Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3722. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje, stran 9556.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 7. redni seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen odloka
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu javne službe) na območju Občine Kozje. S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz in odlaganje (v nadaljevanju: ravnanje), subjekti ravnanja z odpadki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. Vsebina odloka
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. splošne določbe
2. vrsta in obseg storitev javne službe
3. pogoji in način izvajanja javne službe
4. obveznosti izvajalca javne službe
5. obveznosti uporabnikov javne službe
6. odlaganje odpadkov
7. nadzor
8. viri financiranja in obračun storitev javne službe
9. kazenske in
10. prehodne določbe.
3. Cilji odloka
3. člen
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
3. zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje,
6. uveljavitev načela »stroške nosi povzročitelj«,
7. izboljšati dostop do storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
8. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki in letnih programov odlaganja odpadkov ter dolgoročnih ukrepov na področju ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov.
4. Pojmi
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
4.1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju Občine Kozje.
4.2. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije in se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 15 01 in 20 01.
4.3. Biološki odpadki so organski odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih kot kuhinjski odpadki (npr. ostanki hrane, zelenjavni odpadki, odpadki sadja …), odpadki iz vrtov, organski odpadki iz gostinskih lokalov, trgovin s sadjem in zelenjavo, odpadki iz parkov in pokopališč (npr. trava, vejevje, listje, rože, odrezano grmovje …) in drugi organski odpadki, primerni za kompostiranje.
4.4. Ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
4.5. Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnikih ali posodah za odpadke (pohištvo, gospodinjski stroji in aparati, ki ne vsebujejo nevarnih snovi). Kosovni odpadki niso: avtoplašči, avtomobilski deli ipd.
4.6. Odpadna električna in elektronska oprema, v nadaljevanju OEEO je zavržena oprema iz gospodinjstev, ki vsebuje nevarne snovi (hladilniki, zamrzovalniki, računalniška in elektronska oprema).
4.7. Nevarne frakcije so frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
4.8. Povzročitelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanju povzročitelji) so pravne in fizične osebe, ki na območju Občine Kozje stalno, začasno ali občasno prebivajo in povzročajo odpadke in so obvezni uporabniki storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
4.9. Zbirno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju zbirno mesto) je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču, kjer povzročitelji odlagajo ostanke odpadkov v tipizirane posode ali zabojnike. Na zbirnem mestu se v tipizirane posode odlagajo tudi biološki odpadki.
4.10. Prevzemno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanju prevzemno mesto) je ustrezno urejen prostor, s katerega izvajalec javne službe prevzema in odvaža ostanke komunalnih odpadkov. Lokacija prevzemnega mesta je na dan odvoza komunalnih odpadkov praviloma ob javni dovozni cesti.
4.11. Premična zbiralnica nevarnih frakcij (v nadaljevanju premična zbiralnica) je posebej urejeno vozilo, opremljeno s posodami za prevzemanje nevarnih frakcij po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
4.12. Ekološki otok je urejen prostor, opremljen s posodami ali zabojniki za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Ekološki otoki se uredijo praviloma v stanovanjskih in trgovskih območjih, v območjih javnih ustanov in tam, kjer ločene frakcije nastajajo.
4.13. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe tudi kosovne odpadke, nevarne frakcije in biološke odpadke.
4.14. Sortirnica je pokrit, ustrezno urejen prostor, v katerem se izvaja prebiranje in razvrščanje ločeno zbranih frakcij (kolikor le-te ne dosegajo dovolj dobre čistosti) sortiranje nevarnih frakcij ter razgradnja in predelava kosovnih odpadkov.
4.15. Odlagališče nenevarnih odpadkov (v nadaljevanju odlagališče) je prostor ali objekt za varno in nadzorovano odlaganje odpadkov.
4.16. Naselje je območje, ki obsega zemljišča pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirskimi objekti in javne površine. Naselje tvori skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb.
4.17. Območje strnjene individualne pozidave je del naseljenega področja občine, kjer se parcele z stanovanjskimi objekti stikajo.
4.18. Območje razpršene individualne pozidave je del naseljenega področja občine, kjer so razdalje med parcelami z stanovanjskimi objekti velike nad 500 m.
5. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Kozje je po zakonu zadolžena, da organizira in zagotovi pogoje za izvajanje javne službe ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov in izvaja nadzor nad izvajalci javnih služb. Je lastnica /solastnica/ objektov za ravnanje in odlaganje komunalnih odpadkov.
– izvajalci javne službe ravnanja z odpadki
Po Odloku o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/98, 72/99), izvaja javno službo ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., ki je tudi upravljalec odlagališča za nenevarne odpadke.
– povzročitelji komunalnih odpadkov oziroma uporabniki so pravne in fizične osebe, ki na območju Občine Kozje stalno, začasno ali občasno povzročajo odpadke s tem, da:
– bivajo v svojih ali najetih nepremičninah
– so lastniki počitniške hiše
– opravljajo dejavnost
– upravljajo javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno)
– organizirajo kulturne, športne ter druge javne prireditve.
Upravljavci v več stanovanjskih hišah in drugih objektih prevzamejo z uveljavitvijo tega odloka nekatere obveznosti povzročiteljev.
– imetnik odpadkov, ki je povzročitelj odpadkov ali ima odpadke v posesti.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki.
Za imetnika odpadkov javnih površin, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami se šteje Občina Kozje.
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov na območju Občine Kozje morajo biti vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
6. člen
Ta odlok je obvezen za vse uporabnike in izvajalca javne službe ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov ter udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki.
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku obsega:
1. ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami
2. ravnanje s kosovnimi odpadki in opremo
3. ravnanje z nevarnimi frakcijami
4. ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov.
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se vzpostavlja sistem:
– zamenjave kontejnerjev 5 m3 in oskrbo uporabnikov storitve ravnanja z odpadki z individualnimi tipskimi zabojniki oziroma vrečami za preostanek mešanih odpadkov,
– izvornega ločevanja in zbiranja komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« za odpadno embalažo, kosovne odpadke ter frakcije odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih,
– vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
– odlaganje zgolj preostanka odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov Tuncovec oziroma na regijsko odlagališče Bukovžlak.
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki obsega zbiranje, sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke Tuncovec.
8. člen
1. Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami je:
– zbiranje ločenih frakcij s sistemom »od vrat do vrat« in njihovo prevzemanje pri gospodinjstvih in v zbiralnicah ter v zbirnih centrih,
– oddajanje odpadne embalaže, prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v ekoloških otokih in zbirnih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo,
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, prevzetih v sistemu »od vrat do vrat« v okviru ločenega zbiranja frakcij v ekoloških otokih in zbirnih centrih in niso odpadna embalaža,
– nabava tipiziranih vreč za prepuščanje ločenih frakcij odpadne embalaže in tipiziranih vreč za mešane komunalne odpadke v gospodinjstvih,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
III. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
9. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni. Skladno s klasifikacijo odpadkov po pravilniku so komunalni odpadki:
1. Ločeno zbrane frakcije:
– papir in lepenka,
– steklo,
– drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
– drobni kovinski odpadki (npr. pločevinke) in drugi odpadki iz kovin,
– les,
– kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij,
– olja in maščobe,
– oblačila, tekstil,
– barve, črnila, lepila in umetne smole,
– topila, kisline, baze, pralna sredstva, aerosoli (pršivke),
– fotokemikalije, zdravila, pesticidi, baterije,
– fluoroscentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
– oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, elektronska oprema (npr. tiskana vezja).
2. Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč):
– odpadki, primerni za kompostiranje,
– zemlja in kamenje,
– drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje.
3. Drugi komunalni odpadki:
– mešani komunalni odpadki,
– odpadki z živilskih trgov,
– odpadki iz čiščenja cest,
– greznične gošče,
– nerabna in zavržena motorna vozila.
4. Ločeno zbrane frakcije nevarnih odpadkov:
– barve, črnila, lepila in umetne smole,
– topila,
– fotokemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro.
Če nastanejo nevarni odpadki izven gospodinjstev, niso predmet tega odloka.
Ostali odpadki, ki so v pravilniku opredeljeni v klasifikacijskem seznamu odpadkov in klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov, niso predmet tega odloka.
10. člen
3. Ravnanje z nevarnimi frakcijam je:
– zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah po vnaprej dogovorjenem urniku,
– prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– nabava in vzdrževanje posod za začasno hranjenje nevarnih frakcij,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah po predpisih o ravnanju z odpadki.
11. člen
4. Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov je:
– zbiranje in prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov,
– prevoz in oddajanje prevzetih ostankov komunalnih odpadkov na odlagališče odpadkov,
– nabava in vzdrževanje tipskih zabojnikov in vreč za ostanke komunalnih odpadkov,
– namestitev črtne kode na zabojnike za mešane odpadke ter nabava čitalcev,
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za ostanke komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostankov komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ostankih komunalnih odpadkih po predpisih o ravnanju in odlaganju odpadkov.
12. člen
Odlaganje komunalnih odpadkov je:
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališču za nenevarne odpadke Tuncovec (v nadaljnjem besedilu: na odlagališču). Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo odpadke, ki imajo spremno dokumentacijo, zahtevano s Pravilnikom o odlaganju odpadkov in so predhodno obdelani skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.
Na odlagališče se odlagajo tudi nenevarni odpadki, za katere je pridobljeno dovoljenje Agencije RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik za obratovanje odlagališča, kakor je predpisan s Pravilnikom o odlaganju odpadkov.
IV. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
Pogoji za izvajanje javne službe so zagotovljeni z objekti, napravami in opremo za izvajanje posameznih vrst javne službe.
Način izvajanja javne službe ravnanja z odpadki je opredeljen v letnem programu ravnanja z odpadki.
Razen vsebin, ki so skupne za vse občine, letni program ravnanja z odpadki določa različne pogoje in način izvajanja javne službe glede na:
– naselja
– območja strnjene individualne pozidave
– območja razpršene individualne pozidave.
14. člen
Pri gospodinjstvih se s sistemom »rumene vreče« zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike,
– drobne odpadne embalaže iz kovin,
– drobne odpadne embalaže iz sestavljenih materialov.
S sistemom ekoloških otokov se zagotavlja izvorno ločevanje osnovnih štirih frakcij odpadkov:
– papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike,
– drobne odpadne embalaže iz kovin,
– odpadne embalaže iz stekla.
Število ekoloških otokov se določi glede na gostoto poselitve oziroma na količino ločenih frakcij. En ekološki otok pokriva največ 500 prebivalcev. Lokacijo določita izvajalec javne službe in občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Glede na nov sistem »od vrat do vrat« ne bo potrebno izgrajevati novih ekoloških otokov, ampak le vzdrževati že obstoječe.
Ločene frakcije iz prvega odstavka tega člena, ki nastajajo v podjetjih z več kot 20 zaposlenimi, se prepuščajo izvajalcu javne službe v tipiziranih zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki podjetij sami.
15. člen
V zbirno-sortirnem centru Tuncovec je zagotovljen prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in lepenke vseh vrst in velikosti vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila, tekstil,
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso vključeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi.
16. člen
V zbirnem centru je zagotovljeno tudi redno oddajanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov ter OEEO. Prevzemanje nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in OEEO je nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
17. člen
Postopnost opremljanja zbirnih mest za ločene frakcije na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju poselitve in druge obveznosti izvajanja javne službe določi izvajalec v letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
18. člen
V premičnih zbiralnicah se prevzemajo nevarne frakcije iz gospodinjstev najmanj enkrat letno. Občani imajo možnost oddati nevarne odpadke v zbirno-sortirnem centru v obratovalnem času.
19. člen
Kosovni odpadki se prevzemajo enkrat mesečno na odjemnih mestih imetnikov odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«. S povratno dopisnico oziroma bonom se imetniki odpadkov oziroma gospodinjstva prijavijo za brezplačni odvoz v skupnem volumnu maksimalno 4 m3 letno.
20. člen
Na prevzemnih mestih se prevzemajo ostanki komunalnih odpadkov.
Povzročitelji prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečah volumna 120L in tipiziranih zabojnikih 120 litrov do 1100 litrov.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki se odlagajo v posode iz prejšnjega odstavka tega člena, si morajo povzročitelji proti plačilu priskrbeti tipizirano vrečko, označeno z znakom izvajalca, ki jo nabavi pri izvajalcu ali drugih v naprej določenih prodajnih mestih in jih na dan odvoza postavi na prevzemno mesto ob posodo. Predpisan zabojnik ali vreča za odpadke ne sme biti napolnjena tako, da je ni moč zapreti.
21. člen
Lokacijo zbirnih in odjemnih mest, vrsto in število posod za odpadke, določi izvajalec na terenu, skladno s programom ravnanja z odpadki, tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, dostopnostjo oziroma odmaknjenostjo povzročiteljev ter strukturo in vrsto odpadkov v skladu s soglasjem lastnika zemljišča.
Tisti povzročitelji, ki živijo na območjih z redko poselitvijo, morajo zbirati odpadno embalažo v tipsko rumeno vrečo. Ostanke komunalnih odpadkov zbirajo v tipske vreče in jih odložijo na za to določeni lokaciji.
Lokacijo zbirnih in prevzemnih mest ter vrsto in število skupnih zabojnikov za odpadke določi izvajalec javne službe po tem, ko pridobi za to soglasje pristojne lokalne skupnosti.
Pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve lahko z odločbo določi vrsto in število posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne moreta dogovoriti.
22. člen
Prevzemno mesto mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov. Širina dovozne poti do prevzemnega mesta mora biti najmanj 3 m, najmanjša svetla višina dovozne poti pa 4 m. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir. Na dan odvoza odpadkov je potrebno zabojnik oziroma vrečo dostaviti na prevzemno mesto.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, morata povzročitelj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da so posode in tipizirane vrečke na prevzemnem mestu le v času, določenem za prevzem ostankov komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov.
23. člen
Za čas do prevzema ostankov komunalnih odpadkov mora povzročitelj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da so posode nameščene na zbirnem mestu tako, da povzročitelji v njih neovirano zbirajo ostanke komunalnih in bioloških odpadkov.
Tipizirane vrečke morajo povzročitelji do prevzema hraniti v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih, za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
24. člen
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti njegova površina primerne velikosti, asfaltirana ali tlakovana, posode pa zavarovane pred vremenskimi vplivi.
Vsa zbirna in odjemna mesta morajo biti vzdrževana in redno čiščena, za kar so odgovorni uporabniki storitev.
Če zbirnega mesta ni mogoče urediti na površini, ki je v lasti povzročitelja ali uporabnika stavbe, lahko pristojni občinski organ določi namestitev posod na javni površini.
25. člen
V primeru izpada prevzema odpadkov zaradi višje sile, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje, izpadli prevzem odpadkov pa opraviti takoj, ko je možno.
26. člen
V primeru, da se količina komunalnih odpadkov glede na časovna obdobja spreminja, se razmerja med izvajalcem javne službe in povzročiteljem uredijo s pogodbo. Določen je minimalni volumen preostanka odpadkov na osebo 15L tedensko.
Razmerje med izvajalcem in uporabniki se uredi s pogodbo tudi v primeru, da pri uporabniku nastajajo nenevarni odpadki, ki ne sodijo v skupino 15 in 20 in jih je dovoljeno odlagati na odlagališče nenevarnih odpadkov.
Izvaja se organiziran reden individualen odvoz komunalnih odpadkov, zato se določijo nove transportne poti. Gospodinjstva odpadke oddajajo na svojem odjemnem mestu v tipiziranih zabojnikih oziroma vrečah.
V redko poseljenih hribovitih predelih občine z razpršeno gradnjo se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih blizu odcepov lokalnih cest do posameznih povzročiteljih, kjer bodo nameščeni zabojniki volumna 1100L za mešane komunalne odpadke in namenski 1100L zabojniki za odpadno embalažo.
Lokacije skupnih zbirnih mest ter lokacije prevzemnih mest v redko poseljenih hribovitih predelih občine določi izvajalec v sodelovanju z občino, krajevno skupnostjo in lastnikom zemljišča.
27. člen
Na odlagališču odpadkov se redno prevzemajo ostanki komunalnih odpadkov in drugi nenevarni odpadki, skladno s predpisi o ravnanju in odlaganju odpadkov. Upravljavec odlagališča mora pred odložitvijo odpadkov v telo odlagališča zagotoviti preverjanje vseh dostavljenih odpadkov, ki vključuje pregled predpisane dokumentacije o odpadkih in ugotavljanje istovetnosti odpadkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti. Odpadki se prevzemajo pred odlagališčem z obveznim tehtanjem in prevzemom spremne dokumentacije. Odpadki se pred kompaktiranjem vizualno pregledajo, izvajajo se tudi kontrolne kemične analize skladno s predpisi.
28. člen
Za izredni prevzem in odlaganje nenevarnih odpadkov mora povzročitelj predhodno pridobiti soglasje upravljavca odlagališča. Odlaganje odpadkov po metodi D1 je mogoče le na osnovi izdelane ocene odpadka o ustreznosti načina končne odstranitve z metodo odlaganja.
Če pripeljanih odpadkov ne spremlja zahtevana dokumentacija, jih upravljalec odlagališča začasno skladišči do zagotovitve pogojev za odlaganje. V primeru neustreznosti odpadka za odlaganje, upravljalec odlagališča zavrne pošiljko in o tem obvesti inšpekcijsko službo. Na odlagališču lahko odlagajo odpadke samo tisti povzročitelji odpadkov, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov. Povzročitelji odpadkov, ki niso vključeni v redni odvoz odpadkov, morajo skleniti posebno pogodbo z upravljalcem odlagališča.
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB
29. člen
Obveznosti izvajalca javnih služb so opredeljene v zakonodaji in izvedbeno prikazane v Poslovniku o odlaganju odpadkov.
30. člen
Tipsko obliko, barvo, velikost ter označenost vrečk in zabojnikov za komunalne odpadke določi izvajalec javne službe.
Zbirke podatkov
31. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
– register prevzemnih mest,
– kataster zbiralnic, zbirnega centra in ekoloških otokov,
– podatke o prevzetih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah, ostankih komunalnih odpadkov, vodene po predpisih o ravnanju in odlaganju komunalnih odpadkov,
– podatke o izdanih soglasjih.
Register prevzemnih mest
Za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunalni odpadki se določi ime in naslov povzročitelja ali upravitelja stavbe (uporabnika storitev), lokacijo prevzemnega mesta za ostanek komunalnih odpadkov, način prepuščanja (v posodi ali v vrečkah), velikost in število posod za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov ter pogostost odvoza.
Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest.
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest lahko spremenijo zaradi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi (po podatkih iz centralnega registra prebivalstva ter evidenc o številu zaposlenih v posamezni dejavnosti),
– spremenjenih količin komunalnih odpadkov v stavbi.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov potrdi povzročitelju vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in obračun storitev najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
32. člen
Za vsako gospodinjstvo oziroma vsako posamezno stavbo, kjer nastajajo komunalni odpadki, se vodi:
– ime, naslov in šifra plačnika,
– šifra lokacije prevzemnega mesta,
– število članov gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
– izračunano količino komunalnih odpadkov,
– prostornina zabojnika za ostanke komunalnih odpadkov,
– morebitne olajšave oziroma posebnosti, povezane s prevzemnim mestom.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec v registru prevzemnih mest.
33. člen
Podatki v registru prevzemnih mest se lahko za posamezno gospodinjstvo oziroma stavbo spremenijo na podlagi:
– sprememb podatkov, ki so pridobljeni iz centralnega registra prebivalstva in se nanašajo na število prebivalcev v gospodinjstvu oziroma stavbi,
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov oziroma števila in velikosti posod.
Izvajalec enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva.
Izvajalec o vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest obvesti plačnika storitev službe. Ravno tako mora v roku enega meseca po vpisu spremembe v register prevzemnih mest uskladiti obračun storitev ravnanja z odpadki z nastalo spremembo.
Prijava prevzemnega mesta
34. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta, da se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta, o dobavi, številu in prostornini posod ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.
Prvo nabavo posod za odpadke zagotovi izvajalec in nabavo zaračuna povzročitelju.
Pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne službe izvede vpis prevzemnega mesta v register prevzemnih mest.
35. člen
Pred pričetkom izvajanja storitev javne službe se z uporabnikom sklene pogodba v pisni obliki. Pogodba vsebuje:
– ime oziroma naziv plačnika,
– naslov plačnika,
– lokacijo prevzemnega mesta,
– število članov gospodinjstva oziroma število prebivalcev v večstanovanjskem objektu,
– izračunano minimalno količino komunalnih odpadkov na osebo,
– prostornino zabojnika oziroma volumen namenskih vreč,
– razdelilnik stroškov v primeru večstanovanjske stavbe in način delitve stroškov,
– upravitelja objekta pri večstanovanjskem objektu.
36. člen
V primeru, ko se pogodba sklepa s pravno osebo ali drugim pravnim subjektom, ki opravlja kakršnokoli dejavnost, pa vsebuje pogodba še naslednje podatke:
– davčno številko,
– številko transakcijskega računa,
– kopijo odločbe o registraciji,
– minimalni volumen preostanka mešanih komunalnih odpadkov glede na dejavnost.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov.
Skupni zabojnik volumna 1100L se lahko uporablja le za odlaganje komunalnih odpadkov, če pri opravljanju dejavnosti nastajajo tudi komunalni odpadki. Za vse ostale odpadke, ki niso komunalni odpadki (odpadki iz industrije, obrti, ter storitvenih dejavnosti) mora uporabnik uporabljati ločene zabojnike. Za odvoz in deponiranje teh odpadkov se z povzročiteljem odpadkov sklene posebna pogodba skladu z določili tega odloka.
37. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisano dokumentacijo. Sestavni del evidence so potrjeni evidenčni listi in potrdila o predanih frakcijah. Dokumentacijo mora hraniti najmanj 5 let.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke ločenih frakcij, ki jo odda v predelavo ali odstranjevanje.
Soglasja
38. člen
Izvajalec javne službe izdaja pogoje k prostorskim izvedbenim aktom, projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte, kjer bodo nastajali komunalni, gradbeni in ostali nenevarni odpadki.
39. člen
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki pripravi izvajalec javne službe do 30. septembra za naslednje leto.
Pri izdelavi programa zbiranja komunalnih odpadkov je treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema:
– največ 1x tedensko v ožjem središču mesta,
– največ 2x mesečno območjih poselitve s strnjeno individualno pozidavo,
– najmanj 1x mesečno izven strnjenih naselij.
Obveznosti upravljavca odlagališča
40. člen
Obveznosti upravljalca odlagališča so opredeljene v Poslovniku o ravnanju z odpadki, s katerim razpolaga izvajalec.
Zbirke podatkov
41. člen
Zbirke podatkov obsegajo:
– zbirke evidenčnih listov,
– evidenco obrazcev B in ocen odpadkov,
– podatke o vrsti in količini odloženih odpadkov,
– podatke o ločenih frakcijah, predanih pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– kataster odlagališča,
– podatke o izdanih soglasjih,
– zbirke listin, potrebnih za napoved takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
42. člen
Letni program odlaganja komunalnih odpadkov pripravi upravljavec odlagališča do 30. septembra za naslednje leto. Vsebina letnega programa je skladna s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
43. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki je obvezna gospodarska javna služba in je za uporabnike obvezna.
44. člen
Povzročitelji ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v sistemu »od vrat do vrat« v rumeni vreči oziroma kosovne odpadke pri zabojniku na odjemnem mestu ter na ekoloških otokih in v zbirno-sortirnem centru Tuncovec.
Povzročitelji morajo oddajati vse nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju v premični zbiralnici in v zbirno-sortirnem centru.
45. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
1. hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
2. hranijo ločene frakcije do njihove oddaje varno in neškodljivo za okolje,
3. kosovne odpadke pred oddajo ročno ločijo tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo,
4. biološke odpadke sami kompostirajo v čim večji možni meri oziroma jih oddajo v namenske zabojnike v strnjenih naseljih,
5. skrbijo za red in čistočo zbirnih in odjemnih mest.
46. člen
Povzročitelji ali upravljavci stavb morajo zagotoviti:
1. da so posode in vrečke, namenjene odlaganju ostankov komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov,
2. da po praznjenju posode namestijo nazaj na zbirno mesto,
3. da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu,
4. da je dovoz do prevzemnega mesta tudi v zimskem času vzdrževan in je omogočen odvoz odpadkov,
5. obveščanje izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe.
47. člen
Prepovedano je:
1. odložiti ali zliti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali v posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov,
2. mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali ostanki komunalnih odpadkov ali mešati posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj,
3. mešati ločene frakcije med ostanke komunalnih odpadkov,
4. v posode in vrečke za ostanke komunalnih odpadkov odložiti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz vrtov in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka,
5. odlagati odpadke v vrečkah, ki niso tipizirane,
6. razstavljati opremo, ki vsebuje nevarne snovi,
7. pisati na posode ali zabojnike ter nanje lepiti plakate.
48. člen
Povzročitelj mora odložiti kosovne odpadke in OEEO na prevzemno mesto v skladu z letnim urnikom za kosovne odpadke oziroma glede na oddano prijavo – dopisnico. Izvajalec stranko obvesti o dnevu odvzema kosovnih odpadkov, ki jih stranka zloži na svojo prevzemno mesto. Če odloži odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki ali OEEO in jih izvajalec javne službe ne prevzame, ampak jih označi z nalepko o neustreznosti. Stranka jih mora odstraniti s prevzemnega mesta takoj po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
49. člen
Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe inšpekcije.
50. člen
Če povzročitelja ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na stroške Občine Kozje na podlagi odločbe inšpekcije.
51. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi s posodami ali zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in da najkasneje v 24 urah po končani prireditvi izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Stroški bremenijo organizatorja.
VII. ODLAGANJE ODPADKOV
52. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov (odlagališče).
V območju odlagališča se uredijo prostori za začasno skladiščenje ločenih frakcij in prostori za začasno hrambo nevarnih frakcij, lahko pa tudi zbirni center. Prostor bo pokrit in bo služil potrebam prekladalne postaje in začasnega skladiščenja kosovnih in nevarnih odpadkov.
Prostori za začasna skladiščenja iz prejšnjega odstavka se uredijo zaradi potreb po začasnem skladiščenju kosovnih odpadkov, zato bodo zagotovljene tehnične možnosti zbiranja in skladiščenja. Primarno ločevanje in demontaža kosovnih odpadkov bo potekala v začasnih skladiščih, kjer bodo pooblaščene družbe prevzele posamezne frakcije kosovnih in nevarnih odpadkov. Za potrebe prekladalne postaje se uredijo nove transportne poti in manipulacijske površine.
53. člen
Na odlagališče je dovoljeno odlagati samo tiste odpadke, ki jih določa Pravilnik o ravnanju z odpadki in so v skladu z izdelano oceno o primernosti odlaganja oziroma izjavo.
54. člen
Upravljavec odlagališča mora imeti Poslovnik za obratovanje odlagališča, ki je predpisan s pravilnikom o odlaganju odpadkov.
55. člen
Zemlja in jalovina se na odlagališču uporabljata le za gradnjo odlagalnih polj in prekrivni material v skladu s poslovnikom.
56. člen
Izkopana zemljina in jalovina ter gradbeni material se lahko odložijo na odlagališču inertnih odpadkov, uporabijo se lahko za sanacijo degradiranih površin oziroma se lahko odložijo kam drugam v okolje, za kar mora biti pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor.
Povzročitelj mora vsaj tri dni pred pričetkom del, kjer bodo taki odpadki nastajali, obvestiti pristojne strokovne službe Občine Kozje, da mu le-ta odredi odlagališče.
57. člen
Odpadke, ki so namenjeni odlaganju na odlagališče, je prepovedano odlagati izven odlagališča. Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov. Če tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec javne službe takoj, ko to odredi pristojni občinski organ za komunalne zadeve oziroma pristojna inšpekcija Občine Kozje.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstrani odpadke izvajalec na stroške proračuna občine, kjer se odpadki nahajajo.
Sežiganje odpadkov na prostem, na mestu nastanka, domačih kuriščih in kotlovnicah ter drugih skupinskih kotlovnicah, je prepovedano. Prepovedano je tudi sežiganje vrtnih odpadkov v strnjenih naseljih.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
Viri financiranja
58. člen
Sredstva za izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v obsegu in na način, kot je določeno v tem odloku, se pridobivajo:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Kozje,
– drugih virov.
59. člen
Cene za ravnanje z odpadki se določijo na osnovi programa in stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi. Cena za ravnanje z odpadki vsebuje:
– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške zbiranja in odvoza odpadne embalaže po sistemu »door to door« in iz zbiralnic,
– stroške obdelave odpadkov in ločeno zbranih frakcij,
– stroške odstranjevanja odpadkov,
– stroške zbiranja in obdelave kosovnih odpadkov,
– odlaganje preostanka odpadkov,
– evidentiranje dejanskih količin mešanih komunalnih odpadkov pri povzročiteljih in računalniška podpora za zagotavljanje načela »povzročitelj plača«,
– okoljsko informiranje javnosti (priprava programov minimizacije, obveščanje uporabnikov o uspešnosti ločenega zbiranja).
Osnovna cena ravnanja z odpadki vključuje tudi stroške organiziranja, zbiranja in deponiranja vseh vrst odpadkov, zbranih v akcijah ločenega zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.
Cene storitev se oblikujejo za celotno storitev, enota storitve je količina komunalnih odpadkov (minimalno 15L na osebo tedensko), ki jih ustvari povzročitelj (uporabnik javne službe).
60. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpadkov ter ceno storitev izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov in odstranjevanje preostanka odpadkov, obsegajo predvsem:
1. neposredne in posredne stroške,
2. stroške investicij,
3. splošne stroške.
Obračun storitev javne službe
61. člen
Zavezanci za plačilo storitev iz 60. člena tega odloka so:
– povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev,
– ostali povzročitelji odpadkov, ki opravljajo dejavnost na območju Občine Kozje.
62. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki. Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve na njihovem območju ali se povzročitelji vselijo v stanovanje ali pričnejo uporabljati poslovne prostore ali počitniške objekte.
Vsaka pravna oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na območju Občine Kozje je dolžna pred začetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu datum začetka izvajanja dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
Povzročiteljem odpadkov – pravnim osebam, ki pripeljejo odpadke v zbirni center ali na odlagališče odpadkov, se stroški obdelave odpadkov zaračuna po ceni, ki je določena v veljavnem ceniku.
63. člen
Osnova za obračun storitev iz stanovanjskih prostorov in poslovnih prostorov je volumen odpadka in pogostost odvoza.
Potreben volumen posode določita skupaj izvajalec in povzročitelj odpadkov. Volumen posode je odvisen od števila oseb v gospodinjstvu, velikosti poslovne površine, vrste poslovne dejavnosti, količine odpadkov ter uspešnosti ločevanja na izvoru.
Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah – gospodinjstvih je najmanjši skupni volumen posode za odpadke 120 litrov, obračunan volumen pa 15L/osebo tedensko.
V primeru, ko več povzročiteljev uporablja isto posodo, se za razdelitev stroškov med povzročitelji uporablja kvadratura poslovnih ali proizvodnih površin ali število povzročiteljev. Za poslovne in proizvodne površine se štejejo vsi pokriti in nepokriti prostori, ki služijo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne dejavnosti. V primeru, da so povzročitelji gospodinjstva, ki uporabljajo isto posodo za odpadke, se za razdelitev stroškov uporablja število članov v gospodinjstvu.
64. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje in cenik za obračun storitev javne službe sprejme občinski svet Občine Kozje.
Povzročitelja komunalnih odpadkov je iz socialnih razlogov na njegovo prošnjo možno oprostiti plačila odvoza odpadkov. O oprostitvi plačila odvoza odpadkov odloči organ Občinske uprave na podlagi predložene odločbe o denarno-socialni pomoči po zakonu, ki ureja socialno varnost.
Stroški odvoza za take osebe se poravnajo iz občinskega proračuna Občine Kozje.
65. člen
Občina je dolžna zagotavljati javno službo le za komunalne odpadke pravnih oseb, ki opravljajo kakršnokoli dejavnost (v nadaljevanju pravne osebe).
Cene teh storitev določi izvajalec v skladu s tarifnim sistemom.
66. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, lahko izvajalec prevzema v ravnanje tudi nenevarne odpadke, ki jih povzročijo pravne osebe v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Cena za ravnanje s temi odpadki ni sestavni del pravilnika o tarifnem sistemu in se določi posebej v pogodbi med izvajalcem in povzročiteljem.
67. člen
Pravne osebe, katerih dejavnost je takšna, da generirajo samo komunalnim odpadkom podobne odpadke, zbirajo te odpadke v tipskih zabojnikih. Podlago za izračun storitev ravnanja z njihovimi odpadki predstavlja volumen izpraznjenih posod za odpadke. Cene zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov so odvisne od razdalje odvoza, rednosti odvažanja, velikosti posode in podobno. Najmanjši skupni volumen posode za odpadke je 120 l, ki se odvaža skladno z urnikom odvoza.
68. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, pisno obvestiti izvajalca najkasneje v 14 dneh po nastali spremembi. Ta sprememba se pri obračunu upošteva s prvim naslednjim mesecem.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun teh storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi oziroma podatke o velikosti, številu posod in številu oseb, ki jo ugotovi izvajalec pri odvozu odpadkov.
IX. NADZOR
69. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Službe, navedene v prvem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalci javnih služb in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki in pri odlaganju odpadkov v skladu s tem odlokom in kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali službi iz prvega odstavka tega člena.
X. KAZENSKE DOLOČBE
70. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov za vse uporabnike na celotnem območju Občine Kozje,
2. ne zagotovi prevzema ločenih frakcij po sistemu »od vrat do vrat«, ekoloških otokih in v zbirnem centru v obsegu iz 14. in 15. člena,
3. ne prevzema kosovnih odpadkov in OEEO glede na določen urnik, skladno z letnim programom zbiranja,
4. ne prevzema nevarnih frakcij z občasnim prevzemanjem v premičnih zbiralnicah in v zbirnem centru,
5. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo,
6. ne oddaja ločenih frakcij, zbranih z ločenim zbiranjem, v nadaljnjo predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadki,
7. ne oddaja ločenih frakcij, pridobljenih s predelavo kosovnih odpadkov in opreme, v nadaljnjo predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadki,
8. ne oddaja nevarnih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
9. ne obvesti o izpadu prevzema ostankov komunalnih in bioloških odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 25. člen,
10. ne vodi zbirk podatkov iz 31. člena.
Z globo 210 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe iz prvega odstavka tega člena.
71. člen
Z globo 850 EUR tolarjev se kaznuje za prekršek upravljavec odlagališča, če:
1. ne omogoča odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa 40. člen, točka 1,
2. ne vodi zbirk podatkov v obsegu iz 41. člena,
3. ne pripravi letnih programov odlaganja komunalnih odpadkov kot to določa 42. člen.
Z globo 210 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca odlagališča iz prvega odstavka tega člena.
72. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določata 43. in 44. člen,
2. ne prepušča ostankov komunalnih odpadkov v posodah ali v tipiziranih vrečkah, kot to določata 20. člen,
3. prepušča odpadke iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki niso komunalni odpadki iz točke 4.1. 4. člena tega odloka v posode skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 22. in 24. člena,
5. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili 47. člena,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe kot določa 46. člen, točka 5,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (49. člen),
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 51. člena.
Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
73. člen
Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določata 43. in 44. člen,
2. ne odlaga ostankov komunalnih odpadkov v posodah ali v tipiziranih vrečkah, kot to določata 20. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 47. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do prevzemnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 22. in 24. člena,
5. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe kot določa 46. člen, točka 5,
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (49. člen).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz evidenc, ki jih je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
Pogodbe iz 35. člena tega odloka se z obstoječimi uporabniki sklenejo v roku dveh let od uveljavitve tega odloka.
75. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program zbiranja komunalnih odpadkov prvič za naslednjo leto, od leta sprejema tega odloka.
Dejavnosti, ki jih ta odlok obravnava, vendar se še ne izvajajo, se bodo uvajale postopoma, v skladu z razvojnim programom ravnanja z odpadki, ki ga je pripravil izvajalec.
76. člen
Izvajalec javne službe v sodelovanju z strokovnimi službami občine pripravi dolgoročni plan ukrepov na področju ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov, v katerem določi začetek, dinamiko ter obseg izločevanja ločenih frakcij. V programu se določi terminski plan in vire financiranja izgradnje objektov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov z uveljavitvijo sodobnega sistema »od vrat do vrat«.
77. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka pripravi Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje.
78. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kozje (Uradni list RS, št. 10/97, 20/98, 77/98).
79. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2007-7/02
Kozje, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti