Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3702. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS-A), stran 9525.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2007.
Št. 001-22-95/07
Ljubljana, dne 20. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PARLAMENTARNEM NADZORU OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB (ZPNOVS-A)
1. člen
V Zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (Uradni list RS, št. 26/03) se v 4. členu 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. »nadzorovani ukrepi varnostne službe« so:
a) ukrepi, določeni v 149.a, prvem odstavku 149.b, 150., 151., 152.,155. in 155.a členu Zakona o kazenskem postopku – ZKP (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, in
b) ukrepi, določeni v 34. členu ZObr v zvezi s 149.a, prvim odstavkom 149.b, 150., 151., 152., 155., in 155.a. členom ZKP;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. »Operater elektronskih komunikacij« je operater po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.«.
Doda se nova 10. točka, ki se glasi:
»10. »Izvajalec poštnih storitev« je izvajalec po zakonu, ki ureja poštne storitve.«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta peta alinea.
3. člen
V 24. členu se v zadnji vrstici beseda »telekomunikacij« nadomesti z besedo »elektronskih komunikacij«.
4. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščena skupina ne sme vpogledati v tisti del dokumentacije nadzorovane službe, iz katerega bi bilo lahko razvidno, da v postopku delujejo ali sodelujejo tajni delavci oziroma sodelavci po določbah ZKP, ZObr in ZSOVA oziroma bi bila lahko razkrita identiteta teh tajnih delavcev ali sodelavcev.«.
5. člen
V 28. členu se v petem odstavku besedi »telekomunikacijskega operaterja« nadomestita z besedami »operaterja elektronskih komunikacij«.
6. člen
V 29. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besede »telekomunikacijski operaterji« nadomestijo z besedami »operaterji elektronskih komunikacij« v ustreznem sklonu.
V četrtem odstavku se besedi »telekomunikacijski operaterji« nadomestita z besedami »operaterji elektronskih komunikacij«, besedi »telekomunikacijskega prometa« pa z besedami »prometa elektronskih komunikacij«.
7. člen
V 31. členu se besedi »telekomunikacijskega operaterja« nadomestita z besedami »operaterja elektronskih komunikacij«.
8. člen
V 32. členu se v prvem odstavku črtajo besede »in državnega tožilstva«.
V drugem odstavku se črtajo besede »in državnem tožilstvu«.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-01/95-5/11
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1482-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti