Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3719. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čistilna naprava Globoko (OLN ČN Globoko), stran 9548.

Na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 23. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 9. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Čistilna naprava Globoko (OLN ČN Globoko)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se občinski lokacijski načrt »Čistilna naprava Globoko« (OLN ČN Globoko), ki ga je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice pod št. 2447/U-06.
2. člen
OLN ČN Globoko vsebuje:
Tekstualni del
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN ČN Globoko
2. ureditveno območje OLN ČN Globoko
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor
3.1 opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
3.2 opis rešitev načrtovanih objektov in površin
3.3 pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo
5. rešitev in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, trajnostno rabo naravnih dobrin ter za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. načrt parcelacije
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje
Kartografski del
1.   načrt namenske rabe prostora
U1   pregledna situacija             M 1:5000
U2   Izsek iz prostorskih sestavin        M 1:5000
    dolgoročnega in družbenega plana
    Občine Brežice
U3   digitalna orto fotografija          M 1:2000
U4   načrt parcel                 M 1:1500
U5   geodetski načrt                M 1:500
2.   načrt ureditvenega območja z
    načrtom parcelacije
U6   2.1.  ureditveno območje          M 1:500
U7   2.2.  načrt parcelacije          M 1:500
3.   načrt umestitve načrtovane ureditve
    v prostor
U8   3.1.  ureditvena situacija         M 1:500
U9   3.2.  situacija prometne,         M 1:500
        komunalne, energetske
        infrastrukture in omrežje
        zvez
U10  3.3   prikaz vplivov in povezav      M 1:5000
        s sosednjimi območji
Priloge
1. povzetek za javnost
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta
3. obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OLN ČN Globoko
3.1. razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
3.2. obrazložitev zasnove prostorske ureditve
3.3. pojasnila v zvezi z načinom pridobitve variantnih rešitev
3.4. utemeljitev predlaganih rešitev ter lokacijskih in tehničnih pogojev in usmeritev
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve z njihovimi povzetki
5. seznam nosilcev urejanja prostora, ki so podali smernice in mnenja za pripravo sprememb in dopolnitev OLN ČN Globoko
6. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter morebitne mnenja drugih strokovnih institucij
7. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN ČN Globoko
8. ocena stroškov za pripravo sprememb in dopolnitev OLN ČN Globoko
9. spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OLN ČN Globoko
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje ureditve OLN ČN Globoko obsega naslednje parcele: 399/2, 399/3, 400/2 k.o. Globoko.
Ureditveno območje zajema še parcele v vplivnem območju: 398, 399/1, 399/4, 400/1 in 797/1 k.o. Globoko.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU
Splošni pogoji
4. člen
Čistilna naprava Globoko (v nadaljevanju ČN) je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod za območje Krajevne skupnosti Globoko in njene bližnje okolice, ki je priključena na kanalizacijsko omrežje.
5. člen
Na območju ČN se ob upoštevanju odločb odloka in drugih predpisov dopustni naslednji posegi v prostor:
– površinska izravnava terena, posek gozdov,
– preparcelacija območja oziroma določitev nove gradbene parcele,
– izvedba čistilne naprave,
– ureditev prometne infrastrukture; podaljšanje dostopnih cest in medsebojna povezava, izvedba dostopov in dovozov do novozgrajene stavbe,
– ureditev komunalne, elektroenergetske infrastrukture, omrežja zvez ter priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo,
– ureditev okolice objekta in parcele v celoti.
6. člen
Obremenitev ČN je približno 1000 PE.
7. člen
Izvede se biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata. Preseženo blato se bo periodično odvažalo na končno dispozicijo.
8. člen
ČN je namenjena čiščenju odpadnih voda (linija vode), predelavi blata (linija blata), upravljanju procesa čiščenja.
Z OLN ČN Globoko se podrobneje načrtuje gradnjo javne infrastrukture v javno korist, na območju katere občina uveljavlja predkupno pravico.
9. člen
Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:
Tipologija zazidave:
– zasnova objekta bo enovita, objekt pa se funkcionalno deli na več funkcionalnih grup:
– mehanski in biološki del čiščenja,
– prostor za namestitev kompresorjev in ostale strojne opreme,
– bazen odvečnega blata.
Objekt se v celoti izgradi v prvi fazi, kateri sledi faza vgrajevanja hidromehanske opreme.
Velikost, zmogljivost in oblikovanje zunanje podobe objekta:
– tloris: horizontalni gabarit objekta je cca 21,3 m x 9,3 m;
– višina: vertikalni gabarit objekta je K+P, okvirne višine 6 m nad koto terena;
– konstrukcija: objekt čistilne naprave je zasnovan kot vkopana monolitna AB konstrukcija, ki je nadzidana nad terenom zunanje ureditve za zagotovitev minimalno potrebnih funkcionalnih in delovnih višin, za potrebe vzdrževanja ter rednih kontrol obratovanja naprave;
– streha: osnovna streha je dvokapnica, naklona 35° – 45°, dovoljena je uporaba čopov;
– kritina: opečna rdeče ali temne barve, možno tudi betonska ali pločevinasta, če s svojo obliko in barvo posnema opečno kritino;
– smer slemena: smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta (SZ–JV);
– fasada: zunanje stene fasad naj se izvedejo v klasični fasadi (grobi in žlahtni omet).
Lega objekta na zemljišču:
– objekt ČN mora biti odmaknjen od parcelne meje tako, da je možno vzdrževanje stavbe in da so upoštevani varstveni pogoji.
Ureditev okolice objekta:
– plato ČN se izvede na koti izven dosega visokih poplavnih voda;
– območje ČN je ograjeno;
– po končani gradnji se okolica ČN zasadi z avtohtonimi drevesi in grmovnimi vrstami.
Velikost in oblika gradbene parcele:
– celotno območje ČN je opredeljeno kot ena gradbena parcela.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
Prometno omrežje
10. člen
Dostop in dovoz k objektu se izvede z nekategorizirane poti, ki vodi na regionalno cesto RIII-676 Globoko–Kapele. Predvidi se ga z omejeno uporabo le za potrebe čistilne naprave. Navedeno pot se po izgradnji ČN kategorizira v skladu z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97).
Dovozna cesta do objekta ČN širine 3,7 m z uvoznimi radii 3,5 m. Na gradbeni parceli pred potokom se predvidi manipulativni prostor, ki lahko služi tudi kot izogibališče za tovorna vozila, ki bodo odvažala odvečno blato iz ČN.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca ceste.
Vodovod
11. člen
ČN se priključi na obstoječe vodovodno omrežje v bližnjem zaselku Lanišče, ki poteka ob regionalni cesti RIII-676 Globoko–Kapele in je v upravljanju Komunalno stanovanjskega podjetja Brežice d.d.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca vodovoda.
Kanalizacija
12. člen
ČN je povezana z vsemi uporabniki preko obstoječe kanalizacije (ločen sistem). Odpadna voda, ki bo odtekala na čistilno napravo ne bo obremenjena s strupenimi snovmi in ne bo vsebovala industrijskih odplak.
Končna veja kanalizacije, ki zajema del KS Globoko je pripeljana do roba parcele, kjer je predvidena ČN. Vtok v ČN je predviden na JV delu objekta. Prečiščene odpadne vode se odvajajo v potok Žabjek.
Na mestu izpusta iz ČN se zagotovi možnost jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete, kar se obdela v projektni dokumentaciji. Objekt izliva očiščene vode v potok Žabjek se oblikuje s poševno betonsko glavo in protipovratno loputo ter zavaruje brežino z lomljencem v betonu v obliki mulde. Detajl se podrobneje obdela v nadaljnji projektni dokumentaciji.
Meteorne vode iz strešine objekta ČN se vodijo preko pripadajočih peskolovov ločeno z odtokom v potok Žabjek.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca kanalizacije in Agencije Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami.
Pri projektu PGD je potrebno pridobiti vodno soglasje.
Odpadki
13. člen
Stabiliziran višek blata se periodično odvaža stran na končno dispozicijo (poljedelstvo, v enote za dehidracijo, uporaba za gnojila ...). Za zbiranje smeti in drugih odpadkov na internem območju ČN je potrebno namestiti zabojnike in organizirati odvoz na komunalno deponijo.
Elektroenergetsko omrežje
14. člen
ČN ne tangira obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca distribucijskega omrežja.
Ogrevanje
15. člen
Prostori v ČN se po potrebi ogrevajo s pomočjo električne energije.
TK omrežje
16. člen
Na območju ČN ni obstoječega TK omrežja. Trasa optičnega kabla in krajevnega kabelskega omrežja poteka ob regionalni cesti RIII-676 Globoko–Kapele.
Za priključitev območja na obstoječe TK omrežje se izdela načrt priključka. Izhodiščna točka navezave na obstoječe TK omrežje je ob regionalni cesti na SV strani predvidene ČN.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljavca TK omrežja.
V. DRUGI POSEGI V PROSOR
Zaščita okolja
17. člen
Zrak
Postavitev biološke čistilne naprave ne bo vplivala na povečanje onesnaženosti zraka. ČN bo v celoti pokrita. Vsi bazeni, v katerih bo odpadna voda, bodo aerirani, kar preprečuje gnitje in s tem povezano nastajanje smradu.
Tla
Vpliv odpadnih voda na podtalje bo onemogočen z izgradnjo vodotesnih bazenov.
V samem objektu ni predvidenega skladiščenja naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi, ki bi predstavljali potencialen vir onesnaževanja voda in podtalnice.
Vode
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih voda iz ČN mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02).
Hrup
18. člen
Strojnica v kateri bodo nameščena puhala, se bo nahajala v zvočno izoliranem prostoru, zato ni predvideno širjenje hrupa v okolico. Ostala oprema ne proizvaja prekomernega hrupa.
Požarno varstvo
19. člen
Na območju ČN je potrebno v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Potres
20. člen
Zaradi potresov je potrebno pri projektiranju objektov upoštevati normative za 8. potresno cono.
Zelene površine
21. člen
Brežine obrobja platoja bodo zatravljene in zasajene z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, tako, da bo objekt zakrit v največji možni meri.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Zavoda za gozdove Slovenije.
Ohranjanje narave
22. člen
Na območju ČN se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne vrednote in ekološko pomembnega območja, posebnega varstvenega območja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedene v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za Občinski lokacijski načrt – čistilna naprava Globoko« (ZRSVN, Ljubljana, št. 6-III-176/5-O-06/AŠP).
Potok na območju ČN naj se ohranja v naravnem stanju (brežina in dno). Eventualna utrjevanja brežin naj se izvajajo z uporabo kamna in lesa. V primeru vodnogospodarskih del na potoku (čiščenje dna, obrežne zarasti) naj se le ta izvedejo izven razmnoževalnega časa živali. Opravljajo naj se s stroji, ki čim manj poškodujejo življenjske prostore. Tehnologija čistilne narave naj zagotavlja in tako ohranja prvotno kvaliteto vodotoka, da bodo zagotovljene ugodne življenjske razmere omenjenih kvalifikacijskih vrst. Iztok iz čistilne naprave se naj predvidi na koti najnižjih vod potoka. Pri gradbenih delih se z lesenimi oporami prepreči zdrse zemljine in gradbenega materiala v potok. Po končanih delih naj se na brežini in v dnu potoka vzpostavi stanje kar se da podobno prvotnemu. Brežino naj se utrdi in zasadi z avtohtonim grmovjem, da bo iztočna cev ali kanaleta čim manj vidna. V času izvajanja del naj se zagotovi ustrezno tehnično varstvo pred nekontroliranimi izpusti nevarnih snovi v vodotok.
V gozdu v okolici ČN naj se zagotavlja delež stoječih odmrlih dreves. Novogradnja naj se izvaja v času in na način, ki je za živali najmanj moteč – izven časa gnezdenja ptic in mrestenja dvoživk. To je pred začetkom marca ali po prvem juliju. Vodnega stanja v neposredni okolici ČN naj se ne spreminja z osuševanjem ali gradnjo odvodnih jarkov.
Funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja, se kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah državnega in lokalnega pomena (5. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih, Uradni list RS, št. 67/02).
Umeščanje objektov in naprave v prostor naj se načrtuje tako, da se kolikor je mogoče, upošteva značilne naravne prvine in da se obstoječi gozdni sestoj in posamezna drevesa fragmentarno ohrani.
Na novonastalih prostih površinah naj se izvede zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za gozdove Slovenije.
Način ravnanja s prstjo in plodno zemljo
23. člen
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
Ni predvidena fazna gradnja ČN.
VII. TOLERANCE
25. člen
Z izvedbo ČN je potrebno zagotoviti optimalni postopek čiščenja in optimalno dispozicijo objektov naprave.
V skladu s tem so dovoljene tolerance oziroma odstopanja od idejnega projekta, če so prostorsko in tehnološko upravičene. Oblika in tehnologija ČN se v končni fazi prilagodi aktualnim potrebam in dosežkom stroke.
Pri priključitvi prometne in komunalno-energetske infrastrukture (dostop, kanalizacija – dovodni in iztočni kanal, elektrika, vodovod, telefon) na obstoječe omrežje, so možna odstopanja od lokacijskega načrta, in sicer v skladu s projektno dokumentacijo.
VIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Nadzor nad izvajanjem OLN ČN Globoko opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
OLN ČN Globoko je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Brežice.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-02-56/2005
Brežice, dne 9. julija 2007
Po pooblastilu
župana Občine Brežice
št. 019-16/2007
 
Patricia Čular l.r.
Podžupanja
Občine Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti