Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-3/07-121 Ob-21425/07 , Stran 5650
1 – Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje 2 – Predmet prodaje in začetna cena: Predmet prodaje so naslednja službena stanovanja, zasedena z najemniki, ki imajo z Občino Kočevje sklenjene najemne pogodbe za določen čas – do konca opravljanja del pri sedanjem delodajalcu in neprofitno stanovanje, zasedeno z najemnikom, s sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Kupec, ki ni hkrati tudi najemnik, v skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona vstopi v pravni položaj najemodajalca, saj sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. A – zasedeno stanovanje št. 19, Kidričeva ul. 7, parc. št. 1301, 279.ES, k.o. Kočevje, v velikosti 53,62 m2 Začetna cena: 44.510 EUR B – zasedeno stanovanje št. 27, Prešernova ul. 9, parc. št. 1640, 2130.ES z oznako stanovanja 21.E, k.o. Kočevje, v velikosti 37,03 m2 Začetna cena: 35.950 EUR C – zasedeno stanovanje št. 6, Roška c. 12, parc. št. 1605, k.o. Kočevje, v velikosti 44,88 m2 Začetna cena: 25.133 EUR D – zasedeno stanovanje št. 20, Trg svetega Jerneja 2, parc. št. 1218, 735.ES z oznako stanovanja 20.E, k.o. Kočevje, v velikosti 24,04 m2 Začetna cena: 21.757 EUR E – zasedeno stanovanje št. 3, Trg zbora odposlancev 10, parc. št. 1213/2, k.o. Kočevje, v velikosti 77,54 m2 Začetna cena: 80.100 EUR F – zasedeno stanovanje št. 4, Trg zbora odposlancev 10, parc. št. 1213/2, k.o. Kočevje, v velikosti 37,86 m2 Začetna cena: 40.775 EUR G – zasedeno stanovanje št. 6, Trg zbora odposlancev 10, parc. št. 1213/2, k.o. Kočevje, v velikosti 79,63 m2 Začetna cena: 73.260 EUR H – zasedeno stanovanje št. 2, Trg zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES z oznako stanovanja 2.E, k.o. Kočevje, v velikosti 52,35 m2 Začetna cena: 45.160 EUR I – zasedeno stanovanje št. 3, Trg zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES z oznako stanovanja 3.E, k.o. Kočevje, v velikosti 111,20 m2 Začetna cena: 91.000 EUR J – nezasedeno stanovanje št. 4, Trg zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES z oznako stanovanja 4.E, k.o. Kočevje, v velikosti 113,40 m2 Začetna cena: 96.520 EUR K – zasedeno stanovanje št. 6, Trg zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES z oznako stanovanja 6.E, k.o. Kočevje, v velikosti 111,10 m2 Začetna cena: 89.300 EUR L – zasedeno stanovanje št. 7, Trg zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES z oznako stanovanja 7.E, k.o. Kočevje, v velikosti 111,15 m2 Začetna cena: 89.550 EUR M – zasedeno stanovanje št. 8, Trg zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES z oznako stanovanja 8.E, k.o. Kočevje, v velikosti 52,35 m2 Začetna cena: 44.500 EUR N – zasedeno stanovanje št. 17, Turjaško naselje 10, parc. št. 1031/2, 1031/5, 725.ES z oznako stanovanja 117.E, v velikosti 61,41 m2 in 118.E, k.o. Kočevje, v velikosti 47,30 m2 Začetna cena: 70.068 EUR O – zasedeno stanovanje št. 10, Turjaško naselje 18, parc. št. 928/14, k.o. Kočevje, v velikosti 64,61 m2 Začetna cena: 68.800 EUR P – zasedeno stanovanje št. 17, Ulica heroja Marinclja 3, parc. št. 1500/3 z oznako stanovanja 117.E, k.o. Kočevje, v velikosti 74,96 m2 Začetna cena: 65.815 EUR 3 – Metoda prodaje: Stanovanja se bodo v skladu z 29/2. členom Uredbe prodajala po metodi javne ponudbe. Udeleženci razpisa morajo tako v zaprtih kuvertah poslati ponudbo za nakup določenega stanovanja ter pri tem določiti ceno, ki jo za to stanovanje ponujajo (najmanj začetno ceno). V primeru, da bo za določeno stanovanje prispelo več ponudb (dve ali več), se bo med temi ponudniki opravila licitacija. 4 – Licitacija: Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuverti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji. Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je 400 EUR. Licitacija za stanovanja, za katera bo prispela več kot ena ponudba, se bo izvedla v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 v Kočevju, datum bo določen naknadno in sporočen vsem udeležencem. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo ceno. Najemniki službenih stanovanj imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico, kar pomeni, da jim do konca dražbe ni potrebno višati do tedaj najvišje dosežene cene, ampak jo zgolj izenačevati. 5 – Kdo lahko sodeluje v postopku: Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, najemniki in drugi, ki lahko v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji pridobivajo nepremičnine. Na razpisu ne morejo sodelovati osebe, ki v skladu z 41. členom Uredbe ne morejo kot dražitelji sodelovati na dražbi (osebe, ki so sorodstveno ali drugače povezane s cenilcem ali člani občinske komisije, pristojne za razpolaganje z občinskim premoženjem). 6 – Kavcija: Za udeležbo na licitaciji je potrebno vplačati kavcijo, in sicer na račun št. 01248 – 0100005213, odprtega pri UJP Novo mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe. Predložitev potrdila o vplačilu je pogoj za veljavnost ponudbe. Kavcija znaša 10% od začetne cene, postavljene za posamezno stanovanje, iz 2. točke tega razpisa. Kupcu se kavcija všteje v pogodbeno ceno, neuspelim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije. 7 – Vsebina, rok in način ponudbe: Udeleženec javnega razpisa mora v sklopu svoje ponudbe predložiti potrdilo o vplačilu kavcije ter navesti naslednje: – osebne podatke oziroma za pravne osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra), – davčno številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnine (stanovanja), ki ga želi kupiti, in ponujeno ceno, – izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – izjavo, da pri osebi niso podani pogoji iz 41. člena Uredbe, ki preprečujejo sodelovanje na licitaciji (izpisek člena Uredbe je mogoče dobiti skupaj s pomožnim obrazcem za prijavo na javni razpis). Udeleženec na javnem razpisu lahko zgornje podatke navede na pripravljenem obrazcu ali na svoji lastni listini. Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu. Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnine – (navedba konkretnega stanovanja), Ne odpiraj – ponudba!«, ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in naslov ponudnika. Interesenti morajo prijave na javni razpis oddati najkasneje v roku 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in sicer osebno na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na pošto oddane najkasneje zadnji dan javnega razpisa. 8 – Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku licitacije. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, se pogodbe ne sklene ter se zadrži njegovo kavcijo. Kupec mora plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje št. 01248 – 0100005213. Pravočasno plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kupec, s katerim se sklene pogodba, je tudi dolžan plačati stroške postopka (cenitev, notarski stroški overitve) ter davek na promet nepremičnin. 9 – Drugo: Župan lahko v skladu s 3. in 51. členom Uredbe ustavi postopek prodaje nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v takem primeru pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem na javnem razpisu. Dodatne informacije o razpisu je mogoče pridobiti po telefonu (D. Marinč 01/89-38–245) ali osebno na Oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja, in sicer v času uradnih ur: ponedeljek od 8. – 13. ure, sreda od 8. – 16.30, petek od 8. – 13. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti