Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-20/2007 Ob-21426/07 , Stran 5677
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine Predmet javne ponudbe je prodaja: – parc.št. 215/1, v izmeri 530 m2, vl. št. 1693, k.o. Šturje, – parc. št. 176/8, v izmeri 148 m2, vl. št. 1502, k.o. Šturje, – parc. št. 209/5, v izmeri 39 m2, vl. št. 1677, k.o. Šturje in – parc. št. 1667/20, v izmeri 68 m2, vl. št. 1756 (plomba št. 1654/2007), k.o. Šturje, ki tvorijo del gradbene parcele št. 30 za gradnjo individualne stanovanjske hiše v Zazidalnem načrtu Grivče II v Ajdovščini. Preostala zemljišča, ki so tudi sestavni del gradbene parcele št. 30, so v zasebni lasti. Nepremičnine ležijo na obrobju novejše individualne stanovanjske gradnje pod zaselkom Grivče v Ajdovščini. V območju gradbenih parcel je izvedeno cestišče asfaltni prevleki, izgrajeno je vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje. Strošek komunalne opreme ni zajet v ceno zemljišča in ga je kupec dolžan poravnati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 2. Ponudbena cena Prodajajo se vse parcelne številke skupaj, najmanjša ponudbena cena zanje znaša 27.475,00 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujena zemljišča, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišč, plačati tudi davek na dodano vrednost v višini 20% od dosežene vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za parc. št. 215/1, parc. št. 176/8 in parc. št. 209/5, vse k.o. Šturje ter davek na promet nepremičnin v višini 2% od dosežene vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča za parc. št. 1667/20, k.o. Šturje. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnih zemljišč v ZN Grivče«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 14. avgusta 2007 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji a) Pogoji in način gradnje individualnih stanovanjskih hiš so opredeljeni v Zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Tolmin in Nova Gorica, št. 17/96). Nepremičnine se prodajajo v stanju kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 3000,00 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe. – izjavo, da je seznanjen in se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na pobudo župana Občine Ajdovščina ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 8. 2007. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino za zemljišča, vključno z davkom na dodano vrednost, v roku 15 dni od izstavitve računa. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v četrtek 2. 8. 2007 od 10. do 10.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po telefonu št. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel. št. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti