Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju, stran 9773.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 7. seji dne 28. junija 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V 1. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Izrazi, uporabljani v tem Pravilniku v moški obliki, se smiselno uporabljajo za oba spola.«.
2. člen
Zadnja alineja 3. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01) se spremeni tako, da se glasi:
»– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenija za zaposlovanje, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, nimajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, kar ne velja za šolajoče se v tujini.«.
3. člen
V 5. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01) se pred prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Učni uspeh se ugotavlja:
– za dijake prvih letnikov na podlagi uspeha zadnjega razreda osnovne šole,
– za druge dijake na podlagi uspeha predhodnega letnika srednje šole,
– za študente 1. letnikov na podlagi uspeha zadnjega letnika srednje šole,
– za druge študente na podlagi povprečne ocene izpitov v preteklem študijskem letu.«.
4. člen
7. člen Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01) se spremeni tako, da se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Štipendistu, ki se šola v tujini, pripada dvakratni dodatek iz prvega odstavka tega člena.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi dokazila o kraju bivanju v tujini v času šolanja, ki ga mora predložiti štipendist.«.
5. člen
Dopolni se 14. člen Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01) tako, da se mu dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, da vlogo dopolni v roku, določenem za dopolnitev. Če prijavitelj v roku vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka je dovoljena pritožba županu v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.«.
6. člen
Spremeni se 20. člen Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01), ki se glasi:
»Pogodba o štipendiranju mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov prejemnika,
– davčno in EMŠO prejemnika,
– obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank med trajanjem izobraževanja,
– številko transakcijskega računa in banko prejemnika,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.«.
7. člen
Prvi odstavek 21. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01) se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije Občine Šempeter - Vrtojba se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust ne izplačujejo oziroma za študente, ko se izplačila zaključijo s prenehanjem rednega absolventskega staža.«.
8. člen
Štipendisti, ki prejemajo štipendije na podlagi veljavnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko štipendist predlaga uskladitev pogodbe z določbami tega pravilnika in nadaljnje izplačevanje štipendij v skladu z določbami tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od začetka šolskega leta 2007/2008 dalje.
Št. 01101-8/2007-9
Šempeter pri Gorici, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti