Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 9689.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05 in 85/06) se v tretji alinei prvega odstavka 2. člena na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj,«.
2. člen
V drugi alinei prvega odstavka 3. člena se pika nadomesti z vejico.
Doda se nova tretja alinea, ki se glasi:
»– učitelj, član predmetne komisije za predmete, ki so določeni za tretji predmet, iz katerega bodo učenci opravljali nacionalno preverjanje znanja v tekočem šolskem letu, za 1 uro.«.
3. člen
Črta se 5. člen.
4. člen
Drugi stavek 15. člena se črta.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Računovodja mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »vzdrževalca«.
Črta se četrti odstavek.
V petem odstavku se v prvem stavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»v šoli z večjim oziroma manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.«.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V podružnici šole z majhnim številom oddelkov in učencev, v kateri na osnovi normativov in standardov za posamezne vrste tehničnih del ni mogoče sistemizirati ustreznih deležev delovnih mest tehničnih delavcev, lahko šola sistemizira delovno mesto gospodinjca ali delež tega delovnega mesta.«.
6. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za sistemiziranje delovnih mest pisarniškega referenta, računovodje, hišnika in kurjača so čisti in kombinirani oddelki ter oddelki podaljšanega bivanja.«.
7. člen
Tretji odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnih mest so tudi ure dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi, ki so namenjene premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in ure dodatne strokovne pomoči za učence Rome.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ne glede na določbe 1. in 7. člena tega pravilnika, so do izdaje odločb v postopkih preverjanja ustreznosti usmeritve, element za sistemizacijo delovnih mest vse ure dodatne strokovne pomoči, določene v odločbah o usmeritvi, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika.
9. člen
Do prvega izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 121/06, 1/07) se v 1., 7. in 9. razredu za naloge razrednika prizna vrednost dveh ur pouka tedensko, v drugih razredih pa vrednost ene ure tedensko, za opravljanje nalog mentorja pripravniku pa vrednost ene ure pouka tedensko.
10. člen
Računovodje, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje računovodskih del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo računovodska dela, in sicer vse do prekinitve delovnega razmerja na področju vzgoje in izobraževanja.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2007.
Št. 0070-37/2007
Ljubljana, dne 21. junija 2007
EVA 2007-3311-0027
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
 
Jožef Kocon l.r.
Predsednik
Pomurske madžarske samopravne
narodne skupnosti – Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség
 
Soglašam!
 
Flavio Forlani l.r.
Predsednik
Obalne samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti – Comunità Autogestita
Costiera della Nazionalità Italiana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti