega interesa na podlagi enakopravnosti, obojestranske koristi in vzajemnosti;
▪ ob upoštevanju obojestranske koristi, ki izhaja iz povečanega trgovanja in želje po nadaljnji krepitvi odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskih vezi in tesnejšega sodelovanja, in
▪ ob upoštevanju obveznosti svojih držav, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov,
sporazumela o naslednjem:
1. člen
Pogodbenika si v okviru svojih zakonov, predpisov in drugih določb ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti ter sporazumov kar najbolj prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja na čim širši podlagi in na vseh področjih, za katera menita, da so v njunem obojestranskem interesu in njuno korist.
2. člen
1. Pogodbenika si prizadevata ustvarjati ugodne razmere za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti s tem da:
– omogočata in podpirata izmenjavo in stike med svojimi gospodarskimi subjekti,
– ustvarjata ugodno ozračje za naložbe,
– omogočata izmenjavo poslovnih in gospodarskih informacij,
– si pomagata pri organiziranju sejmov, razstav, simpozijev itd.,
– omogočata izmenjavo informacij o dejavnostih na domačem trgu, vključno s pravili o varstvu potrošnikov,
– ustvarjata ugodno ozračje za sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij ter za razvoj podjetništva,
– spodbujata sodelovanje in dejavnosti na področju turizma.
3. člen
S tem namenom pogodbenika ustanovita slovensko-romunsko skupno komisijo, ki obravnava področja tega memoranduma in:
– opredeljuje področja za razširitev sodelovanja med pogodbenikoma, predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo uresničevanje;
– pripravlja predloge za izboljšanje možnosti sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav;
– izmenjuje informacije o gospodarskem položaju v obeh državah, predpisih, gospodarskih programih ter druge informacije v obojestranskem interesu;
– ugotavlja težave, ki ovirajo dvostransko trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, ter predlaga ukrepe za njihovo rešitev.
4. člen
Skupno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenikov, po potrebi pa so k sodelovanju lahko povabljeni tudi predstavniki drugih ustanov zasebnega ali javnega sektorja.
5. člen
1. Skupna komisija se praviloma sestaja enkrat letno ali po potrebi na zahtevo enega ali drugega pogodbenika.
2. Pogodbenika se dogovorita o datumu in dnevnem redu zasedanj skupne komisije.
3. O poteku in sklepih zasedanja skupne komisije pogodbenik gostitelj sestavi zapisnik, ki ga ob koncu zasedanja podpišeta vodji delegacij.
6. člen
En ali drug pogodbenik lahko kadar koli po diplomatski poti predlaga spremembo tega memoranduma.
7. člen
1. Ta memorandum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu prejema zadnje od not, s katerima se pogodbenika obvestita o končanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega memoranduma, in velja eno (1) leto ter se samodejno podaljšuje za enaka obdobja.
2. En ali drug pogodbenik lahko odstopi od memoranduma tako, da o svoji nameri tri (3) mesece pred iztekom vsakega 1-letnega obdobja pisno obvesti drugega pogodbenika.
Sestavljeno v dveh izvirnikih dne 21. oktobra 2005 v Ljubljani v angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Republike Slovenije
 
Ioan-Codrut Seres l.r.
Minister
za gospodarstvo in trgovino
Romunije
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-34/2007
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-1811-0019
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti