Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3728. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Pavla na Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9568.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Pavla na Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1963 Gorica – Cerkev sv. Pavla.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev v naselju zavzema osrednji dominanten položaj in predstavlja preprosto podeželsko podružnico z običajno razporeditvijo arhitekturnih sestavin: pravokotna ladja, prezbiterij ter zvonik ob zahodni strani. Starejši ravno stropani ladji, ki sega še v romansko dobo in jo dokumentira pravokotno visoko v steno postavljeno okence, je bil v 18. stoletju prizidan banjasto obokan prezbiterij. Glavni oltar iz srede 18. stoletja je kamnit in zavzema skoraj celotno širino prezbiterija. Orgle so iz prve polovice 19. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Veliki Podlog, na parcelah št. 67.S, 797/4, 802/3-del in 802/7. Vplivno območje spomenika obsega osrednji, gručast del naselja Gorica, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili dominantnost spomenika. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hrani Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
+-------+-----------+-----------------+-------+----------------+
|Zap.  |Št.    |Lastnik     |ZKV  |k. o.      |
|št.  |parcele  |         |    |        |
+-------+-----------+-----------------+-------+----------------+
|1   |67.S    |Cerkev sv. Pavla,|48   |Veliki Podlog  |
|    |      |Gorica 0,    |    |        |
|    |      |Leskovec     |    |        |
+-------+-----------+-----------------+-------+----------------+
|2   |797/4   |Župnija Leskovec |122  |Veliki Podlog  |
|    |      |pri Krškem,   |    |        |
|    |      |Grebenčeva 1,  |    |        |
|    |      |Leskovec     |    |        |
+-------+-----------+-----------------+-------+----------------+
|3   |802/3,   |Urbanč Jožef,  |418  |Veliki Podlog  |
|    |802/7   |Gorica 34,    |    |        |
|    |      |Leskovec     |    |        |
+-------+-----------+-----------------+-------+----------------+
5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved spreminjanja tlorisnih in višinskih gabaritov objektov zaradi ohranjanja vedut in dominantnosti spomenika, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-15/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti