Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-36/2007 Ob-21431/07 , Stran 5651
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2007 v okvirni višini 37.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Do sredstev so upravičeni: 1. za ukrepe od 1. do 3. točke poglavja II: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine Zagorje ob Savi in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 h a kmetijskih obdelovalnih površin (naložbe v rastlinjake, plastenjake in sadovnjake) oziroma 3 ha kmetijskih obdelovalnih površin pri ostalih naložbah na navedenem območju ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) vpisano v register KMG pri pristojnem državnem upravnem organu. 2. za ukrep iz 4. točke poglavja II: – pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. IV. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Predmet podpore so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme v objektih (za krmljenje, molžo in izločke …), nakup materiala, nove opreme in stroški izgradnje ali adaptacije pomožnih živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd. (adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč), prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne velja za: prestrukturiranje vinogradov, zasaditev letnih rastlin), stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo novo opremo ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma plastenjak, stroški nakupa in montaže novih mrež proti toči, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi). Podpore se ne dodelijo za: nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške proizvodnje, preproste naložbe za nadomestitev. Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi (Obrazec 1) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe, B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2007 (samo pri naložbah v hleve), D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2007, kopija načrtov oziroma dovoljenj (kolikor so potrebna za naložbo), predračun naložbe. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve znaša oziroma bo znašala zmogljivost hleva najmanj 3 GVŽ. 2. Urejanje pašnikov Predmet podpore so: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški, niso opravičljivi). Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi (Obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe, B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2007, kopijo pašnega načrta s popisom del, opreme in tehnologijo paše (izdela strokovna služba), predračun pašne opreme. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah. 3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov Predmet podpore so: stroški strojnih storitev za odstranjevanja skal, planiranje zemljišča, stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje poljskih in travniških poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški, niso opravičljivi). Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi (Obrazec 3) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe, D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2007, načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in travniških poti, poti v trajnih nasadih, ne upoštevajo se drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela) (izdela strokovna služba), ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča, kolikor je to potrebno, predračun izvajalca strojnih storitev urejanja kmetijskih zemljišč in dostopov. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah. Finančne določbe (od 1. do 3. točke poglavja IV): do 50% upravičenih stroškov na OMD območjih in do 40% upravičenih stroškov na ostalih območjih oziroma do 400.000 EUR na KMG v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je KMG na OMD območju. 4. Zagotavljanje tehnične pomoči Predmet podpore so: stroški organiziranja programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in njihovih družinskih članov (stalno bivališče na naslovu nosilca KMG), honorarji za storitve na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani in ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja ali znamke ne imenujejo porekla znamke, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006, stroški publikacij, kot so katalogi, spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji. Pogoji za dodelitev sredstev: k vlogi (Obrazec 4) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo – izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe, dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje storitev tehnične pomoči, letni finančni terminski program izobraževanja in usposabljanja, poročila o že izvedenih izobraževanjih, kopije plačanih računov. Tehnična pomoč še ne sme biti izvedena. Finančne določbe: do 100% upravičenih stroškov. V. Način in kraj oddaje vlog Pisne vloge (obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in pripis „Ne odpiraj – javni razpis 2007 – kmetijstvo”. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi. Vlagatelji lahko z vlogo kandidirajo za več ukrepov hkrati. VI. Rok za prijavo na javni razpis Rok za oddajo vlog prične teči naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu RS in se zaključi 31. 8. 2007. VII. Obravnavanje vlog Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje pravočasno prispelih vlog na javni razpis bo 5. 9. 2007 in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 15 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. Z izbranimi prejemniki sredstev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik v roku 8 dni ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. Kolikor bo na posamezne ukrepe prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posamezne ukrepe, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni pisarni in vložišču ter na spletni strani www.zagorje.si (pod rubriko Vloge in obrazci). Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za gospodarstvo, v pisarni št. 208 ali na tel. 03/56-55-713 (Damir Kozolič).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti