Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3717. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2006, stran 9547.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 7. redni seji dne 27. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2006 izkazuje:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN
    ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI           1.146.753.640,15
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)        514.726.049,44
70   DAVČNI PRIHODKI            338.210.203,92
    (700+703+704+706)
    700 DAVKI NA DOHODEK         214.145.257,17
    IN DOBIČEK
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE        66.041.558,64
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       58.023.388,11
    IN STORITVE
71   NEDAVČNI PRIHODKI           176.515.845,52
    (710+711+712+713+714)
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        143.520.108,17
    IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE         961.496,50
    712 DENARNE KAZNI             82.649,45
    713 PRIHODKI OD PRODAJE        18.811.061,01
    BLAGA IN STORITEV
    714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      13.140.530,39
72   KAPITALSKI PRIHODKI          17.600.000,00
    (720+721+722)
    720 PRIHODKI OD PRODAJE         4.000.000,00
    OSNOVNIH SREDSTEV
    722 PRIHODKI OD PRODAJE        13.167.953,33
    ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG.
    SREDSTEV
73   PREJETE DONACIJE (730+731)       1.994.175,10
    730 PREJETE DONACIJE IZ         1.894.175,10
    DOMAČIH VIROV
    732 DONACIJE ZA ODPRAVO          100.000,00
    POSLEDIC NARAVNIH NESREČ
74   TRANSFERNI PRIHODKI          612.865.462,28
    740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ      611.373.836,49
    DRUGIH JAVNOFINANČNIH
    INSTITUCIJ
    741 PREJETA SREDSTVA IZ         1.491.625,79
    DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
    PRORAČ. EU
II.   SKUPAJ ODHODKI           1.219.258.479,77
    (40+41+42+43)
40   TEKOČI ODHODKI            286.851.611,00
    (400+401+402+403+409)
    400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI       52.085.651,06
    ZAPOSLENIM
    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       8.672.391,49
    ZA SOCIALNO VARNOST
    402 IZDATKI ZA BLAGO         224.521.643,85
    IN STORITVE
    403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        571.924,60
    409 SREDSTVA, IZLOČENA         1.000.000,00
    V REZERVE
41   TEKOČI TRANSFERI           280.373.941,97
    (410+411+412+413)
    410 SUBVENCIJE             3.361.657,13
    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       92.395.776,27
    IN GOSPODINJSTVOM
    412 TRANSFERI NEPROFITNIM       37.106.371,06
    ORGANIZAC. IN USTANOVAM
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI        147.510.137,51
    TRANSFERI
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      349.373.710,88
    420 NAKUP IN GRADNJA         349.373.710,88
    OSNOVNIH SREDSTEV
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI        302.659.215,92
    (431+432)
    431 INVES. TRANSF. PRAV. IN      291.866.217,12
    FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.
    POR.
    432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      10.792.998,80
    PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK         – 72.504.839,62
    (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
    (prih.–odhod.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN            –
    NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH          2.109.728,00
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751)
    750 PREJETA VRAČILA DANIH         956.400,00
    POSOJIL
    752 KUPNINE IZ NASLOVA         1.153.328,00
    PRIVATIZACIJE
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE       13.634.661,60
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441)
    441 POVEČANJE KAPITALSKIH       13.241.471,60
    DELEŽEV
    442 PORABA SREDSTEV KUPNIN        393.190,00
    IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA     – 11.524.933,60
    IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
    (IV.–V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA                 –
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)           79.922.126,03
    500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        79.922.126,03
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               –
    550 ODPLAČILA DOMAČEGA               –
    DOLGA
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE         – 4.107.647,19
    SREDSTEV NA RAČUNIH)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–        79.922.126,03
    VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE           72.504.839,62
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU       118.362.456,04
    NA DAN 31. 12. 2006
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev v višini 118.362.456,04 se prenese v naslednje leto.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2007
Bovec, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti