Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3714. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, stran 9545.

Na podlagi 227. in 246. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, ZTVP-1-UPB2) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je uprava borze na seji dne 11. 6. 2007 sprejela spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/05, 39/07 in 45/07 – spremembe), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št. 23/44/AG-07-(244), z dne 11. 7. 2007.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
1. člen
(1) V prvem odstavku 37. člena Pravil se doda nova, zadnja alineja, ki se glasi:
»– v primeru spremembe statuta pri razdelitvi kosovnih delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu, presečni datum oziroma rok, ki je določen za izvedbo razdelitve kosovnih delnic, in delitveno razmerje.«.
(2) V 37. členu Pravil se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če v primeru iz zadnje alineje prvega odstavka tega člena presečni datum v času sklica skupščine še ni znan, je izdajatelj o tem dolžan obvestiti borzo naknadno, takoj ko je presečni datum določen.«.
2. člen
98. člen Pravil se spremeni tako, da se za besedo »dividende« doda besedilo »oziroma drugih pravic in obveznosti.«.
3. člen
Za 99. členom Pravil se doda nov 99. a člen, ki se glasi:
»99. a člen
(1) Pri delitvi kosovnih delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu se glede na presečni datum določijo trgovalni dnevi, ko se pri izpolnitvi na te dni sklenjenih poslov s temi delnicami, upošteva delitveno razmerje v skladu z 188.a členom Pravil.
(2) V trgovalnih dnevih, določenih na podlagi prvega odstavka tega člena, se trguje s količino delnic pred delitvijo delnic. Za potrebe izpolnitve teh sklenjenih poslov borza posreduje KDD podatke na način, da pri vsakem sklenjenem poslu količino pomnoži z mnogokratnikom iz delitvenega razmerja, tečaj pa deli z mnogokratnikom iz delitvenega razmerja.
(3) Trgovalni dnevi iz prvega odstavka tega člena, se določijo le v primeru, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– delitveno razmerje je takšno, da zaradi zaokroževanja ne povzroči razlike med dejansko vrednostjo sklenjenega posla in vrednostjo sklenjenega posla, ki se izračuna z uporabo delitvenega razmerja v skladu z drugim odstavkom tega člena in
– izpolnjeni so pogoji iz tretjega odstavka 153. člena Pravil.«.
4. člen
V 153. členu Pravil se doda nov tretji odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Vsebina novega tretjega odstavka se glasi:
»(3) Ne glede na določbo 3. alineje drugega odstavka tega člena uprava začasno ne zaustavi trgovanja z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji v primeru razdelitve kosovnih delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu, če izdajatelj vrednostnega papirja poda pisno zahtevo in uprava presodi, da s tem niso ogroženi interesi investitorjev.«.
5. člen
Za 188. členom Pravil se doda nov 188.a člen, ki se glasi:
»188.a člen
(1) V primeru trgovanja s kosovnimi delnicami iz 99.a člena Pravil borza v obvestilu KDD iz prvega odstavka 188. člena Pravil posreduje naloge na način, ki omogoča, da se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno razmerje.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se v nalogu za vsak sklenjen posel količina delnic pomnoži z mnogokratnikom iz delitvenega razmerja, tečaj pa deli z mnogokratnikom iz delitvenega razmerja.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da borzni član, udeleženec trgovanja, pooblašča borzo, da na podlagi podatkov o sklenjenih poslih v imenu in za račun tega borznega člana opravi izpolnitev njegovih obveznosti oziroma obveznosti njegovih strank iz trgovanja tako, da izvrši obvestilo o sklenjenih poslih iz prvega odstavka 188. člena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je imetnik vrednostnega papirja udeležencu trgovanja, ki vodi imetnikov račun, izdal naloge za prenos delnic iz 99.a člena Pravil iz njegovega računa na račun novega imetnika, tako da se pri izpolnitvi sklenjenih poslov upošteva delitveno razmerje.«.
6. člen
(1) V četrtem odstavku 162. člena Pravil se besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega in osmega«.
(2) V petem odstavku 162. člena Pravil se besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega in osmega«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati pa začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. junija 2007
Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
 
dr. Marko Simoneti l.r.
predsednik uprave
 
Andrej Šketa l.r.
član uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti