Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 109/2007 Ob-21497/07 , Stran 5678
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklep 4. redne seje Občinskega sveta Občine Šentilj z dne 28. 6. 2007. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je naslednja nepremičnina: Zemljiška parcela št. 495/8, v izmeri 987 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 505, pri k.o. Šentilj in zemljiška parcelav, v izmeri 105 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 720, pri k.o. Šentilj. Oznaka predvidene prostorske enote: območje C4, ki ga opredeljujejo Prostorski ureditveni pogoji za naselje Šentilj (MUV, št. 22/01 in 05/03). 3. Namen javnega zbiranja ponudb: Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo objekta – prizidka k osnovni šoli za dobo 16 let. Občina Šentilj (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju: prevzemniku), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice, v desetih mesecih od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, izvedel izgradnjo novega prizidka v neto velikosti 733 m2 v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik: Nadomestilo za imetnika stavbne pravice za zemljišča v skupni velikosti 1.092 m2 znaša brez vključenega DDV 9.282,00 EUR in se poravna v enkratnem znesku. Prevzemnika stavbne pravice bremenijo stroški DDV, takse in vsi stroški v zvezi s pridobitvijo urbanistične, projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na izgradnjo prizidka k osnovni šoli. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dobijo informacije in razpisno dokumentacijo na sedežu razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro ali na naslov razpisovalca pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo razpisovalci po pošti, faksu št. 02/650-62-10 ali po e-pošti: tajnistvo@sentilj.si. 6. Oblika in pogoji za predložitev ponudbe: Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo, predložijo zahtevana dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran vzorec pogodbe, kot to določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelane idejne zasnove, projektno nalogo in ostale tehnične pogoje. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe do 30. 9. 2007 7. Rok za oddajo ponudb v tajništvo občine Šentilj je 8. 8. 2007 do 9.30 ne glede na način dostave ponudbe. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, z vidno oznako »Ne odpiraj – ponudba – stavbna pravica prizidek šole«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov ponudnika oziroma pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. 8. Drugi pogoji: komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom lahko do sklenitve predmetne pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Merila za izbor so navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko dobijo ponudniki pri kontaktni osebi razpisovalca: Nives Erznožnik, tel. 02/650-62-20.

AAA Zlata odličnost