Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3772. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora, stran 9707.

Na podlagi 74. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05 in 33/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno s skladno z prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje urejanja v delu prostorske celote C2 – Ožje mestno središče, prostorsko ureditveni pogoji za območje urejanja CO 2/1 Bavarski dvor, CO 2/2 Bavarski dvor (del) sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6270.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture so:
+-----------------------------------+--------------------------+
|Komunalna infrastruktura      | stroški (EUR brez DDV) |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava    |        128.782,50|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vodovodno omrežje         |         65.562,00|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje       |         18.732,00|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Plinovodno omrežje         |         33.450,00|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Vročevodno omrežje         |         93.660,00|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Kolektor komunalnih naprav     |        334.500,00|
+-----------------------------------+--------------------------+
|Prestavitev elektroenergetskega  |         27.875,00|
|omrežja              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Prestavitev telekomunikacijskega  |        461.610,00|
|omrežja              |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Skupaj               |       1.164.171,50|
+-----------------------------------+--------------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunsko območje investicije je vzhodni del območja urejanja C0 2/1 Bavarski dvor in zahodni del območja urejanja CO 2/2 Bavarski dvor – del.
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 1. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(3) Obračunska območja iz drugega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, februar 2007.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
(1) Skupni stroški investicije v novo komunalni infrastrukturo iz 5. člena tega odloka v višini 1.164.171,50 EUR bodo v celoti pokriti iz drugih virov financiranja.
(2) Obračunski stroški investicij v novo komunalno so se določijo kot razlika skupnih stroškov investicije v novo komunalno infrastrukturo iz 5. člena tega odloka in drugih virov financiranja iz prvega odstavka tega člena in so enaki 0.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne površine so:
+------------------------+----------------+--------------------+
|    komunalna    | strošek na m2 |strošek m2 gradbene |
|   infrastruktura   |gradbene parcele|   parcele za   |
|            | za obstoječo |   obstoječo   |
|            |  primarno  |   sekundarno   |
|            | infrastrukturo |  infrastrukturo  |
|            |  (EUR/m2)  |   (EUR/m2)   |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Ceste in javna     |      9,57|        20,98|
|razsvetljava      |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje    |      2,82|        4,56|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje |      3,64|        12,1|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje   |      3,27|        2,56|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Vročevodno omrežje   |      8,31|        4,92|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Javne površine     |      3,36|        6,38|
+------------------------+----------------+--------------------+
+------------------------+----------------+--------------------+
|    komunalna    | strošek na m2 | strošek na m2 neto |
|   infrastruktura   | neto tlorisnih | tlorisnih površin |
|            |  površin za  |  za obstoječo  |
|            |  obstoječo  |   sekundarno   |
|            |  primarno  |  infrastrukturo  |
|            | infrastrukturo |   (EUR/m2)   |
|            |  (EUR/m2)  |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Ceste in javna     |      10,24|        6,39|
|razsvetljava      |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje    |      2,94|        1,34|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje |      3,07|        3,31|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje   |      2,66|        0,64|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Vročevodno omrežje   |      3,57|        1,01|
+------------------------+----------------+--------------------+
|Javne površine     |      3,52|        1,87|
+------------------------+----------------+--------------------+
(2) Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo:
+------------------------------------+-------------------------+
|   Komunalna infrastruktura   |     Stroški     |
|                  |   (EUR brez DDV)   |
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |        615.182,04|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje          |        157.734,27|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje       |        219.502,71|
+------------------------------------+-------------------------+
|Plinovodno omrežje         |        110.696,36|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vročevodno omrežje         |        159.945,98|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javne površine           |        181.071,45|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj               |       1.444.132,80|
+------------------------------------+-------------------------+
4. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka. Skupni obračunski so enaki obračunskim stroškom za obstoječo komunalno infrastrukturo:
+------------------------------------+-------------------------+
|   Komunalna infrastruktura   | stroški (EUR brez DDV) |
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |        615.182,04|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje          |        157.734,27|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje       |        219.502,71|
+------------------------------------+-------------------------+
|Plinovodno omrežje         |        110.696,36|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vročevodno omrežje         |        159.945,98|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javne površine           |        181.071,45|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj               |       1.444.132,80|
+------------------------------------+-------------------------+
(2) Skupni obračunski stroški za območje urejanja CO 2/1 Bavarski dvor (Stolpnica S1) znašajo:
+------------------------------------+-------------------------+
|   Komunalna infrastruktura   | območje urejanja CO 2/1 |
|                  |Bavarski dvor – Stolpnica|
|                  |      S1      |
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |        233.040,57|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje          |        59.752,21|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje       |        83.151,06|
+------------------------------------+-------------------------+
|Plinovodno omrežje         |        41.933,51|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vročevodno omrežje         |        60.590,04|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javne površine           |        68.592,70|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kolektor              |           0,00|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj               |        547.060,07|
+------------------------------------+-------------------------+
(3) Skupni obračunski stroški za območje urejanja CO 2/2 Bavarski dvor – del znašajo:
+------------------------------------+-------------------------+
|   Komunalna infrastruktura   | območje urejanja CO 2/2 |
|                  |  bavarski dvor – del  |
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |        382.141,47|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje          |        97.982,06|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje       |        136.351,65|
+------------------------------------+-------------------------+
|Plinovodno omrežje         |        68.762,85|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vročevodno omrežje         |        99.355,94|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javne površine           |        112.478,75|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kolektor              |           0,00|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj               |        897.072,73|
+------------------------------------+-------------------------+
5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1,5 razen za kleti, za katere je določen faktor dejavnosti 0,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Gradbene parcele in neto tlorisne površine uporabljene za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo:
+------------------------------+----------+----------+---------+
|OBJEKTI            | NTP (m2) |  NTP  | GP(m2) |
|               |     | (kleti) |     |
+------------------------------+----------+----------+---------+
|območje urejanja CO 2/1    | 11620  |  3735  |  1455 |
|Bavarski dvor         |     |     |     |
+------------------------------+----------+----------+---------+
|območje urejanja CO 2/2    | 18260  |  5869  |  2640 |
|Bavarski dvor – del      |     |     |     |
+------------------------------+----------+----------+---------+
|Skupaj            | 29880  |  9604  |  4095 |
+------------------------------+----------+----------+---------+
(3) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objekta večje od navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, se obračunski stroški iz 10. člena povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena.
(4) Kolikor bodo neto tlorisne površine objekta manjše od navedenih skupnih površin v prvem odstavku tega člena, se obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo zmanjšajo tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz prvega odstavka 9. člena tega odloka, vendar največ do vrednosti, navedenih v drugem in tretjem odstavku 9. člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
(2) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Investitor bo v skladu s programom opremljanja zgradil načrtovano infrastrukturo v njemu pripadajočem deležu in to neodplačno prenesel na Mestno občino Ljubljana.
14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo iz tretjega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-32/2007-5
Ljubljana, dne 18. junija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti