Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Ob-21545/07 , Stran 5655
1. Predmet prodaje Predmet prodaje je mineralni agregat – jalovina (nasipni material različnih granulacij), ki se nahaja v Podskrajniku na zemljišču s par. št. 366/2, 366/4 in 366/5, k.o. Dolenja vas. Mineralni agregat – jalovina, ki je predmet prodaje, je izkopan na območju nove industrijske cone, zato je različnih granulacij, slabše kakovosti in v deponiranem stanju. Skupna količina deponiranega mineralnega agregata – jalovine, ki je predmet prodaje, znaša 179.378,17 m3. Količina deponiranega mineralnega agregata – jalovine izhaja iz zapisnika o ugotovitvi prostornine z dne 16. 8. 2006 in 28. 6. 2007, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje. Talne višine so višine kanalizacijskih jaškov. 2. Cena za m3 mineralnega agregata – jalovine: najnižja cena mineralnega agregata – jalovine znaša 2,00 EUR/m3, kar znaša najnižja skupna vrednost oziroma kupnina 358.756,34 EUR, brez vračunanega 20% davka na dodano vrednost. 3. Pričetek in konec odvoza mineralnega agregata iz lokacije Kupec je dolžan mineralni agregat – jalovino, ki je predmet prodaje, odstraniti na lastne stroške najkasneje do konca leta 2008. Kupec je dolžan po končanem odvozu na lastne stroške opraviti geodetske meritve z namenom ugotavljanja količin mineralnega agregata – jalovine. Morebitna ugotovljena odstopanja količin od skupne količine, ki je bila izmerjena za prodajo, in količin, ki bodo ugotovljene ob ponovnih meritvah mineralnega agregata – jalovine, se bodo medsebojno obračunale po prodajni ceni. 4. Rok za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do četrtka, 23. 8. 2007 do 11. ure na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni razpis za prodajo mineralnega agregata – jalovine v Podskrajniku.« Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba mora vsebovati: 1. podatke o ponudniku: – naziv in sedež ponudnika, 2. podatke o odgovorni osebi, 3. matično številko, 4. davčno številko, 5. pooblaščeni podpisnik pogodbe, 6. izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, 7. višino ponujene cene oziroma kupnine, ki ne sme biti nižja od cene oziroma kupnine določene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izločila), 8. dokazilo o plačilu varščine, 9. številko transakcijskega računa oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine, 9. podpisano izjavo, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji. Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno informacijski pisarni Občine Cerknica. 5. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 23. 8. 2007, s pričetkom 13. uri, na Občini Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje – sejna soba. Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana. Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se bo za najugodnejšega ponudnika štel ponudnik s krajšim rokom odstranitve mineralnega agregata. V primeru, da so tudi ti pogoji izenačeni med dvema ali več ponudniki, se bodo med ponudniki izvedla pogajanja. 6. Način prodaje: mineralni agregat – jalovina v Podskrajniku je naprodaj po načelu videno-kupljeno. 7. Drugi pogoji 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske unije. 2. Vsak ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe, ki znaša 10% od najnižje določene cene, kar predstavlja 35.876,00 EUR. Varščina mora biti plačana pred odpiranjem ponudb. Dokazilo o plačilu varščine je obvezna priloga k ponudbi. Varščino je potrebno plačati na transakcijski račun UJP Postojna 01213-0100002563. Varščina bo neuspelemu ponudniku vrnjena brezobrestno, najkasneje v roku 8 dni po odločitvi komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku se varščina všteva v kupnino. 3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup mineralnega agregata umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. 4. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo, če bo potrebno z namenom dosega čim boljših pogojev razpolaganja, pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravila pogajanja. 5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu najkasneje v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva odločitve komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev prodajne pogodbe. 7. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom. 8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 9. Stroške, ki bodo nastali s sklenitvijo pogodbe in stroške odvoza mineralnega agregata, plača kupec. 10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% davkom na dodano vrednost plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun UJP Postojna 01213-0100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, ki je določen s tem razpisom, plačano varščino prodajalec zadrži. 11. Po predhodnem dogovoru je možen ogled deponiranega mineralnega agregata v Podskrajniku, ki je predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel. 01/709-06-10, vsak delovni dan. Kontaktni osebi: Samo Mlinar in Olga Smodila.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti