Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3782. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN Mrvarjev hrib«, stran 9728.

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »OLN Mrvarjev hrib«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina programa opremljanja
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja »OLN Mrvarjev hrib« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je 30. 4. 2007 izdelalo podjetje Espri, d.o.o., Novo mesto.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Podatke o območju opremljanja
2. Prikaz obstoječe in nove komunalne infrastrukture
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. PODATKI O OBMOČJU OPREMLJANJA
2. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib (Uradni list RS, št. 67/06) – v nadaljevanju odlok o OLN, pri čemer so pri površinah upoštevana dovoljena odstopanja. Ocene površin v programu opremljanja je določena na podlagi projektantske ocene in se od površin, določenih z OLN, razlikujejo v skladu z dovoljenimi odstopanji, ki so določena v 44. členu odloka o OLN.
Območje načrtovane stanovanjske soseske Mrvarjev hrib leži na južnem obrobju Novega mesta v bližini naselja Košenice z enodružinskimi stanovanjskimi hišami. Celotno ureditveno območje obsega 5,38 ha, pri čemer vsebuje zemljišča s parcelnimi številkami 1112/1, 1112/2, 1112/3, del 1114/1, 1149/1, 1149/4, 1149/5, 1149/7, 1149/8, 1155, 1156/2, 1160, 1161/1, 1161/2, 2065, 2110, k.o. Veliki Podljuben, in 1010/1, k.o. Gotna vas.
V soseski je predvidenih 43 enodružinskih stanovanjskih hiš in 14 objektov z varovanimi stanovanji ter en objekt s poslovnimi, trgovskimi in servisnimi dejavnostmi. Soseska Mrvarjev hrib je stanovanjska soseska z upravnikom, ki skrbi za skupne zunanje površine naselja.
3. člen
Območje opremljanja je glede na namen razdeljeno na tri ožja obračunska območja, in sicer:
   I. območje:   stanovanjska gradnja
  II. območje:   poslovni objekt
  III. območje:  prometne in zelene površine.
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Na samem območju opremljanja ni nobenega objekta, zato tudi ni posebne komunalne opreme. Je pa ta v neposredni bližini prilagojena sedanji ureditvi prostora in porabnikom ali pa vodi potekajo preko območja. Skozi območje poteka obstoječa dovozna pot do gostinskega objekta.
Območje se na cestno in komunalno infrastrukturo priključuje na naslednje načine:
Prometna ureditev: Prometno bo naselje navezano na javno cesto preko obstoječega priključka lokalne ceste, ki se vzporedno z izgradnjo novega naselja rekonstruira. Ob cesti se izvede enostranski pločnik širine 1,6 m. Poleg obstoječega priključka je predvidena tudi izvedba novega priključka, ki se zgradi ob javnem programu ob regionalni cesti v km 19,635 desno. Obstoječa dovozna pot do gostinskega objekta bo postala lokalna zbirna cesta nove soseske, na katero se bodo navezovale dovozne poti.
Elektroomrežje in transformatorska postaja: Povezava v omrežje je zagotovljena z novimi visokonapetostnimi vodi in interno TP. Zgrajen bo nadomestni 20 kV kablovod od droga pri meji urejanja na S delu pa do droga v bližini meje na J delu urejanja, kjer je potrebno umestiti končna A-droga ter kablirati DV od predvidene nove TP do TP Škrjanče. Kabli se izvedejo neposredno iz trafopostaje in se priključujejo direktno na objekte.
Javna razsvetljava: V območju kompleksa je predvidena klasična zunanja razsvetljava. Razporeditev svetilk je podrejena arhitekturi območja.
Telekomunikacijsko omrežje: Predvideno območje nove pozidave se priključi na obstoječe telekomunikacijsko (TK) omrežje v skladu s pogoji upravljavca.
Kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS): Objekt se bo priključil na obstoječe kabelsko komunikacijsko omrežje (KKS) v skladu s pogoji upravljavca.
Vodovod: Vodooskrba s sanitarno in pitno vodo bo urejena z novim priključkom na javni vodovod, ki bo dimenzioniran tudi za potrebe novih kapacitet. Požarna voda se bo zagotavljala iz hidrantnega omrežja. Območje bo vezano na primarno vodovodno omrežje preko primarnega cevovoda, ki bo rekonstruiran. Primarni vodovod se dimenzionira na končno porabo z upoštevanjem požarne vode in možnosti povečanja porabe na zaposlenega.
Kanalizacija: Predvideno je ločeno zbiranje sanitarnih vod in odvod po obstoječem kanalizacijskem sistemu ter priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem. Vsi objekti kompleksa se bodo priključili na zbirni fekalni kolektor, ki bo potekal od novih objektov do črpališča v severnem delu območja in nato po tlačnem vodu ob regionalni cesti do priključka na obstoječo kanalizacijo v naselju Regrške košenice. Meteorne vode se odvajajo v sistem meteorne kanalizacije in izpuščajo v ponikalnice.
Plinovodno omrežje: V območju je predvidena trasa plinovoda v cestnih površinah. Pri gradnji plinovoda se upoštevajo smernice upravitelja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja stavbnega zemljišča
Skupni stroški opremljanja zemljišča za gradnjo na obračunskem območju so po cenah 30. april 2007 2.438.323 EUR (z DDV) in obsegajo: stroške prostorske in projektne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepremičnin za ureditev infrastrukture, stroške izgradnje cestne in komunalne infrastrukture, stroške strokovnega nadzora in vodenja investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča za gradnjo na obračunskem območju so po cenah 30. april 2007 1.904.149 EUR (z DDV) in vključujejo stroške prostorske in projektne dokumentacije ter pripravljalnih del, stroške odkupa nepremičnin za ureditev infrastrukture, cestnega omrežja, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter strokovnega nadzora in vodenja, medtem ko ne vključujejo stroškov električnega, plinovodnega, telekomunikacijskega in CATV omrežja, ki so jih dolžni izvesti pristojna podjetja in upravljavci in niso predmet komunalnega prispevka.
Stroški za obstoječo komunalno opremo izven območja urejanja občinskega lokacijskega načrta, na katero se bo po določilih le-tega priključevala komunalna oprema za potrebe novogradnje, se do sprejema odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Novo mesto določijo na podlagi Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03, 70/05) in se poleg obračunskih stroškov še dodatno odmerijo investitorju.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
6. člen
Viri financiranja
Finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v območju opremljanja v celoti zagotavlja investitor. Za energetsko in komunikacijsko infrastrukturo pa zagotavlja finančna sredstva investitor v dogovoru z upravljavci oziroma lastniki infrastrukture.
7. člen
Preračun stroškov opremljanja na površino gradbenih parcel oziroma na neto tlorisno površino objektov
Obračunski stroški opremljanja se delijo na I. in II. ožje obračunsko območje investicije, pri čemer se na obe območji delijo obračunski stroški v celoti.
Mestna občina Novo mesto v skladu z 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine 0,30:0,70. Prav tako določa, da je faktor dejavnosti za stanovanjsko gradnjo 1,00, za poslovni objekt pa 1,50.
Tako so stroški opremljanja po posamezni vrsti infrastrukture na dan 30. april 2007 sledeči:
+-------------------------------+---------------+--------------+
|                | I. območje  | II. območje |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|1. Cestno omrežje       |        |       |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 gradbene parcele     |   45,54   |  56,11   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 neto tlorisne površine  |   91,04   |  83,99   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|2. Kanalizacija        |        |       |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 gradbene parcele     |   30,52   |  37,60   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 neto tlorisne površine  |   61,01   |  56,29   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|3. Vodovod           |        |       |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 gradbene parcele     |   9,55   |  11,77   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 neto tlorisne površine  |   19,10   |  17,62   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|4. Javna razsvetljava     |        |       |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 gradbene parcele     |   5,07   |   6,25   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 neto tlorisne površine  |   10,14   |   9,35   |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Skupaj             |        |       |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 gradbene parcele     |   90,68   |  111,73  |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|na m2 neto tlorisne površine  |  181,29   |  167,25  |
+-------------------------------+---------------+--------------+
8. člen
Način izvajanja in odmere komunalnega prispevka
Med Mestno občino Novo mesto in investitorjem komunalne opreme oziroma zavezancem za plačilo komunalnega prispevka bo na podlagi 78. člena ZPNačrt sklenjena pogodba o opremljanju, ki bo opredeljevala, da bo investitor zgradil novo predvideno komunalno opremo na lastne stroške v rokih in obsegu, kot to določa program opremljanja. Prav tako bo pogodba vsebovala tudi vse druge z zakonom predpisane elemente.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
9. člen
Terminski plan izvedbe investicije
Vsa komunalna infrastruktura bo dokončana do konca leta 2007.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Strokovne podlage za program opremljanja
Strokovne podlage in program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
11. člen
Veljavnost odloka
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti