Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

70. Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MIPKVOZN), stran 989.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MIPKVOZN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja (MIPKVOZN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-87/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI IZBIRNEGA PROTOKOLA H KONVENCIJI O VARNOSTI OSEBJA ZDRUŽENIH NARODOV IN SPREMLJEVALNEGA OSEBJA (MIPKVOZN)
1. člen
Ratificira se Izbirni protokol h Konvenciji o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja, sprejet 8. decembra 2005 v New Yorku.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
O P T I O N A L P R O T O C O L
TO THE CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL
The States Parties to this Protocol,
Recalling the terms of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994,
Deeply concerned over the continuing pattern of attacks against United Nations and associated personnel,
Recognizing that United Nations operations conducted for the purposes of delivering humanitarian, political or development assistance in peacebuilding and of delivering emergency humanitarian assistance which entail particular risks for United Nations and associated personnel require the extension of the scope of legal protection under the Convention to such personnel,
Convinced of the need to have in place an effective regime to ensure that the perpetrators of attacks against United Nations and associated personnel engaged in United Nations operations are brought to justice,
Have agreed as follows:
Article I
RELATIONSHIP
This Protocol supplements the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, done at New York on 9 December 1994 (hereinafter referred to as “the Convention”), and as between the Parties to this Protocol, the Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.
Article II
APPLICATION OF THE CONVENTION TO UNITED NATIONS OPERATIONS
1. The Parties to this Protocol shall, in addition to those operations as defined in article 1 (c) of the Convention, apply the Convention in respect of all other United Nations operations established by a competent organ of the United Nations in accordance with the Charter of the United Nations and conducted under United Nations authority and control for the purposes of:
(a) Delivering humanitarian, political or development assistance in peacebuilding, or
(b) Delivering emergency humanitarian assistance.
2. Paragraph 1 does not apply to any permanent United Nations office, such as headquarters of the Organization or its specialized agencies established under an agreement with the United Nations.
3. A host State may make a declaration to the Secretary-General of the United Nations that it shall not apply the provisions of this Protocol with respect to an operation under article II (1) (b) which is conducted for the sole purpose of responding to a natural disaster. Such a declaration shall be made prior to the deployment of the operation.
Article III
DUTY OF A STATE PARTY WITH RESPECT TO ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
The duty of a State Party to this Protocol with respect to the application of article 8 of the Convention to United Nations operations defined in article II of this Protocol shall be without prejudice to its right to take action in the exercise of its national jurisdiction over any United Nations or associated personnel who violates the laws and regulations of that State, provided that such action is not in violation of any other international law obligation of the State Party.
Article IV
SIGNATURE
This Protocol shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters for twelve months, from 16 January 2006 to 16 January 2007.
Article V
CONSENT TO BE BOUND
1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. This Protocol shall, after 16 January 2007, be open for accession by any non-signatory State. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. Any State that is not a State Party to the Convention may ratify, accept, approve or accede to this Protocol if at the same time it ratifies, accepts, approves or accedes to the Convention in accordance with articles 25 and 26 thereof.
Article VI
ENTRY INTO FORCE
1. This Protocol shall enter into force thirty days after twenty-two instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article VII
DENUNCIATION
1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.
Article VIII
AUTHENTIC TEXTS
The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.
Done at New York this eighth day of December two thousand and five.
I Z B I R N I P R O T O K O L
H KONVENCIJI O VARNOSTI OSEBJA ZDRUŽENIH NARODOV IN SPREMLJEVALNEGA OSEBJA
Države pogodbenice tega protokola so se,
ob sklicevanju na Konvencijo o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja, sprejeto v New Yorku 9. decembra 1994,
ob globoki zaskrbljenosti zaradi številnih napadov na osebje Združenih narodov in spremljevalno osebje,
ob ugotovitvi, da operacije Združenih narodov za zagotavljanje humanitarne, politične ali razvojne pomoči pri utrjevanju miru ter nujne humanitarne pomoči, ki za osebje Združenih narodov in spremljevalno osebje pomenijo tveganje, zahtevajo razširitev obsega pravnega varstva tega osebja po konvenciji,
ob prepričanju, da je nujna učinkovita ureditev, ki bi zagotovila, da bodo storilci napadov na osebje Združenih narodov in spremljevalno osebje, ki sodelujeta pri operacijah Združenih narodov, privedeni pred sodišče,
dogovorile:
I. člen
RAZMERJE
Ta protokol dopolnjuje Konvencijo o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja, sprejeto v New Yorku 9. decembra 1994 (v nadaljnjem besedilu: konvencija), in za države pogodbenice tega protokola velja, da se protokol in konvencija bereta in razlagata skupaj in kot en dokument.
II. člen
UPORABA KONVENCIJE PRI OPERACIJAH ZDRUŽENIH NARODOV
1. Pogodbenice tega protokola poleg operacij, ki so opredeljene v točki c 1. člena konvencije, uporabljajo konvencijo v zvezi z vsemi drugimi operacijami Združenih narodov, ki jih odobri pristojni organ Združenih narodov v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in se izvajajo pod njihovim vodstvom in nadzorom pri:
a) zagotavljanju humanitarne, politične ali razvojne pomoči pri utrjevanju miru ali
b) zagotavljanju nujne humanitarne pomoči.
2. Prejšnji odstavek se ne uporablja za stalne urade Združenih narodov, kot je sedež organizacije ali njene specializirane agencije, ustanovljene po sporazumu z Združenimi narodi.
3. Država gostiteljica lahko generalnemu sekretarju Združenih narodov da izjavo, da ne bo uporabljala tega protokola v zvezi z operacijo iz točke b prvega odstavka, ki se izvaja samo ob naravni nesreči. Taka izjava se da še pred začetkom izvajanja operacije.
III. člen
DOLŽNOST DRŽAVE POGODBENICE V ZVEZI Z 8. ČLENOM KONVENCIJE
Dolžnost države pogodbenice tega protokola v zvezi z uporabo 8. člena konvencije o operacijah Združenih narodov, opredeljenih v II. členu tega protokola, ne vpliva na njeno pravico do ukrepanja pri izvajanju njene jurisdikcije nad katerim koli članom osebja Združenih narodov ali spremljevalnega osebja, ki krši zakone in predpise te države, pod pogojem, da taki ukrepi ne kršijo drugih mednarodnopravnih obveznosti države pogodbenice.
IV. člen
PODPIS
Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam pogodbenicam na sedežu Združenih narodov dvanajst mesecev, od 16. januarja 2006 do 16. januarja 2007.
V. člen
SOGLASJE O ZAVEZANOSTI
1. Države podpisnice ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo ta protokol. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
2. Ta protokol je po 16. januarju 2007 na voljo za pristop vsaki državi nepodpisnici. Listine o pristopu se deponirajo pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
3. Vsaka država, ki ni država pogodbenica konvencije, lahko ratificira, sprejme ali odobri ta protokol ali pristopi k njemu, če hkrati ratificira, sprejme ali odobri tudi konvencijo ali k njej pristopi v skladu s 25. in 26. členom konvencije.
VI. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
1. Ta protokol začne veljati trideset dni po tem, ko je bilo pri generalnem sekretarju Združenih narodov deponiranih dvaindvajset listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.
2. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme ali odobri protokol ali k njemu pristopi po deponiranju dvaindvajsete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne protokol veljati trideseti dan po tem, ko je država deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.
VII. člen
ODPOVED
1. Država pogodbenica lahko ta protokol odpove s pisnim uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Združenih narodov.
2. Odpoved začne veljati eno leto po dnevu, ko generalni sekretar Združenih narodov prejme uradno obvestilo.
VII. člen
VERODOSTOJNOST BESEDIL
Izvirnik protokola, katerega angleško, arabsko, francosko, kitajsko, rusko in špansko besedilo so enako verodostojna, se deponira pri generalnem sekretarju Združenih narodov, ki overjene kopije pošlje vsem državam.
Sestavljeno v New Yorku osmega decembra dva tisoč pet.
3. člen
Za izvajanje Protokola skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-02/07-5/1
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1450-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti