Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3791. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob hidroelektrarni Boštanj, stran 9754.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob hidroelektrarni Boštanj
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN)
Ocena stanja
V naselju Boštanj, med obstoječo HE Boštanj in glavno cesto G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, je območje nepozidanega stavbnega zemljišča.
Za območje veljajo določila Uredbe o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 110/02 in 59/03).
Po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05, 65/06, 12/07 in 29/07) za območje poselitve, ki se nahaja v meji lokacijskega načrta HE Boštanj veljajo določila omenjenega odloka, pod pogojem da niso v nasprotju z ureditvami in pogoji odloka o lokacijskem načrtu HE Boštanj ter da se za območje proizvodnih in obrtnih dejavnosti ob HE Boštanj izdela občinski izvedbeni prostorski akt.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02 in 87/04) pa s svojim 4. členom zavezuje k izdelavi zazidalnega načrta za zahtevne objekte v okviru ureditvenih območij naselij. Po planski namenski rabi je območje opredeljeno kot območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti.
Glede na to, da na območju ni realizirana načrtovana gradnja, izražena pa je investicijska namera za gradnjo bencinskega servisa z manjšo trgovino in gostinskim lokalom, je treba na tem območju definirati ter umestiti nove objekte z vso potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Zaradi uveljavitve ZPNačrta se za območje urejanja pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
Razlogi za pripravo OPPN
Razlog za pripravo OPPN je ureditev površin za umestitev objektov bencinskega servisa ob glavni cesti G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo. Z umeščanjem novih objektov se izkoristi lego ob tranzitni poti ter ustvari nova delovna mesta znotraj občinskih meja.
Ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje, za katero se izdeluje OPPN, se nahaja severno ob glavni cesti G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, na katero meji. Vzhodno in zahodno od območja, pa se nahaja preostali del nepozidanega stavbnega zemljišča (v naravi deponije peska).
Območje obsega zemljišča parc. št.: 295/4, 295/11, 295/13, 295/17, 295/14 in 295/5, vse v k.o. Boštanj.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v samem postopku izdelave OPPN, zaradi usklajevanja ureditev z ureditvami v preostalem delu nepozidanega stavbnega zemljišča.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Okvirni roki izdelave OPPN so naslednji:
+---------------------+-----------------------+----------------+
|     Faza    |  Nosilec aktivnosti |    Rok   |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Sklep o pričetku   |pripravljavec Občina  |   7 dni   |
|postopka in objava v |Sevnica        |        |
|Uradni list RS    |            |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Izdelava osnutka   |izdelovalec OPPN    |   60 dni   |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Pridobivanje smernic |pripravljavec Občina  |   30 dni   |
|           |Sevnica        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Dopolnitev osnutka s |pripravljavec Občina  |   15 dni   |
|smernicami      |Sevnica        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Morebitna izdelava  |izdelovalec okoljskega |        |
|okoljskega poročila |poročila        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Pridobitev mnenja MOP|pripravljavec Občina  |   15 dni   |
|glede okoljskega   |Sevnica        |        |
|poročila       |            |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Javna razgrnitev in |pripravljavec Občina  |   30 dni   |
|javna obravnava   |Sevnica        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Stališča do pripomb |izdelovalec OPPN in  |   7 dni   |
|           |pripravljavec Občina  |        |
|           |Sevnica        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Izdelava predloga  |izdelovalec OPPN    |   15 dni   |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj  |pripravljavec Občina  |   30 dni   |
|           |Sevnica        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Sprejem OPPN     |pripravljavec Občina  |   15 dni   |
|           |Sevnica        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
|Objava odloka v   |pripravljavec Občina  |   30 dni   |
|uradnem glasilu   |Sevnica        |        |
+---------------------+-----------------------+----------------+
Okvirni roki se podrobneje določijo in spremljajo s terminskim planom.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Koordinator postopka priprave OPPN je pristojni občinski organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Pristojni nosilci urejanja prostora za OPPN so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto;
3. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
6. Elektro Celje d.d., Področje Krško;
7. ELES Slovenije d.d.;
8. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto;
9. JP Komunala d.o.o. Sevnica;
10. Geoplin Plinovodi d.o.o., Ljubljana;
11. JP Plinovod Sevnica;
12. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica;
13. Občina Sevnica;
14. KS Boštanj.
Ter ostali udeleženci:
15. Savske Elektrarne Ljubljana d.o.o.;
16. INFRA d.o.o.;
17. HSE d.o.o.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: GD Podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o. Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik;
– Pripravljavec: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Izdelovalec OPPN: Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško;
– Izdelovalec tehničnih podlag: FIN ARS, d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
Izdelavo OPPN, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral GD Podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0002/2007
Sevnica, dne 13. julija 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti