Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 093-0009/2007-11 Ob-21432/07 , Stran 5652
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi s področja zdravstva in socialnega varstva. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo Občina Prevalje v letu 2007 sofinancirala iz občinskega proračuna. IV. Na javni razpis se lahko prijavijo: – društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov. V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: Izvajalci programov, katerih programi se bodo v letu 2007 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije, če je program dela izvajalca zastavljen tako, da se izvaja na območju Občine Prevalje in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so občani Občine Prevalje; – izvajajo dejavnost na območju Občine Prevalje že najmanj eno leto; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; – da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu. VI. Merila za izbor programov: Programi s področja zdravstva in socialnega varstva, s katerimi bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/07). VII. Rok izvedbe programov: Programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se izvedejo v letu 2007. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov morajo biti porabljena v letu 2007. VIII. Orientacijska vrednost: Sredstva za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2007 na postavki 43201450/412000 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva v višini 4.173 EUR. IX. Vsebina vloge: Vloga za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov s področja zdravstva in socialnega varstva dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. XI. Rok in način prijave: Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti, osebno v tajništvu občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko do vključno 17. 8. 2007 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov s področja sociale in zdravstva za leto 2007«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 13. ure oddana v sprejemno pisarno Občine Prevalje. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna. XII. Datum odpiranja vlog: Odpiranje vlog bo komisija opravila 20. 8. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci programov s področja sociale in zdravstva bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti