Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2007 z dne 30. 7. 2007

Kazalo

3777. Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica, stran 9712.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 12. julija 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za:
– dodeljevanje štipendij dijakom in študentom,
– sofinanciranje šolnin.
Sredstva za štipendije in sofinanciranje šolnin zagotavlja Mestna občina Nova Gorica v proračunu.
2. člen
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva za sofinanciranje izobraževanja v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Sredstva za sofinanciranje izobraževanja v tujini zagotavlja mestna občina:
– če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri, stopnje ali programa izobraževanja,
– če ugled tuje šole ali mentorja zagotavlja vrhunsko izobrazbo prijavljenega kandidata.
Za sofinanciranje študija v tujini morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki veljajo za študij v Republiki Sloveniji ter druge pogoje, ki jih določajo predpisi v državi šolanja.
3. člen
Sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin dodeljuje Mestna občina Nova Gorica na podlagi javnega razpisa.
II. ŠTIPENDIRANJE
Pogoji in merila za dodelitev štipendije
4. člen
Na razpis za dodelitev štipendije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
– ima status dijaka ali študenta,
– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– ni v delovnem razmerju,
– da dijak dosega najmanj prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, študent pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,
– da študent dodiplomskega študija ob vpisu v prvi letnik ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši od 28 let,
– da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.
5. člen
Prijavi za dodelitev štipendije mora kandidat priložiti:
– dokazilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
– dokazila o premoženjskem stanju družine,
– druga dokazila, določena z javnim razpisom.
6. člen
Prijavi na razpis za dodelitev štipendije lahko kandidat priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
– bibliografijo objavljenih del,
– potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
– kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih,
– dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
– priporočila javnih zavodov,
– druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata.
7. člen
Za odločitev o dodelitvi štipendije se upošteva zlasti naslednje osnove in merila:
– dosežen učni uspeh,
– javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek – doseženi rezultati kandidata,
– deficitarnost poklica v Mestni občini Nova Gorica.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
8. člen
Merila, ki bodo omogočala točkovanje posameznih rezultatov so naslednja:
Dosežen učni uspeh:
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|Dijaki – dosežen uspeh |Študenti – povprečna ocena|  Št. točk|
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|            |od 8,0 do 8,5       |     1|
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|Prav dober       |od 8,6 do 9,0       |     2|
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|Odličen        |od 9,1 do 10       |     3|
+-----------------------+--------------------------+-----------+
Učni uspeh se ugotavlja:
– za dijake 1. letnikov na podlagi uspeha zadnjega razreda osnovne šole,
– za druge dijake na podlagi splošnega uspeha v preteklem šolskem letu,
– za študente 1. letnikov na podlagi uspeha zadnjega letnika srednje šole, uspeha na maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu,
– za druge študente na podlagi povprečne ocene izpitov v preteklem študijskem letu.
Za vsak javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek, ki je naveden v nadaljevanju, se prišteje po 1 točka, in sicer:
– zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na državnem tekmovanju,
– udeležba na mednarodnem tekmovanju po predhodnem izboru na državnem tekmovanju,
– nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo na državnem nivoju,
– v strokovni reviji objavljena pozitivna recenzija o kandidatovih umetniških ali raziskovalnih prispevkih,
– najmanj 30 točk na maturi,
– nagrajeno umetniško ali znanstveno-raziskovalno delo ali nagrajena diplomska naloga v državni konkurenci,
– objava individualne raziskovalne naloge v priznani strokovni reviji ali strokovnem zborniku in priložena pozitivna recenzija naloge.
Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat, se ugotavlja na osnovi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje OS Nova Gorica. Za vsak poklic, ki je naveden v seznamu deficitarnih poklicev, se prišteje po 1 točka.
Na osnovi seštevka točk, ki jih doseže posamezni kandidat, se vse kandidate iz posamezne skupine (dijaki oziroma študenti) razvrsti v lestvico. Kolikor imata dva kandidata enako število točk, ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Višina štipendije
9. člen
Osnova za določitev višine štipendije je zadnja objavljena zajamčena plača v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: osnova).
Višina štipendije se določi enkrat letno glede na osnovo iz prejšnjega odstavka in dosežen učni uspeh štipendista v preteklem šolskem/študijskem letu.
10. člen
Štipendija se izplačuje v višini:
– 40% osnove za dijake,
– 60% osnove za študente.
Dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča in povračilo stroškov prevoza
11. člen
Štipendistu, ki se šola v Republiki Sloveniji, se poleg štipendije izplača:
– dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča v višini 40% osnove, če štipendist v času šolanja živi izven kraja stalnega prebivališča ali
– povračilo stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi glede na ceno dijaške oziroma študentske mesečne vozovnice, vendar največ v višini 30% osnove, če se štipendist dnevno vozi iz kraja stalnega bivališča v kraj šolanja.
Dodatka iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se med seboj izključujeta. Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi dokazila o kraju bivanja v času šolanja oziroma dokazil o stroških prevoza, ki jih mora predložiti štipendist.
Dodatek za bivanje v tujini
12. člen
Poleg štipendije iz 9. člena se štipendistu, ki se šola v tujini, v kraju, ki je oddaljen od kraja stalnega bivališča najmanj 100 kilometrov, izplača dodatek v višini 50% osnove.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi dokazila o kraju bivanju v tujini v času šolanja, ki ga mora predložiti štipendist. Prejemnik dodatka iz prejšnjega odstavka nima pravice do dodatkov iz 11. člena tega pravilnika.
13. člen
Štipendija se po sklepu odbora za kulturo, šolstvo in šport lahko še dodatno poveča za največ 50% osnove, glede na:
– zelo veliko oddaljenost kraja študija ali nesorazmerno visoke stroške bivanja v tujini ali
– materialni položaj štipendista oziroma njegove družine.
Dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača na podlagi dokazil o kraju bivanju v času šolanja, visokih stroškov bivanja in dokazil o materialnem položaju štipendista oziroma njegove družine, ki jih mora predložiti štipendist.
Dodatek za dosežen učni uspeh
14. člen
Štipendist je upravičen do posebnega dodatka k štipendiji za dosežen učni uspeh oziroma doseženo povprečno oceno v zadnjem šolskem letu:
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|Dijaki – dosežen uspeh |Študentje – povprečna   | % osnove |
|            |ocena           |      |
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|Dober         |od 7,6 do 8,0       |   4%  |
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|Prav dober       |od 8,1 do 8,5       |   8%  |
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|Odličen        |od 8,6 do 9,0       |  12%  |
+-----------------------+--------------------------+-----------+
|            |od 9,1 do 10       |  16%  |
+-----------------------+--------------------------+-----------+
Dodatek za dosežen učni uspeh iz prejšnjega odstavka ne pripada štipendistu v prvem letniku izobraževanja.
15. člen
Štipendija se izplačuje mesečno, od začetka šolskega/študijskega leta, najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Štipendija za študij v tujini se izjemoma lahko izplača v enkratnem znesku.
Štipendija se izplačuje v času, ki je predviden za izvedbo šolskega/študijskega programa in je določen v pogodbi med štipenditorjem in štipendistom. Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vendar največ eno leto. V zadnjem letniku srednje oziroma poklicne šole se štipendija izplačuje do vključno meseca junija.
III. ŠOLNINA
16. člen
Mestna občina Nova Gorica plačuje denarno pomoč za sofinanciranje šolnine največ v višini 75% celotnega zneska šolnine za posamezno študijsko leto.
Do sofinanciranja šolnine niso upravičeni prosilci, ki so prejemniki štipendij v skladu z določbami tega pravilnika.
17. člen
Denarno pomoč za sofinanciranje šolnine se odobri za dogovorjeni čas trajanja študija, izplača pa za posamezno študijsko leto na podlagi sklenjene pogodbe in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Obseg sredstev za sofinanciranja šolnine določi odbor za kulturo, šolstvo in šport po prosti presoji in na podlagi dokumentacije, ki jo mora predložiti prosilec.
Glede pogojev in meril za odobritev enkratne denarne pomoči za sofinanciranje šolnine se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za pridobitev štipendije (4. do 8. člen).
IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN DENARNIH POMOČI
18. člen
Mestna občina Nova Gorica na podlagi sklepa župana v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani mestne občine objavi javni razpis za štipendiranje in sofinanciranje šolnin.
19. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– namen javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– višino razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom.
20. člen
Prijava na javni razpis mora biti obvezno izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši kot 15 dni.
Prijavo in morebitne kasnejše dopolnitve prijave mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »NE ODPIRAJ«.
21. člen
Vsi postopki v zvezi z odločanjem o odobritvi štipendije oziroma denarne pomoči se vodijo v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove prijavitelja, da vlogo dopolni in določi rok za dopolnitev. Če prijavitelj v roku vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka je dovoljena pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
22. člen
O dodelitvi štipendij in sofinanciranju šolnin na podlagi javnega razpisa odloča odbor za kulturo, šolstvo in šport (v nadaljevanju odbor).
Sklep odbora mora poleg odločitve ali izbire vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne prijave. Na podlagi sklepa komisije izda odločbo pristojni organ.
23. člen
Zoper odločbo prvostopnega organa je dopustna pritožba na župana mestne občine v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
V. POGODBA
24. člen
Razmerje med mestno občino in prejemnikom štipendije oziroma šolnine se uredi s pogodbo, ki vsebuje:
– ime, priimek in naslov prejemnika,
– EMŠO in davčno številko prejemnika,
– obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank med trajanjem izobraževanja,
– pogodbene obveznosti strank po zaključenem izobraževanju,
– številko transakcijskega računa in banko prejemnika,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
25. člen
Štipendist oziroma prejemnik šolnine mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če pogodbe ne podpiše in vrne mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo.
26. člen
Štipendist oziroma prejemnik šolnine mora v skladu s sklenjeno pogodbo v dogovorjenih rokih:
– mestno občino obveščati o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,
– predložiti dokazila o izpolnitvi pogodbenih obveznosti in
– mestno občino obvestiti o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbe.
Štipendistu oziroma prejemniku šolnine, ki je izdelal letnik, ni pa pravočasno predložil zahtevanih dokazil, pravica do izplačila štipendije miruje. Ponovno se prične izplačevati s prvim naslednjim mesecem po prejemu dokazil.
27. člen
Štipendistu oziroma prejemniku šolnine, ki ponavlja letnik, pravica do izplačila miruje. Ponovno se prične izplačevati s prvim naslednjim mesecem po prejemu dokazil o opravljenih obveznostih in vpisu v naslednji letnik.
Če štipendist oziroma prejemnik šolnine tudi po ponavljanju ne izdela letnika, lahko mestna občina odpove pogodbo in zahteva vračilo izplačane štipendije oziroma šolnine v skladu s pogodbo.
28. člen
Izjemoma lahko mestna občina, iz utemeljenih razlogov, štipendista oziroma prejemnika šolnine delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog se šteje:
– smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista, njegovih staršev, rejnikov ali posvojiteljev oziroma drugih oseb, ki štipendista vzdržujejo,
– težak socialni položaj štipendista oziroma prejemnika šolnine ali njegove družine.
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se lahko sklene izvensodna poravnava. V primeru, da s štipendistom oziroma prejemnikom šolnine ni mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni znesek izterja po sodni poti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Štipendisti in prejemniki šolnin, ki prejemajo štipendije ali šolnine na podlagi veljavnih pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja št. 64-11/00 z dne 14. 7. 2005 (Uradni list RS, št. 76/05), ki se nanašajo na štipendiranje in sofinanciranje šolnin.
Št. 604-4/07-6
Nova Gorica, dne 12. julija 2007
Darinka Kozinc l.r.
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti