Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3778. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 9715.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. julija 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Trnovo
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Trnovo bo omogočil ureditev območja za razvoj podjetništva na Trnovski planoti. Prostor planote je redko poseljen. Izjema je Trnovo, ki je relativno močno lokalno središče. Predvidena poslovna cona obsega ca. 5 ha površin, primernih za izgradnjo poslovnih objektov. V občinskem prostorskem planu za ta namen rezervirane površine in izražene gospodarske pobude so razlog za pripravo OPPN.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljiške parcele št. 165/1, dele parcel 1260/2 in 1260/3, vse k.o. Trnovo, ki so nujno potrebne za komunalno ureditev tega območja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+--------------------------------------+-----------------------+
|priprava osnutka načrta        |90 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o  |40 dni         |
|potrebnosti CPVO           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|dopolnjen osnutek načrta       |60 dni (s CPVO 120 dni)|
+--------------------------------------+-----------------------+
|javna razgrnitev in obravnava     |40 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|priprava predloga načrta       |60 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o  |40 dni (s CPVO 60 dni) |
|sprejemljivosti vplivov na okolje   |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|predložitev načrta mestnemu svetu v  |30 dni         |
|sprejem z odlokom           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Kidričeva 13, Nova Gorica;
– ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave RS, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
– Oddelek MONG za gospodarstvo;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 v okviru proračunske postavke oddelka za gospodarstvo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-5/2007
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti