Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3720. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica, stran 9552.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine Cerknica dne 10. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica (Uradni list SRS, št. 42/88)
I. Uvod
Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju. Sprememba ureditvenega načrta, ki je bila pričeta skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popravek), se nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačtr (Uradni list RS, št. 33/07).
Sprememba in dopolnitev UN je bila v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03 – ZZK-1) začeta po skrajšanem postopku. Po stari zakonodaji je namreč veljalo, da obravnava sprememb in dopolnitev OLN, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje posamičnega objekta, za katerega ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, in ki bistveno ne vpliva na kulturno dediščino ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, lahko poteka po skrajšanem postopku.
Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta, se bo postopek sprejemanja nadaljeval v skladu z ZPNačrt, kot postopek sprejemanja Občinskega podrobnejšega prostorskega načrta – v nadaljevanju OPPN.
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave izvedene naslednje aktivnosti:
– Sprejet in objavljen je bil Program priprave (Uradni list RS, št. 114/06).
– Pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora za OLN.
– Pridobljena je bila Odločba ministrstva za okolje in prostor, da postopek celovite presoje vpliva na okolje ni potreben.
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave OPPN v fazi priprave dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev in javno obravnavo.
S tem sklepom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg izdelave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga. Nadalje postopek, predmet in programska izhodišča ter okvirno območje OPPN. Določi se nosilce urejanja prostora, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je trenutno v zaključni fazi sprejemanja. V vmesnem času do sprejema se v skladu s 104. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) smiselno uporablja Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Leta 1988 je bil za območje med objektom VVO Cerknica, objekti družbene stanovanjske gradnje in Komunalno banko izdelan Ureditveni načrt Za vrtovi Cerknica, po katerem bi bilo možno izvesti pozidavo z družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo s servisnimi dejavnostmi in trgovinami v pritličju ter zdravstveni dom.
Predmetni UN je v veljavi le še v delu, ki ureja gradnjo novega stanovanjsko poslovnega objekta. Ostali deli so v celoti realizirani in se v skladu z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) urejajo s PUP.
Zasnova prostora in določila oblikovanja so v času od izdelave dokumenta do danes potrebni prenove, saj se zahteve današnjega časa tako pri oblikovanju kot pri potrebah po parkirnih površinah že zelo razlikujejo od tistih pred dvajsetimi leti. V postopku spremembe bo izvedbeni akt posodobljen na način, da bo ustrezal sodobnim urbanističnim normam.
Razlog za pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je pobuda št. 3505-3/2006-14 z dne 5. 9. 2006, ki jo je Občini Cerknica v imenu naročnika GPG NALOŽBE d.o.o. podalo podjetje Primis Vrhnika, d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
Naročnik GPG NALOŽBE d.o.o., je spomladi 2007 zemljišče prodalo podjetju GPG d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.
S spremembo in dopolnitvijo OPPN-ja se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Priprava OPPN je utemeljena v Prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) in Ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica (Uradni list SRS, št. 42/88).
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 3505-3/2006-14 z dne 9. 10. 2006 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave Lokacijskega načrta. Ministrstvo je v odločbi št. 35409-282/2006, z dne 27. 10. 2006 odločilo, da v postopku izdelave OLN za predmetno območje ni treba izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
III. Predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje OPPN
Območje planske celote CE-19C meri 16.638 m2, predmet občinskega lokacijskega načrta pa je območje II. etape UN »Za vrtovi«, ki je namenjeno gradnji stanovanjsko poslovnega objekta in meri 9.959 m2. Zajema zemljišče parcel št. 893/8, 895/4, 896/4, 897/4, 897/2, 899/9, 899/4, 899/10, 901/3, 899/11, 899/6, 901/5, 906/4-del, 906/5-del, 906/6-del, 907/6, 907/7, 907/8, 907/9, 904/8, 904/7, 912/6, 917/3-del, 913/3-del, 1131/1-del, 2767-del, vse k.o. Cerknica.
Širše ureditveno območje OPPN zajema zemljišče, potrebno za ureditev obstoječega stanja v prometnem smislu in možno ureditev dostopa po izgradnji nadomestnega otroškega vrtca. Obsega parcele 906/4-del, 906/5-del, 906/6-del, in 917/1-del.
Spremembe se nanašajo na sodobnejša oblikovalska določila in primernejšo ureditev mirujočega prometa.
Določitev prostorskih ukrepov na območju OPPN ni predvidena.
Lokacija se nahaja na južnem delu Cerknice s plansko oznako CE-19C. Območje je že urbanizirano s treh strani;
– na Z in S delu ga obdaja stanovanjsko območje; enodružinska stanovanjska gradnja
– na SV obstoječi stanovanjski blok
– na J predviden koridor obvoznice skozi Cerknico.
IV. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave OPPN
Postopek OPPN vodi Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica, ki zagotovi sredstva za revizijo OPPN in drugih dokumentov, če se le-ta izkaže za potrebno.
Naročnik strokovnih podlag iz VI.2. točke tega sklepa in OPPN ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev je podjetje GPG d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter OPPN.
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZPNačrt predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
8. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
11. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
12. JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica,
13. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora so na vlogo občine v 15. dneh po prejemu podali smernice za pripravo OLN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, smo šteli, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VI. Strokovne podlage
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
VI.1. Obstoječe strokovne podlage:
– Elaborat in gradivo obstoječega UN.
– Naravovarstvene smernice za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Cerknica, Ljubljana, april 2003.
– Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Cerknica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, junij 2003.
– Kataster komunalne infrastrukture.
VI.2. V postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– podatki iz zemljiške knjige;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav; idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05)).
Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga OPPN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
VI.3. Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog OPPN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki preskrbi naročnik.
VII. Postopek in roki za pripravo OPPN
A) ŽE OPRAVLJENI DELI POSTOPKA
VII.1. Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
– Načrtovalec je zagotovil gradivo za pridobitev pogojev in usmeritev (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– Pripravljavec je pridobil pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega sklepa, ki dajejo pogoje in usmeritve;
– Nosilci urejanja prostora so podali pogoje in usmeritve v 15 dneh po prejemu poziva;
– Nosilci urejanja prostora so v tem roku posredovali tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja ali so predmet načrtovanja;
– Načrtovalec je pregledal pogoje in usmeritve in jih analiziral. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz izdelal usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
B) DELI POSTOPKA, KI SLEDIJO
VII.2. Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.2. točke tega sklepa;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela osnutek OPPN;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo predloga OPPN;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s strani pripravljavca, dopolni osnutek OPPN.
VII.3. Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan z javnim naznanilom odredi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN na Občini Cerknica;
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju OPPN o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo javnega naznanila na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
VII.4. I. obravnava na Občinskem svetu
– Pripravljavec pripravi gradivo za I. obravnavo OPPN na Občinskem svetu, katerega sestavni del so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju OPPN morajo biti Občinskemu svetu Občine Cerknica posebej utemeljena in obrazložena;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme osnutek OPPN načrta za pridobitev mnenj ali zahteva njegovo dopolnitev.
VII.5. Izdelava predloga OPPN in pridobitev mnenj
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– Načrtovalec izdela predlog OPPN po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz V. točke tega sklepa k predlogu OPPN;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo predloga OPPN;
– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen predlog OPPN.
VII.6. II. obravnava na Občinskem svetu in sprejem OPPN
– Pripravljavec pripravi gradivo za II. obravnavo in sprejem OPPN;
– Občinski svet Občine Cerknica sprejme OPPN z odlokom;
– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII.7. Roki za pripravo in sprejem OPPN
+---------------------------------+----------------------------+
|– izdelava gradiva za pridobitev |izdelano          |
|pogojev in usmeritev       |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– pridobitev pogojev in     |pridobljena         |
|usmeritev            |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– analiza smernic in izdelava  |izdelano          |
|usmeritev za načrtovanje     |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– izdelava strokovnih podlag   |izdelano          |
+---------------------------------+----------------------------+
|– izdelava dopolnjenega osnutka |predvidoma 1. 8. 2007    |
|OPPN za javno razgrnitev     |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– javna razgrnitev        |predvidoma 1.8.–31. 8. 2007 |
+---------------------------------+----------------------------+
|– javna razgrnitev        |predvidoma 7. 8. 2007    |
+---------------------------------+----------------------------+
|– sprejem stališč do pripomb   |predvidoma 15. 9. 2007   |
+---------------------------------+----------------------------+
|– I. obravnava na Občinskem   |predvidoma 15. 10. 2007   |
|svetu              |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– izdelava predloga OPPN     |predvidoma 20. 10. 2007   |
+---------------------------------+----------------------------+
|– pridobitev mnenj nosilcev   |predvidoma 20. 11. 2007   |
|urejanja prostora        |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– izdelava gradiva za II.    |predvidoma 30. 11. 2007   |
|obravnavo na Občinskem svetu   |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– II. obravnava na Občinskem   |predvidoma 15. 12. 2007   |
|svetu              |              |
+---------------------------------+----------------------------+
VIII. Objava in začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-3/2006-14
Cerknica, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti