Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3752. Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta za Obrtno cono Trata, stran 9606.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) v zvezi s prvim odstavkom 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ter 54. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 75/95) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta za Obrtno cono Trata
1. člen
Program opremljanja zemljišč se nanaša na območje poselitvenih območij SKL-PD 06/2 v skupni površini 28.220 m2. Območje obsega parc. št. 337/1, 337/13, 337/15, 337/14, 343/1, 343/2, 343/3, 343/19, 343/20, 343/21, 343/22, 343/23, 343/24, 343/25, 343/26, 343/27, 343/28, 343/29, 343/30, 343/31, 343/32, 343/33, 343/34, 343/35, 343/36, 351/2, 351/14, 351/15, 351/16, 351/17, 318/31, 354/14, 354/15, 354/16, 354/17, 354/18, 312/9, 312/29, 312/22, 324/1, 324/3 v k.o. Suha
2. člen
Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so podana v občinskem lokacijskem načrtu za Obrtno cono Trata (Uradni list RS, št. 44/98) ter v PGD projektu za izvedbo komunalne infrastrukture, ki ga je izdelalo podjetje Lokainvest Škofja Loka, št. 13/03-G/2003.
3. člen
Območje ureditve se komunalno priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo:
Prometno: preko zahodne ceste na občinsko cesto LC 401231: Lipica–Železniška postaja.
Oskrba z vodo: Vodna oskrba se navezuje na obstoječ javni vodovod, ki poteka na južnem delu območja.
Odpadne vode: Odpadne fekalne vode se preko fekalne kanalizacije vodi do obstoječe javne kanalizacije, ki poteka na južnem robu lokacijskega načrta. Odpadne meteorne vode iz strešin in utrjenih površin in cestišč se preko meteorne kanalizacije in lovilcev olj odvajajo v vodotok.
Električna energija: Napajanje objektov je predvideno iz voda visoke napetosti, ki poteka vzhodno od območja in se priključi na dve novi trafo postaji, ki se izvedeta v območju.
Telekomunikacije: novo grajeno omrežje se priključi na obstoječe omrežje v sosednji industrijski coni.
Plinsko omrežje: Notranja plinska mreža se priključi na javno plinsko mrežo, ki poteka zahodno od območja.
4. člen
V območju ureditve se uredi in gradi naslednja javna gospodarska infrastruktura:
Cestno omrežje z osrednjo napajalno cesto južno in zahodno dovozno cesto
Vodovodno omrežje s hidrantno mrežo
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Električno omrežje s trafo postajo
Javna razsvetljava
Telefonsko omrežje
Plinovodno omrežje.
5. člen
Cestno omrežje:
Dovoz na ureditveno območje je predviden preko zahodne dostopne ceste s priključnim križiščem na lokalni cesti. Glavno prometnico območja predstavlja notranja napajalna cesta, ki poteka v smeri sever-jug in se na jugu priključuje na dovozno cesto Kidričeva – EGP. Normalni profili cest so: 2 x vozni pas 3,50 m in hodnik 1,60 m.
6. člen
Oskrba z vodo:
Vodovodno omrežje v območju se izvede v cesti ter napaja posamezne objekte. Interni priključki se izvedejo z vodomernimi jaški. V vodovodnem omrežju se izvedejo nadzemni hidranti. Vodovodno omrežje se priključi na javni vodovod.
7. člen
Kanalizacijsko omrežje:
V fekalno kanalizacijo se stekajo odpadne vode vseh objektov. Fekalna kanalizacija se steka v jašek obstoječega fekalnega kanala Trata, ki poteka na južnem robu območja. Fekalni kanal trata je speljan v centralno čistilno napravo.
Meteorna kanalizacija pobira odpadno vodo iz streh in utrjenih površin. Kanalizacija poteka v koridorju cest in se preko vodnega zadrževalnika, ki se izvede v cesti B, steka v potok Žabnica.
8. člen
Električno omrežje:
Električno napajanje se izvede preko podzemnega VN kabla do trafo postaj od tu pa preko podzemnega NN kabla do vseh objektov. Priključna mesta so na zunanjih priključni omaricah. Trasa podzemnega NN kabla poteka v pločniku oziroma v robu ceste.
9. člen
Telefonsko omrežje:
Telefonsko omrežje se izvede v podzemni PVC kanalizaciji do vseh objektov. Trasa podzemnega telefonskega kabla poteka v pločniku oziroma v robu ceste.
10. člen
Plinovodno omrežje:
Vsi objekti v območju se ogrevajo na zemeljski plin. Nizkotlačno omrežje se razvodi v koridorju cest do vseh objektov v območju. Priključne omarice z glavno plinsko pipo se izvedejo na fasadi objektov.
11. člen
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture, ki se izvajajo znotraj območja urejanja so povzeti po ponudbenem predračunu glavnega izvajalca del Cestno podjetje Kranj, zmanjšani za elektroinstalacijska dela, ki jih po pogodbi izvaja Elektro Gorenjska in skupaj s stroški projektne dokumentacije, inženiringa in nadzora znašajo 973.961 EUR (233.400.000 SIT).
V stroške komunalnega opremljanja niso všteti stroški nakupa zemljišč za komunikacije, ki jih investitorji neodplačno prenesejo v last Občine Škofja Loka.
12. člen
Izgradnjo gospodarske javne infrastrukture za potrebe komunalno energetske ureditve obrtne cone Trata izvaja in financira Občina Škofja Loka.
13. člen
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture znotraj ožjega območja obrtne cone Trata se razdelijo v razmerju površin gradbenih parcel in znašajo 26,1 EUR/m2 (6268,30 SIT/m2) gradbene parcele.
Izračun stroškov komunalnega opremljanja znotraj območja je prikazan v prilogi št. 1.
14. člen
Komunalni prispevek se investitorjem gradnje objektov znotraj območja lokacijskega načrta zaračuna z Odločbo v skladu s tem Programom komunalnega opremljanja in ga plačajo Občini Škofja Loka pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov. Stroški komunalnega opremljanja so določeni po cenah april 2007. Pri izdaji odločbe o višini komunalnega prispevka se stroški opremljanja revalorizirajo z indeksom podražitev GZS – ostala nizka gradnja.
15. člen
Terminski plan izgradnje gospodarske javne infrastrukture v območju lokacijskega načrta industrijska cona Trata je naslednji:
Komunalno energetski vodi ter spodnji     do 30. 6. 2007
ustroj ceste:
Zgornji ustroj ceste:            do 30. 8. 2007.
16. člen
Občina Škofja Loka sklene s posameznim investitorjem urbanistično pogodbo – pogodbe o izgradnji komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Trata s katero se določijo medsebojne obveznosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo in pogoji prenosa zemljišč za komunikacije, ki jih investitorji neodplačno prenesejo v last Občine Škofja Loka.
17. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Škofja Loka.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353-0007/2003
Škofja Loka, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti