Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3783. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN za stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva«, stran 9730.

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN za stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva«
1. člen
Vsebina programa opremljanja
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja »OLN za stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 30. 4. 2007 izdelalo podjetje Espri, d.o.o., Novo mesto.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Podatke o območju opremljanja
2. Prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan na podlagi Odloka o OLN za stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu.
Območje načrtovanega OLN za bodočo pozidavo obsega 82 arov površin in se nahaja med stanovanjskimi stavbami Jakčeve, Ragovske in Maistrove ulice. Ureditveno območje OLN se nanaša na območje znotraj stanovanjske soseske Jakčeva ulica–Ragovska ulica, ki do danes še ni bilo pozidano.
Načrtovan stanovanjsko-poslovni objekt je predviden na zemljiški parceli št. 202, ostalo območje pa zajema še zemljiške parcele št. 183 – Jakčeva ulica, 182, 200, 201, 203, 204, 205, 206, vse k.o. Kandija. Objekt bo obsegal predvidoma 104 stanovanja in 12 poslovnih prostorov.
Meja na vzhodni strani poteka ob robu asfaltiranih parkirnih površin, ki so namenjene prebivalcem v večstanovanjskih stavbah Ragovska ulica 19, 20, 21 in 22. Na južni poteka po robu stanovanjske ceste – Maistrove ulice, se nato zalomi in na zahodni strani prečka zelenice in niz lesenih lop ob večstanovanjskih stavbah Jakčeva ulica 16 in 18, vse do križišča z zbirno mestno cesto LZ 299060 Jakčeva ulica–Ragovska ulica–Ragovo. Od križišča, ki je zajeto v območje OLN, se meja usmeri proti vzhodu po robu asfaltiranih prometnih površin – podaljšku Jakčeve ulice ter naveže nazaj na izhodiščno točko na parkirnih površinah pred večstanovanjskimi stavbami.
3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na dve ožji območji opremljanja, in sicer:
   I. območje:    nova stanovanjska gradnja
  II. območje:   prometne in zelene površine.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Območje opremljanja zajema tudi obstoječe prometne površine, in sicer so to zbirna cesta LZ 299060 Jakčeva ulica–Ragovska ulica–Ragovo, neurejene makadamske prometne površine med bloki na Jakčevi in nepozidano kotanjo ter dovozno cesto in parkirne površine med bloki na Ragovski ulici. Območje je opremljeno z vodovodnim omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem, elektroomrežjem, kabelskim omrežjem, kanalizacijo, javno razsvetljavo in plinovodnim omrežjem, na katera se bo priključil nov objekt. Pri tem pa bo del te infrastrukture potrebno rekonstruirati oziroma dograditi. Gre za kanalizacijo, vodovodno omrežje, SN elektroenergetski vod, transformacijsko postajo ter javno razsvetljavo.
Območje se na obstoječo cestno in komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:
Prometna ureditev: Predvidena je gradnja nove dovozne ceste, ki se razcepi na klančino, ki vodi v podzemne garaže ter na intervencijsko pot. Dostop do predvidenega objekta se oblikuje iz obstoječega križišča na Jakčevi ulici. Ob zahodni meji območja in na jugovzhodnem delu območja se uredi hodnik za pešce kot podaljšek že obstoječega hodnika.
Južno od interventne poti se zaradi strmega terena zgradi oporne zidove v višinah do maks. 3 m, na njih pa namesti ograjo, ki bo preprečila morebitne padce iz višjeležečega terena.
Na zahodni strani objekta se ob dovozni cesti uredi manjše število parkirnih mest z omejitvijo za invalide. Parkirne površine za stanovalce, uporabnike (zaposleni, obiskovalci) poslovnih prostorov ter prebivalce iz soseske bodo organizirane znotraj stanovanjsko-poslovnega objekta.
Kanalizacija: Za odvodnjavanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda z novega objekta in ureditev je predvidena ureditev ločenega kanalizacijskega sistema. Obstoječe kanalizacijsko omrežje B – 30 (mešani sistem) se dogradi oziroma rekonstruira tako, da bo prevajalo komunalne odpadne in padavinske vode tudi iz predvidenega objekta ter prometnih površin.
Vodovod: Nov objekt se priključi na obstoječe mestno vodovodno omrežje. Omrežje se dogradi tako, da se zgradi nova trasa vodovoda, ki poteka preko zahodnega in južnega dela območja, z navezavo na obstoječe omrežje na Maistrovi ulici ter ob večstanovanjski stavbi na Ragovski ulici 22. Hkrati se rekonstruira obstoječi sekundarni vod ter obnovi obstoječe vodovodne priključke.
Elektroomrežje in transformatorska postaja: Potrebna bo gradnja nove transformatorske postaje (TP) in rekonstrukcija trase obstoječega SN elektroenergetskega voda med jaškom J1 ob Jakčevi ulici ter TP Ragovska 2. Hkrati bo potrebna gradnja nizkonapetostnih razvodov od nove TP po EKK do posamezne priključne omarice odjemalca.
Telekomunikacijsko omrežje: Predvideno območje nove pozidave se priključi na obstoječe telekomunikacijsko (TK) omrežje. Točka navezave je predvidena v obstoječem jašku v križišču z Jakčevo ulico.
Kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS): Objekt se bo priključil na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS). Priključitev na obstoječi kabelski razvod je možna na delitveni točki EOP (energetsko ojačevalna postaja) v Maistrovi ulici, vzhodno od območja opremljanja.
Javna razsvetljava: Ob obstoječih in načrtovanih cestah se predvidi postavitev uličnih svetilk – luči javne razsvetljave. Višina namestitve svetilk je 5–6 m ob internih cestah in 9 m ob glavni cesti. Pri tem mora biti zagotovljena izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno onesnaževanje.
Plinovodno omrežje: Predvidena je izgradnja/uporaba sekundarnega plinskega omrežja v sklopu plinovodnega omrežja Novega mesta. Napajanje območja je predvideno iz že zgrajenega distribucijskega plinovodnega omrežja ob Jakčevi ulici. Trasa plinovoda zemeljskega plina bo potekala v koridorju dostopnih cest ob trasah ostalih komunalno-energetskih vodov in objektov.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnega zemljišča
Skupni stroški opremljanja zemljišč za gradnjo so po cenah 30. april 2007 507.239,00 EUR (z DDV) in obsegajo: stroške izdelave programa opremljanja, prostorske in projektne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepremičnin in odškodnin za zemljišče za ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne in komunalne infrastrukture, stroške strokovnega nazora in vodenja investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po cenah 30. april 2007 408.038,00 EUR (z DDV) in vključujejo stroške programa opremljanja, prostorske in projektne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepremičnin in odškodnin za zemljišče za ureditev infrastrukture, cestnega omrežja, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, opornega zida ter strokovnega nadzora in vodenja, medtem ko ne vključujejo stroškov električnega, plinovodnega, telekomunikacijskega in KKS omrežja, ki so jih dolžni izvesti pristojna podjetja in upravljavci in niso predmet komunalnega prispevka.
Stroški za obstoječo komunalno opremo izven območja urejanja občinskega lokacijskega načrta, na katero se bo po določilih le-tega priključevala komunalna oprema za potrebe novogradnje, se do sprejema odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto, določijo na podlagi Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03, 70/05) in se poleg obračunskih stroškov še dodatno odmerijo investitorju.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
6. člen
Viri financiranja
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v območju opremljanja v celoti zagotavlja investitor. Za energetsko in komunikacijsko infrastrukturo pa zagotavlja finančna sredstva investitor v dogovoru z upravljavci oziroma lastniki infrastrukture.
7. člen
Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel oziroma na neto tlorisno površino objektov
Obračunski stroški opremljanja se delijo samo na I. obračunsko območje investicije pri čemer se delijo obračunski stroški v celoti.
Mestna občina Novo mesto v skladu z 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine 0,50:0,50. Prav tako določa, da je faktor dejavnosti za vse zavezance na območju enak 1.
Tako so stroški opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 30. april 2007 sledeči:
+---------------------------------------+----------------------+
|                    | I. območje, v EUR  |
+---------------------------------------+----------------------+
|1. Cestno omrežje s podpornimi zidovi |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 gradbene parcele         |    43,93     |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 neto tlorisne površine      |    12,86     |
+---------------------------------------+----------------------+
|2. Kanalizacija            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 gradbene parcele         |    21,96     |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 neto tlorisne površine      |     6,43     |
+---------------------------------------+----------------------+
|3. Vodovod               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 gradbene parcele         |    19,77     |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 neto tlorisne površine      |     5,79     |
+---------------------------------------+----------------------+
|4. Javna razsvetljava         |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 gradbene parcele         |     1,49     |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 neto tlorisne površine      |     0,44     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Skupaj                 |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 gradbene parcele         |    87,15     |
+---------------------------------------+----------------------+
|na m2 neto tlorisne površine      |    25,51     |
+---------------------------------------+----------------------+
8. člen
Način izvajanja in odmere komunalnega prispevka
Med Mestno občino Novo mesto in investitorjema komunalne opreme oziroma zavezancema za plačilo komunalnega prispevka bo na podlagi 78. člena ZPNačrt sklenjena pogodba o opremljanju, ki bo opredeljevala, da bosta investitorja opremila območje na lastne stroške v rokih in obsegu, kot to določa program opremljanja. Prav tako bo vsebovala tudi vse druge z zakonom predpisane elemente.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
9. člen
Terminski plan izvedbe investicije
Vsa komunalna infrastruktura bo dokončana najkasneje v drugi polovici leta 2008.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Strokovne podlage za program opremljanja
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
11. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti