Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

74. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, stran 1009.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE
1. člen
Ratificira se Memorandum o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, podpisan 14. maja 2007 v Bruslju.
2. člen
Memorandum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
M E M O R A N D U M
O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE
Izhajajoč iz skupne evropske prihodnosti, ki jo zagotavlja članstvo obeh držav v EU,
zavedajoč se pomena vsestranskega dobrososedskega sodelovanja v tem prostoru,
upoštevajoč interes obeh držav, da zaščitita pravice, kulturo in blaginjo slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji
in
z namenom krepitve partnerskih odnosov v EU, razvijanja nadaljnjih prijateljskih odnosov med državama, sporazumnega reševanja vprašanj, ki so v skupnem interesu obeh sosednjih držav, in povečanja gospodarskega sodelovanja med državama;
1. člen
Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike ustanovita Koordinacijski odbor ministrov, pristojnih za zunanje zadeve, gospodarstvo, energetiko, okolje, infrastrukturo, promet, kmetijstvo, univerze in znanstveno raziskovanje. Po potrebi in v dogovoru z drugo stranjo se področje delovanja lahko razširi tudi na druga področja interesa obeh držav. Posebna pozornost se posveti oblikovanju severnojadranskega razvojnega pola, tudi ob upoštevanju oblik usklajevanja in skupnega upravljanja regionalnih virov in varstva okolja z vidika severnojadranskega partnerstva v okviru instrumentov okoljskega prava in dobrih praks Evropske unije.
2. člen
Koordinacijski odbor ministrov vodita ministra, pristojna za zunanje zadeve obeh držav.
3. člen
Koordinacijski odbor ministrov se sestaja najmanj enkrat letno, oziroma po potrebi na pobudo ene ali druge strani ter obravnava odprta vprašanja, ki jih predhodno predlaga katerakoli stran.
4. člen
Koordinacijski odbor ministrov o svojem delu poroča vladama obeh držav in predlaga priporočila glede reševanja vprašanj s področij, navedenih v 1. členu.
5. člen
Za pripravo sestankov omenjenega Koordinacijskega odbora in obravnavanje vprašanj v skupnem interesu se visoki predstavniki zadevnih ministrstev sestanejo kot delovna skupina.
Visoki predstavniki ministrstev bodo na področjih, za katera so pristojni, redno izmenjevali mnenja in predlagali ustrezne teme za razpravo.
Visoki predstavniki ministrstev za zunanje zadeve so odgovorni za usklajevanje delovne skupine.
6. člen
Pogodbenici o sklenitvi memoranduma obvestita Evropsko komisijo.
7. člen
Ta memorandum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici po diplomatski poti medsebojno obvestita, da so izpolnjene njune notranjepravne zahteve.
Sestavljeno v Bruslju dne 14. maja 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
 
Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Vlado
Italijanske republike
 
Massimo D'Alema l.r.
M E M O R A N D U M
ON COOPERATION BETWEEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
Deriving from a common European future ensured by EU membership of the two States,
Being aware of the significance of all-round good neighbourly relations in the region,
Bearing in mind that it is in the interest of both States to protect the rights, culture and well-being of the Slovenian minority in Italy and the Italian minority in Slovenia,
and
With a view to strengthening partner relations within the EU, developing further the friendly relations between the two States, consensual solving of issues of common interest to both neighbouring States, and enhancing economic cooperation between the two States;
Article 1
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Italian Republic shall establish herewith a Coordination Committee of Ministers responsible for foreign affairs, economy, energy, environment, infrastructure, transport, agriculture, universities and scientific research. Where necessary and in agreement with the other party, the scope of activity may be expanded to other fields of interest to the two States. A special focus shall be put on shaping a Northern Adriatic Pole of Development, also considering forms of co-ordination and joint management of the region’s resources and environmental protection, in view of a Northern Adriatic partnership within the instruments of environmental law and good practices of the European Union.
Article 2
The Coordination Committee of Ministers shall be headed by the ministers responsible for foreign affairs of the two states.
Article 3
The Coordination Committee of Ministers shall meet at least once a year, or, when necessary, on the initiative of one or the other party, to address open issues, proposed by either party.
Article 4
The Coordination Committee of Ministers shall report on its work to the Governments of the two States and shall make recommendations for solving the issues in the fields referred to in Article 1.
Article 5
In order to prepare the meetings of the aforementioned Coordination Committee, and to discuss issues of common interest, high representatives of the involved ministries shall meet as a Working Group.
In their respective fields of competence, the high representatives of the involved ministries will have regular exchanges of views and propose relevant subjects of discussion.
The high representatives of the ministries of foreign affairs shall be responsible for the co-ordination of the Working Group.
Article 6
The respective parties shall inform the European Commission of the conclusion of the Memorandum.
Article 7
This Memorandum shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the parties have notified each other, through diplomatic channels, that their respective internal legal requirements have been fulfilled.
Done in Brussels on 14 May 2007, in two originals, each in the Slovenian, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
On behalf of the Government of the
Republic of Slovenia
Dimitrij Rupel (s)
 
On behalf of the Government of the
Italian Republic
Massimo D'Alema (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-31/2007
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-1811-0062
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik
(*) Besedilo memoranduma v italijanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti