Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3789. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje, stran 9752.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje dne 16. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje
1. Splošno
1.1 S tem sklepom določa župan Občine Mozirje začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje (v nadaljevanju OPN MO).
1.2 Priprava OPN MO je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda (v nadaljevanju SPRO in PRO), ki ga je Občina Mozirje vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
1.3 Pravna podlaga za pripravo OPN MO so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.
1.4 Na podlagi 104. člena ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov uporabljajo podzakonski akti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, kolikor niso z v nasprotju z ZPNačrt.
2. Ocena stanja in razlogi
2.1 Občina Mozirje je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO in PRO na podlagi ZUreP-1 in njegovih podzakonskih aktov. Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP za izvedbo postopka celostne presoje vplivov na okolje pri pripravi SPRO in PRO (št. 354-19-48/2004, z dne 19. 1. 2005);
– zbiranje razvojnih pobud;
– pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora;
– izdelava strokovne podlage za področje poselitve in analiza stanja za območje Občine Mozirje, št. proj. 232/06, RC Planiranje Celje;
– izdelava strokovne podlage za območje krajinskega parka Golte v območju Občine Mozirje, Rečica ob Savinji in Ljubno;
– pridobitev strokovne podlage za vode in vodno gospodarstvo občin Mozirje, Nazarje in Mozirje, št. 195-FR/04, Inženiring za vode.
2.2 Predlog SPRO in PRO še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt-a postopek priprave nadaljuje in konča po določbah tega zakona kot OPN MO.
2.3 Skladno s 95. členom ZPNačrt-a mora občina sprejeti OPN MO najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o vsebini, obliki in načinu priprave OPN MO ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.
3. Vsebina in oblika OPN MO
3.1 S OPN MO bo obravnavano celotno območje Občine Mozirje.
3.2 Nadaljnji postopek priprave OPN MO bo potekala kot priprava enovitega dokumenta, ki bo vseboval strateški in izvedbeni del.
3.3 Sestavni del OPN MO je urbanistični načrt za naselje Mozirje-Loke in druga razvojno usmerjena naselja (v nadaljevanju UN).
3.4 OPN MO vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v predpisani digitalni in analogni obliki.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 Strokovne rešitve OPN MO in UN izhajajo iz usmeritev državnih prostorskih aktov in temeljijo na vseh že izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, analizi razvojnih potreb občine in drugih izraženih razvojnih potreb.
4.2 Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo predhodne smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora pridobljene v fazi izdelave strokovnih podlag.
4.3 Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave OPN MO izkazalo, da so še potrebna.
5. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje
5.1 Navedena odločba v tč. 2.1 Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-19-48/2004, z dne 19. 1. 2005) se upošteva tudi pri pripravi OPN MO.
6. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
6.1 Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– Zavod za gozdove Slovenije
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, osrednja enota
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Celje
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
– Geoplin d.o.o.
– Eles
– Elektro–Slovenija, d.o.o.
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN MO:
– JP Komunala, d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3330 Mozirje (vodovod, kanalizacija, odstranjevanje odpadkov);
– Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (KTV omrežje);
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze);
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (oskrba z električno energijo);
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (področje občinskih cest).
6.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave OPN MO po potrebi vključijo tudi drugi nosilci urejanja.
6.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja podajo svoje smernice in mnenja.
7. Postopki in roki priprave
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|      dejanje      |   nosilec   | terminski  |
|               |         |   plan   |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|začetek – sklep o pripravi  |župan      |     7 dni|
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|izbor načrtovalca      |         |    30 dni|
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|priprava osnutka OPN in   |izbran      |    90 dni|
|manjkajočih strokovnih    |načrtovalec   |       |
|podlag            |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|smernice           |MOP       |    37 dni|
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|priprava dopolnjenega    |občina in    |    105 dni|
|osnutka in okoljskega    |načrtovalec   |       |
|poročila           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|javna razgrnitev in     |občina in    |    37 dni|
|obravnava osnutka OPN in   |načrtovalec   |       |
|okoljskega poročila     |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|priprava predloga OPN    |občina in    |    60 dni|
|               |načrtovalec   |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|potrditev predloga OPN z   |MOP z nosilci  |    75 dni|
|okoljskim poročilom     |urejanja     |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|pridobitev sklepa vlade   |MOP, vlada    |    45 dni|
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|sprejem na OS in objava v  |občina      |    30 dni|
|Uradnem listu        |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN
8.1 Za izdelavo OPN MO zagotovi sredstva Občina Mozirje na podlagi sprejetega proračuna za leto 2007 in 2008.
9. Začetek veljavnosti sklepa
9.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mozirje ter začne veljati z dnem objave.
9.2 Občina Mozirje pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-03/04-04
Mozirje, dne 16. julija 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti