Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, stran 9604.

Na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03, 83/04, 86/04, 60/06, 33/07) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01, 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. julija 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 86/02) se v 1. členu na koncu besedila namesto pike doda vejica in nadaljuje: »način sestave seznamov končnih upravičencev ter postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Občinska uprava pripravi zahtevke za vračilo vlaganj, katerih upravičenec je lokalna skupnost, v kar sodijo vložki občine, krajevnih in vaških skupnosti, gradbenih, vaških in podobnih odborov, ne glede na to, ali so bila pri tem uporabljena izvirna sredstva teh upravičencev ali pa prek njih združena sredstva (finančna sredstva, material ali delo), na podlagi razpoložljivih dokumentov in podatkov ter jih v zakonskem roku vloži na državno pravobranilstvo.
Krajevne skupnosti so dolžne ponuditi občinski upravi vse razpoložljive dokumente, podatke in pojasnila. Občinska uprava je dolžna pripraviti zahtevke za vračilo vlaganj na podlagi tako pridobljenih podatkov in na podlagi morebitnih podatkov neposrednih upravičencev za vsa evidentirana vlaganja ne glede na popolnost trenutno razpoložljivih dokumentov in nato poskrbeti za morebitno dopolnitev zahtevkov na zahtevo državnega pravobranilstva.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Sežana postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem iz posameznega končnega seznama z dnem nakazila sredstev iz Slovenske odškodninske družbe d.d., po poravnavi, ki se nanaša na ustrezni končni seznam. Po tem odstavku je občina zavezanec samo do višine prejetih sredstev.«.
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Predlog poravnave, ki ga pripravi državno pravobranilstvo, je občinska uprava dolžna nemudoma posredovati svetu krajevno pristojne krajevne skupnosti z zahtevkom za podajo mnenja o primernosti sklenitve poravnave. Svet krajevne skupnosti mora svoje pisno mnenje podati v roku 10 dni. Če občinska uprava pisnega mnenja sveta KS v tem roku ne prejme, se šteje, da svet daje pozitivno mnenje.
Predlog poravnave, skupaj z mnenjem sveta KS, obravnava komisija in poda svoj predlog županu.
Komisija lahko predlaga županu:
– sklenitev poravnave po predlogu državnega pravobranilstva;
– zavrnitev poravnave z napotkom za začetek postopka pred pristojnim sodiščem;
– odstop od nadaljnjega postopka.
Odstop od nadaljnjega postopka komisija predlaga, če ugotovi, da realno ni mogoče uveljaviti vračila.
Vračilo vlaganj, doseženo v postopku pred pristojnim sodiščem, se v nadaljnjem postopku obravnava enako, kot vračilo, doseženo s poravnavo.«.
4. člen
Za 6. člen om se dodata 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku občinska uprava nakaže dejanskim končnim upravičencem v 30 dneh po prejemu sredstev od Slovenske odškodninske družbe d.d., ob upoštevanju podatkov iz končnega seznama. V primeru prejemanja sredstev v obrokih, se sredstva nakažejo, ko so na račun občine nakazana vsa sredstva za posamezni zahtevek.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem v roku dveh let po izkazani neuspeli vročitvi poziva za posredovanje potrebnih podatkov, lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.
Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo lokalni skupnosti na račun vlaganj iz proračuna, sredstev krajevnih skupnosti in drugih virov tako, da ne pripadajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za potrebe infrastrukture na ožjem območju, kjer so bila izvedena vračilu ustrezna vlaganja.
Dejanski končni upravičenec ali skupina takih upravičencev lahko do nakazila pripadajočih sredstev s pisno izjavo komisiji predlaga, da se znesek vračil, ki mu oziroma jim pripada, neposredno vloži v komunalno infrastrukturo na njihovem območju. Tak predlog mora biti v pisni obliki. Razmerje med upravičenci in lokalno skupnostjo se dogovori s pogodbo.
6.b člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, se praviloma ugotavlja na podlagi razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoštevanju naslednjih načel:
a) Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v istih časovnih obdobjih in v približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež poravnanega zneska.
b) Če so posamezni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih časovnih obdobjih ali v različnem obsegu, se njihov vložek valorizira oziroma preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je objavljen na podlagi 5. člena zakona, struktura vložkov po posameznih dejanskih upravičencih pa se izračuna na podlagi vsot tako preračunanih vložkov.
c) Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali dela, se posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira z deležem, ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot je razvidna iz dokumentov.
d) Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega dejanskega upravičenca, se vračilo izvede v enakih deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke in so razvidni iz takratnih seznamov naročnikov telefonskega priključka v posamezni krajevni skupnosti.
Pri vračanju deleža vlaganj, se uporabi načelo, ki ga za vsak posamezni primer predlaga svet krajevno pristojne krajevne skupnosti.
Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev, vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov in je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša okolica (na primer naselje, krajevna skupnost), in se s tem strinja svet krajevno pristojne krajevne skupnosti, se šteje, da je dejanski upravičenec lokalna skupnost, ki pa je dolžna s poravnavo vrnjena sredstva vložiti v infrastrukturo na območju, kjer so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki so jih kot vložke v telekomunikacije zagotovile krajevne skupnosti iz drugih virov.«.
5. člen
Za besedilom prvega odstavka 7. člena se namesto pike postavi vejico in nadaljuje: »ki je sestavljena iz petih članov, od katerih morata biti vsaj dva predstavnika Občinskega sveta Občine Sežana, ostali pa zaposleni v občinski upravi. Naloge in pristojnosti komisije so določene s tem odlokom.«.
Za 7. členom se dodata 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
Seznam dejanskih upravičencev po posameznih zahtevkih, za katere je bila dosežena poravnava, objavi komisija v zakonskem roku na oglasnih deskah krajevnih skupnostih, v katerih so bila izvedena dela, v katera so vlagali dejanski upravičenci. Svet Krajevnih skupnosti, mora podati pozitivno mnenje na sestavljeni seznam dejanskih upravičencev v pisni obliki. Seznam postane končni seznam šele s potrditvijo sveta KS. S sodelovanjem organov krajevnih skupnosti se seznam lahko objavi tudi na druge, krajevno običajne načine.
Na seznamu so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za katerega je bila dosežena poravnava, naslednji podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja, naslov v času objave seznama (če je znan).
7.b člen
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki zato izkaže pravni interes, ima pravico v roku 10 dni po objavi seznama podati komisiji ugovor, pripombo ali dopolnitev (v nadaljevanju: pritožba), s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na seznam, zahtevo po popravku posameznih podatkov na seznamu ali obvestilo o drugih dejstvih, ki na podlagi podanega seznama vplivajo na nadaljnji postopek vračanja (na primer podatke o dedičih oziroma pravnih naslednikih na seznam uvrščenih oseb).
Pritožba mora biti dokumentirana in podana v pisni obliki na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, naslovljena pa na komisijo.
Pritožbo se posreduje svetu krajevne skupnosti, ki o posamezni pritožbi poda obrazloženo pisno mnenje v roku 10 dni po prejemu, in jo nato posreduje komisiji.
O pritožbi odloči komisija z upravnim aktom.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2007-6
Sežana, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti