Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 330-27/2007 Ob-21593/07 , Stran 5656
I. Naročnik: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. II. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2007, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2007 v okvirni višini 203.255 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2007. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence (1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. (2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode. (3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. (4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. (5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. (6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen. (7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. (8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. (9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. (10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU). (11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Krško. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je 121.837 EUR (PP 5001). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti in – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, – stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...), – stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...), – stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod, – stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka, – izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti, – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev. Člani kmečkega gospodinjstva. Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin, – tekoče stroške proizvodnje, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – nakup enoletnih rastlin, – investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo, – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja, – v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi lastniški prevzem, ima stalno prebivališče na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije. Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 39.960 EUR (PP 5003). Upravičeni stroški: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007. Upravičenci: upravičenci so mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto 2007: Uradni list RS, št. 138/06), – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 3. Pomoč za arondacije: okvirna višina razpisanih sredstev: 5.000 EUR (PP 5069). Upravičeni stroški: sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – kopijo katastrskega načrta, – posestni list, – notarsko overjeno pogodbo o menjavi zemljišč, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo, znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 13.324 EUR (PP 5002). Predmet podpore: – je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, – je izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin. Upravičeni stroški: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij in najemnine, – stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani, – stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev. Upravičenci: – pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz občine, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in regije in območja Slovenije za kmetovalce iz območja Občine Krško. Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 5. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.000 EUR (PP 5021). Upravičeni stroški: – stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda, – stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja, – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov, – stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen, če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU, – za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: dokazilo o registraciji. Upravičenci: registrirani izvajalci. Pogoji za dodelitev sredstev: izvajalec ne sme biti v težavah. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencionirane storitve), do 100% nastalih stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega odstavka, – pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je dosežena višja kakovost proizvodov in izkazana skrb za varstvo potrošnikov. 6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.616 EUR (PP 5065). Predmet podpore Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, – turizem na kmetiji, – dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt. Upravičeni stroški ukrepa: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – splošni stroški, kot so upravni in pravni. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti poslovni načrt, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo. Upravičenci do sredstev: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Krško, – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev. Pogoji za dodelitev sredstev: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec, – računi oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, – skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko tudi višje od 34.000 EUR. Pri izračunu subvencije bosta upoštevana spodnji in zgornji limit. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij – Ukrep 9: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9.518 EUR (PP 5002). Predmet podpore: predmet podpore je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o vpisu na VI. ali VII. stopnjo izobraževalnega programa, – potrdilo o katastrskem dohodku prosilca, – potrdilo Zavoda za zaposlovanju, da vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške štipendije. Upravičenci: udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Krško. Pogoji za dodelitev sredstev: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Krško, – upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva. Finančne določbe: do 450 EUR/učenca v tekočem letu. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali imajo prosilci edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti. VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 10. 9. 2007 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno proizvodnjo«. Ne odpiraj« JR – zavarovanje«, Ne odpiraj« JR – arondacije«, Ne odpiraj« JR – tehnična podpora«, Ne odpiraj« JR – kakovostni proizvodi«, Ne odpiraj« javni razpis – naložbe v DD«, Ne odpiraj« javni razpis – prevzemnik kmetije«. VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. Postopek ocenjevanja vlog in merila Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter opravičljive stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore in Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljeni na občino Krško najkasneje do 30. 10. 2007. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti (ukrepi: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične podpore in Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov) morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve kot račune z datumom po 30. 10. 2007 komisija ne bo upoštevala. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2007. VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti