Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3784. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »Stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico«, stran 9732.

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »Stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina programa opremljanja
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja »Stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 30. 4. 2007 izdelalo podjetje Espri, d.o.o., Novo mesto.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Podatke o območju opremljanja
2. Prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta.
Območje urejanja obsega 24,35 arov površine. V območje urejanja ureditvenega načrta je zajet stavbni otok med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, v katerega so vključene del parcele parc. št. 1095 – cesta, parc. št. 1457, parc. št. 1458, parc. št. 1459, parc. št. 1460, parc. št. 1461, parc. št. 1462, parc. št. 1463, del parcele parc. št.. 1465 – cesta, del parcele parc. št. 1466 – cesta in del parcele parc. št. 1467, vse k.o. Novo mesto.
Območje urejanja omejujejo naslednje parcelne številke: na zahodnem delu je območje urejanja omejeno s parc. št. 1467, k.o. Novo mesto, severni del območja je omejen s parc. št. 1095, k.o. Novo mesto (Rozmanova ulica), na vzhodu ga omejuje parc. št. 1465, k.o. Novo mesto (Kastelčeva ulica), na južni strani je območje omejeno s parc. št. 1464, k.o. Novo mesto in parc. št. 1466, k.o. Novo mesto.
3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na dve ožji območji opremljanja, in sicer:
   I. območje:    nova stanovanjsko-poslovna gradnja
  II. območje:   prometne in zelene površine ter vse
           ostale površine, ki niso del I. območja
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Območje zajema obstoječo lokalno cesto »glavna mestna cesta LG 2999000 Glavni trg–Sokolska ulica–Prešernov trg–Glavni trg–Rozmanova ulica, Kastelčeva ulica«, ki je kategorizirana kot javna pot JP 799427.
Območje ureditvenega načrta je opremljeno z vodovodnim omrežjem, telekomunikacijskim omrežjem, elektroenergetskim omrežjem, kabelskim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in plinovodnim omrežjem, na katera se bo priključil nov stanovanjsko-poslovni objekt. Dograditi bo potrebno 4-cevno kabelsko kanalizacijo, javna razsvetljava pa bo potekala po fasadnih kanalih.
Prometna ureditev: Obstoječe prometne površine bo zaradi gradnje objekta potrebno rekonstruirati. Pri tem se bo dogradil obstoječi pločnik v vogalu novega objekta na razcepu omenjenih cest ter preuredila parkirna mesta ob Rozmanovi ulici zaradi oblikovanja uvoza v predviden objekt. Ob rekonstrukcijah obstoječega prometnega omrežja se ohranjajo obstoječi dovozi do okoliških stavb.
Kanalizacija: Obstoječi kanal med jaškom št. 920 in št. 921 se ukine, kanalizacija na Kastelčevi ulici pa se obnovi med jaškoma št. 919 in 920 ter jaški št. 982, 983 in 984 ter na novo zgradi povezava med jaškoma št. 920 in 984. Kanalizacija za odvod odpadnih padavinskih voda se priključi direktno v obstoječi mešani kanalizacijski sistem v jašku št. 982.
Vodovod: Območje je obkroženo z vodovodno napeljavo, potrebno je izvesti samo priključitev na obstoječe omrežje.
Elektroomrežje: Objekti in naprave se priključujejo na obstoječi elektrokabelski razvod v mestnem jedru. Pred pričetkom gradnje bo potrebno zgraditi 4-cevno kabelsko kanalizacijo (EKK) od obstoječega jaška J03 do obstoječega droga na zemljišču parc. št. 1464, k.o. Novo mesto, ob Kastelčevi ulici. Prav tako bo potrebna gradnja 4-cevne elektro kabelske kanalizacije od TP Prešernov trg do predvidenega objekta (za napajanje novega objekta in prevezavo obstoječega omrežja) ter cevi preko ceste na enem mestu (Rozmanova ulica) za prevezavo obstoječega nadzemnega nizkonapetostnega omrežja.
Telekomunikacijsko omrežje: Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je v neposredni bližini, potrebno je izvesti samo priključitev nanj.
Kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS): Objekt se bo priključil na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS) na najbližji točki vstopa na Rozmanovi 13.
Javna razsvetljava: V območju urejanja je predvidena javna razsvetljava.
Plinovodno omrežje: Objekti se priključijo na plinovodno napeljavo plinovodnega omrežja Novega mesta, ki poteka po Kastelčevi ulici po PE 40–55. Predviden delovni tlak plinovodnega razvoda znaša 1 bar.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnega zemljišča
Skupni stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po cenah 30. april 2007 148.340,00 EUR (z DDV) in obsegajo: prostorsko, investicijsko in projektno dokumentacijo, stroške odškodnin zaradi služnosti za ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne in komunalne infrastrukture ter stroške strokovnega nazora in vodenja investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo so po cenah 30. april 2007, 141.490,00 EUR (z DDV) in vključujejo stroške prostorske, investicijske in projektne dokumentacije, stroške odškodnin zaradi služnosti za ureditev infrastrukture, cestnega omrežja, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter strokovnega nadzora in vodenja, medtem ko ne vključujejo stroškov električnega, plinovodnega, telekomunikacijskega in KKS omrežja, ki so jih dolžni izvesti pristojna podjetja in upravljavci in niso predmet komunalnega prispevka.
Stroški za obstoječo komunalno opremo izven območja urejanja občinskega lokacijskega načrta, na katero se bo po določilih le-tega priključevala komunalna oprema za potrebe novogradnje, se do sprejema odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto določijo na podlagi Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03, 70/05) in se poleg obračunskih stroškov še dodatno odmerijo investitorju.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
6. člen
Viri financiranja
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v območju opremljanja v celoti zagotavlja investitor. Za energetsko in komunikacijsko infrastrukturo pa zagotavlja finančna sredstva investitor v dogovoru z upravljavci oziroma lastniki infrastrukture.
7. člen
Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel oziroma na neto tlorisno površino objektov
Obračunski stroški opremljanja se delijo samo na I. obračunsko območje investicije, pri čemer se delijo obračunski stroški v celoti.
Mestna občina Novo mesto v skladu z 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine 0,50:0,50. Prav tako določa, da je faktor dejavnosti za vse zavezance na območju enak 1.
Tako so stroški opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 30. april 2007 sledeči:
+------------------------------------+-------------------------+
|                  |  I. območje, v EUR  |
+------------------------------------+-------------------------+
|1. Cestno omrežje          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 gradbene parcele       |     247,41     |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 neto tlorisne površine    |     27,68     |
+------------------------------------+-------------------------+
|2. Kanalizacija           |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 gradbene parcele       |     112,40     |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 neto tlorisne površine    |     12,58     |
+------------------------------------+-------------------------+
|3. Vodovod             |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 gradbene parcele       |     1,00      |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 neto tlorisne površine    |     0,11      |
+------------------------------------+-------------------------+
|4. Javna razsvetljava        |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 gradbene parcele       |     8,61      |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 neto tlorisne površine    |     0,96      |
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 gradbene parcele       |     369,43     |
+------------------------------------+-------------------------+
|na m2 neto tlorisne površine    |     41,34     |
+------------------------------------+-------------------------+
8. člen
Način izvajanja in odmere komunalnega prispevka
Med Mestno občino Novo mesto in investitorjem komunalne opreme oziroma zavezancem za plačilo komunalnega prispevka bo na podlagi 78. člena ZPNačrt sklenjena pogodba o opremljanju, ki bo opredeljevala, da bosta investitorja opremila območje na lastne stroške v rokih in obsegu, kot to določa program opremljanja. Prav tako bo pogodba vsebovala tudi vse druge z zakonom predpisane elemente.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
9. člen
Terminski plan izvedbe investicije
Vsa komunalna infrastruktura bo dokončana najkasneje v drugi polovici leta 2008.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Strokovne podlage za program opremljanja
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
11. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti