Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3746. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 9601.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 118/06), 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, št. 032-1/2007 z dne 24. 1. 2007, je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. s sedežem na naslovu Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, sprejelo
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote (v nadaljevanju Tarifni sistem) na območju Mestne občine Slovenj Gradec se urejajo in določajo osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote. Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena pogodbena razmerja, kolikor se bistveno ne spremenijo pogodbena določila in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
2. člen
Distributer in dobavitelj toplote je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (v nadaljevanju: distributer), ki mu je podeljena izključna pravica za dobavo in distribucijo toplote na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. člen
Odjemalec toplote po tem Tarifnem sistemu je vsaka fizična in pravna oseba, ki na odjemnem mestu prevzema toploto in jo preko svojih toplotnih naprav koristi za ogrevanje lastnih prostorov, ogrevanje sanitarne vode ali za druge namene (v nadaljnjem besedilu: odjemalec). Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključeni na skupno odjemno mesto.
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
Distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja toplotnega omrežja za distribucijo toplote.
Distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.
Distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja omrežja za distribucijo toplote.
Odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto.
Priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje.
Primarni števec je števec na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega števca je osnova za obračun dobavljene toplote.
Tarifna postavka je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju.
Tarifna skupina je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake tarifne postavke.
2. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so obračunska moč, dobavljena količina toplote ter nestandardne storitve. Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske moči – fiksni del [€/kW/leto],
– cena za enoto dobavljene količine za toploto – variabilni del [€/MWh],
– cena za nestandardne storitve po javnem objavljenem ceniku [€].
6. člen
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v ceni za enoto obračunske moči, so:
– strošek meritev toplote in obračun po primarnem števcu,
– strošek obračuna po posameznih odjemalcih toplote oziroma po posameznih stanovanjih po v naprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske moči, so nestandardne storitve in jih lahko distributer toplote ponudi in na osnovi dogovora z odjemalcem toplote obračuna skladno z veljavnim cenikom. Veljavni cenik mora biti stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
7. člen
Cena za enoto obračunske moči in cena za enoto dobavljene količine se oblikuje v skladu s predpisom, ki določa oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
8. člen
Na podlagi spremembe vhodnih elementov cene, ki jih opredeljuje člen 6 tega Tarifnega sistema, direktor Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. obvesti župana Mestne občine Slovenj Gradec o spremembi cene. Župan potrdi ali zavrne spremembo cene oziroma lahko zahteva dodatne informacije v zvezi z novo ceno.
3. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE
9. člen
V tarifnem sistemu so odjemalci toplote glede na vrsto odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– I. tarifna skupina – gospodinjski odjem – večstanovanjski objekti,
– II. tarifna skupina – gospodinjski odjem – enostanovanjski objekti in
– III. tarifna skupina – ostali odjem.
10. člen
Stroški za dobavljeno toploto so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Letne fiksne stroške dobavitelj toplote obračuna mesečno po dvanajstinah. Variabilni del dobavitelj toplote praviloma obračunava mesečno glede na dobavljeno toploto, ki je odčitana na merilniku toplotne energije. Dobavitelj in odjemalec toplote pa se lahko sporazumno dogovorita tudi za plačevanje variabilnega dela kot mesečno akontacijo.
4. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenj Gradec, dne 24. januarja 2007
Nadzorni svet
Javnega podjetja
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Predsednik
Aleksander Camlek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti