Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3724. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Straži pri Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9565.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Valentina na Straži pri Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1959 Straža pri Raki – Cerkev sv. Valentina.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev leži na vedutno izjemno izpostavljeni legi južno od naselja Straža pri Raki. Cerkev je enotno zasnovana arhitektura 17. stoletja s tristrano zaključenim ter zvezdasto obokanim prezbiterijem z imitirajočimi rebri. Ladja je razmeroma visoka, kupolasto obokana ter zidana v smislu osredotočenega prostora. Glavni oltar je značilna arhitektura druge polovice 18. stoletja. Na hrbtni strani ima napis: Altar je bil narejen leta 1784, prenovljen 1837, Janez Kušlan, Rudolswerth. Na zunanjščini cerkve je vzidan rimski napisni kamen.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Senuše, na parcelah št. 58.S, 866/3. Vplivno območje spomenika obsega travnata pobočja severno, zahodno, vzhodno in južno od cerkve, kjer bi neprimerni posegi razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika. Spomenik in vplivno območje ležita znotraj enote EŠD 16537 Straža pri Raki – Arheološko najdišče. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja varovanega območja pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju v zemljiški knjigi na dan 7. 6. 2007:
+---------+----------+----------------------+-------+----------+
|Zap. št. |Št.    |Lastnik        |ZKV  |k. o.   |
|     |parcele  |           |    |     |
+---------+----------+----------------------+-------+----------+
|1    |58.S   |Rimokatoliško     |84   |Senuše  |
|     |     |župnijstvo, Grebenčeva|    |     |
|     |     |1, Leskovec      |    |     |
+---------+----------+----------------------+-------+----------+
|2    |866/3   |Resnik Jože, Rozmanova|514  |Senuše  |
|     |     |8, Ljubljana (1/6)  |    |     |
+---------+----------+----------------------+-------+----------+
|     |     |Resnik Martin, Straža |    |     |
|     |     |pri Raki 12, Raka   |    |     |
|     |     |(1/2)         |    |     |
+---------+----------+----------------------+-------+----------+
|     |     |Resnik Vinko, ZDA,  |    |     |
|     |     |California (1/6)   |    |     |
+---------+----------+----------------------+-------+----------+
|     |     |Vidovič Ljudmila,   |    |     |
|     |     |Straža        |    |     |
|     |     |pri Raki 7, Raka (1/6)|    |     |
+---------+----------+----------------------+-------+----------+
5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved vseh posegov v vse plasti arheološkega najdišča, razen pooblaščenim osebam s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepovedano je postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-8/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti