Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 330-0006/2007 Ob-21594/07 , Stran 5660
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2007, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2007, za subvencioniranje obrestne mere pa v načrtu razvojnih programov še naprej v letu 2008, 2009, 2010. Okvirna višina sredstev 151.800 EUR. Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občne Sevnica za leto 2007. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence 1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. 2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode. 3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 4. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. 5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. 8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. 9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugij javnih sredstev (državnih ali EU). 10. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. 11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči. 12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Skupinske izjeme za kmetijstvo 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika). Okvirna višina razpisanih sredstev je 79.413 EUR (proračunska postavka 11401) po naslednjih sklopih: – posodabljanje kmetij 44.013 EUR, – urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 23.400 EUR, – delno kritje obrestne mere 12.000 EUR (višina razpisa za tri leta). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti in – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSPja oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. – nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Pomoč se ne odobri za: – nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin, – tekoče stroške proizvodnje, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – nakup enoletnih rastlin, – investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine. Bruto intenzivnost pomoči so: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja, – v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, je delež javnega financiranja višji za 10%, s tem, da mora upravičenec imeti status mladega kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5. let od prvega lastniškega prevzema ter naložbe morajo imeti opredeljene v svojem poslovnem načrtu, – do 5% pogodbene obrestne mere (v primeru kritja obrestne mere) za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi. – Najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Upravičenci so: – mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Sevnica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica; – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Sevnica. Dodatni pogoji: Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. Doba subvencioniranja pogodbene obrestne mere za odobreno posojilo je do tri leta. Subvencija za obrestno mero na vlagatelja bo znašala največ do 3.000,00 EUR v treh letih. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sredstva namenjena. Kreditna pogodba, računi, dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Kreditne pogodbe ter račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 30. 10. 2007, komisija ne bo upoštevala. Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se pomoči ne dodelijo za iste upravičene stroške v primeru posodabljanje kmetij, urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih ter subvencioniranja pogodbene obrestne mere. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za: 1.1. Posodabljanje kmetij: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, – stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, razen gnojnih jam in gnojišč …), – stroški za nakup opreme hlevov, – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …), – stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, – stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta ter študije izvedljivosti, – kritje obrestne mere za kredite za zgoraj navedene upravičene stroške. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo, – v primeru kritja obrestne mere še amortizacijski načrt in posojilno pogodbo, izdano s strani posojilodajalca. 1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč Specifični pogoji upravičenosti: – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material). Upravičeni stroški so: a) stroški urejanja pašnikov: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. b) stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč: – stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.300 EUR (proračunska postavka 11404). Predmet ukrepa Namen ukrepa je, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru bolezni. Upravičeni stroški: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Pomoč se ne odobri za: – tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven območja občine Sevnica. Bruto intenzivnost pomoči: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije. Upravičenci so: Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Splošni pogoji upravičenosti: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto 2007: Ur. l. RS, št. 138/06), – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007. 3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR (proračunska postavka 11413). Upravičeni stroški so: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. Splošni pogoji upravičenosti: Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč). – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Pomoč se ne odobri za: – aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine. Bruto intenzivnost pomoči so: do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda. Upravičenci so: – kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo kmetijske površine na območju občine Sevnica. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – kopijo katastrskega načrta, – posestni list, – notarsko overjeno pogodbo o menjavi zemljišč, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Zagotavljanje tehnične podpore Okvirna višina razpisanih sredstev je 29.200 EUR (proračunska postavka 11409) in je razdeljena na dva spodaj navedena sklopa. Predmet podpore in višina za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je: – tehnična pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 8.400 EUR, – izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin 20.800 EUR na temo: Svetovanje manjšim skupinam v govedoreji in reji drobnice, s ciljem doseganja dobrega počutja živali in dviga kakovosti mesa. Splošni pogoji upravičenosti: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Pomoč se ne odobri za: – že zaključene aktivnosti, – aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – stroške storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški so: (1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja. (2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje). (3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, (4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani. (5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Upravičenci – ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije. Dodatni pogoji pri prijavi upravičencev za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin: – sedež obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno registrirane organizacije) in poslovni prostori morajo biti na območju občine Sevnica. – zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica. – pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. Pomoči de minimis 5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev je 4.200 EUR (proračunska postavka 11411). Predmet podpore Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki), – prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije, – prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, – turizem na kmetiji, – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt. Cilji ukrepa so: – izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, – ustvarjanje novih delovnih mest, – uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – računi oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 dalje. Upravičeni stroški so: – stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, – stroški publikacij, katalogov, spletišč, – splošni stroški, kot so upravni in pravni, – sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija. Bruto intenzivnost pomoči zanaša: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – do 50% upravičenih stroškov, – do 100% sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata – nacionalna poklicna kvalifikacija. – Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. – Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. Upravičenci so: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine Sevnica, – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev. K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti poslovni načrt, – v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo. – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta). Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.400 EUR (proračunska postavka 11403). Cilji ukrepa so: – ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Predmet podpore je: – financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. Splošni pogoji upravičenosti so: – upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanciranega kraja do končne lokacije. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina. Upravičenci so: – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Dodatni pogoji: – prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti (Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID), – sedež obratovalnice oziroma podjetja in poslovni prostori morajo biti na območju občine Sevnica. – zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevnica. – računi oziroma dokazila stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 dalje. – Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremukoli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa. Druge vrste pomoči 7. Podpora za delovanje strokovnih društev Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.259 EUR (proračunska postavka 11407). Predmet: Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom gozdarstvom in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja. Cilji ukrepa so: – ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju, – dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Splošni pogoji upravičenosti: Društva so registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine. Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. Upravičeni stroški: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov. Pomoč se ne odobri za: – izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti. Bruto intenzivnost pomoči: Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov. Upravičenci so: – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – seznam članov društva iz območja občine. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa. 8. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij Okvirna višina razpisanih sredstev je 14.028 EUR (proračunska postavka 11412). Predmet podpore: Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Sevnica, – upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – potrdilo o rednem vpisu, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške štipendije (dokazilo se dostavi do 30. 11. 2007), – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto, kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev. Bruto intenzivnost pomoči je: v šolskem letu 2007/2008 bo znašala štipendija na upravičenca do 167 EUR mesečno, in sicer se nameni za 12 mesecev. Upravičenci do sredstev so: – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Sevnica. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali imajo prosilci edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt do srede, 5. 9. 2007. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 5. 9. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 5. 9. 2007 (datum poštnega žiga na dan 5. 9. 2007). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo (posodabljanje ali urejanje ali obrestna mera)«. »Ne odpiraj Javni razpis – Zavarovalne premije«, »Ne odpiraj Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«, »Ne odpiraj Javni razpis – Tehnična podpora«, »Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe-Dopolnilna dejavnost«, »Ne Odpiraj Javni razpis – Stroški transporta«, »Ne odpiraj Javni razpis – Društva«, »Ne odpiraj Javni razpis – Štipendije«. VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan občine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Upravičencem sredstev Občina Sevnica izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter opravičljive stroške za, katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski računa na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Sevnica najkasneje do 30. 10. 2007 Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve kot račune z datumom po 30. 10. 2007 komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2007. VIII. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Sevnica spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički, tel. (07)/81-61-262 oziroma (07)/81-61-233, e-mail: barbara.zalascek@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti