Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Ob-21681/07 , Stran 5670
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za leto 2007 sredstva za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Medvode. 3. Namen razpisa je spodbujanje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš. 4. Višina sredstev za subvencije v letu 2007 znaša 12.500 EUR. 5. Kvota posojil, do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno mero, znaša 254.000 EUR. 6. Najvišji znesek posojila, za katerega občina subvencionira obrestno mero posameznemu prosilcu, je 25.000 EUR. 7. Obrestna mera za posojilojemalce je 6 mesečni EURIBOR + 0,5% pribitek. 8. Najdaljši rok vračila posojila je 10 let. 9. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala do vključno 30. 11. 2007. 10. Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo tisti občani Občine Medvode, ki: a) so polnoletni državljani Republike Slovenije in b) bodo v letu razpisa subvencij sklenili posojilno pogodbo z Gorenjsko banko d.d., s katero ima Občina Medvode sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer ter bodo ob najemu posojila banki dokazali, da izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: – so lastniki ali solastniki stanovanjske hiše ali stanovanja na območju Občine Medvode in za prenovo le-tega najemajo posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo; – imajo z lastniki sklenjen dogovor za rekonstrukcijo ali vzdrževalna dela na hiši ali stanovanju in za ta dela najemajo posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo; – imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, ki se nahaja na območju Občine Medvode in za plačilo najemajo posojilo pri banki; – nameravajo graditi stanovanjsko hišo na območju Občine Medvode in imajo veljavno gradbeno dovoljenje ter za gradnjo najemajo posojilo pri banki. Občina Medvode ne subvencionira obresti za posojila, najeta za prenovo, gradnjo ali nakup stanovanja ali stanovanjske hiše tistim občanom in njihovim družinskim članom, ki so kupili stanovanje na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91). 11. Razpisnik določa v skladu z 8. členom Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Medvode še naslednje prednostne kategorije, ki se točkujejo z naslednjo višino točk: A. Stalno bivanje na območju Občine Medvode nad 10 let – 50 točk, B. Mlada družina – 100 točk, C. Družina z večjim številom šolajočih otrok – 90 točk, D. Občani, ki so brez stanovanja ali prvič rešujejo svoj stanovanjski problem in so najemniki ali podnajemniki – 70 točk, E. Neprimernost stanovanja – 20 točk, F. Utesnjenost v stanovanju: – do 4 m2 na družinskega člana – 20 točk, – nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana – 15 točk, – nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana – 10 točk. G. Dohodki na člana družine leto dni pred razpisom ne presegajo 100% povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred razpisom – 70 točk. H. Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer; roditelj, ki sam preživlja otroka – 50 točk. I. Invalidi in družine z invalidnim članom – 70 točk. V primeru, da imata dva prosilca enako število točk, imajo prednost tisti, ki dobijo točke pod točko A, nato pa sledijo točke C, D in G. V primeru, da ima tudi po tej razvrstitvi večje število prosilcev enako število točk, bodo vloge razvrščene glede na čas prispetja vlog. 12. Dodatni kriteriji: v primeru velikega števila prejetih vlog si razpisnik pridržuje pravico, da prosilcem zniža višino zneska posojila, ki ga bo subvencioniral, oziroma, da upošteva samo vlagatelje, ki uveljavljajo prednost po 11. točki tega razpisa, oziroma, da upošteva prednostni vrstni red prosilcev, ki bodo zbrali točke po kriteriju A,C, D in G iz 11. točke tega razpisa. 13. Razpisni postopek: prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev subvencije obrestne mere, obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis do vključno 30. dne po objavi v Uradnem listu RS, prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, razen v petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 16.30. Obrazec vloge in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu RS dalje prosilcem na voljo tudi na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si. Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 -UPB3), kar znaša 17,73 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini ali s plačilnimi karticami pri receptorju v občinski stavbi Občine Medvode. Takšni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem, da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi (oz. odločbo o oprostitvi plačila takse) bo sprejemala Občina Medvode do vključno 30. dne po objavi v Uradnem listu RS, in sicer v času uradnih ur: ponedeljek od 8. do 11. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 11. in od 13. ure do 16.30 ter v petek od 8. do 12. ure. Prosilci oddajo vloge osebno v tajništvu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode ali jih pošljejo na isti naslov priporočeno po pošti s pripisom: »Javni razpis subvencije obrestnih mer 2007- ne odpiraj!«. Če bo prosilec oddal vlogo, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, bo pozvan, da jo v roku 8 dni dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. K vlogi za pridobitev subvencije obrestne mere prosilci priložijo naslednje listine, če na njihovi podlagi uveljavljajo točke: a) izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno- zdravstvenih razmer; b) izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in ostali polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov; c) odločbo o odmeri dohodnine za leto 2006 ali odločbo o odmeri dohodnine za leto 2005 in potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 (osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz dela prek študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne štejejo dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, preživnina, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd.; d) potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje); e) veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; f) dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in morebitna utesnjenost, z opisom posameznih prostorov in navedbo površin; g) kopijo poročnega lista oziroma izjavo o obstoju izvenzakonske skupnosti; h) kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; i) potrdilo o šolanju otrok, starejših od 15 let, do dopolnjenega 26 leta starosti; j) zdravniško potrdilo o nosečnosti; k) odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); l) dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; m) izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00 in 118/06); n) odločbo centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje o invalidnosti odraslega družinskega člana; o) odločbo centra za socialno delo o podaljšani roditeljski pravici. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občina neposredno od pristojnega državnega organa. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 10. tega razpisa bodo posojilojemalci predložili neposredno banki. 14. Splošne določbe: Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o dodelitvi sredstev oziroma sklepi, da jim sredstva niso dodeljena. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 8 dni po prejemu sklepa pritoži županu Občine Medvode. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Posojilojemalec sklene pogodbo z banko v roku 60 dni od prejema sklepa. Po tem roku se šteje, da prosilcu subvencionirana obrestna mera ne pripada. Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu razpisnika v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 12, v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti: ponedeljek od 8. do 11. in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 11. in od 13. do 16.30, petek od 8. do 12. ure ter na naslednjih telefonskih številkah: 361-95-18 in 361-95-25.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti