Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-0-0032/2007-204 Ob-21682/07 , Stran 5679
1. Predmet prodaje je nepremičnina 2 stanovanja v I. nadstropju stanovanjske stavbe, Partizanska 1, Ravne na Koroškem, katerih skupna izmera je 100,54 m2, in sicer v skladu z Idejnim načrtom št. F-68/2005, list 02, katerega je izdelalo podjetje Fima d.o.o., Otiški vrh 26c, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. 2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke zajema objekt naslednje neto koristne površine v skladu z Idejnim načrtom iz 1. točke tega razpisa: – stanovanje 1 v izmeri 47,78 m2; – stanovanje 2 v izmeri 52,76 m2. Kolikor se bosta prodali stanovanji ločeno, mora kupec stanovanja številka 2 dopustiti kupcu stanovanja številka 1 izgradnjo vmesnih sten za sanitarni prostor (kopalnica + WC) v skladu z Idejnim načrtom iz prve točke tega razpisa. Kupca stanovanj sta dolžna na lastne stroške zgraditi fekalno kanalizacijo, kanalizacijo odpadnih vod, vodovod, elektro omrežje in ogrevanje. Kupca stanovanj sta dolžna Občini Ravne na Koroškem ob podpisu Kupoprodajne pogodbe zagotoviti služnostno pravico dostopa in vzdrževanja toplovodne instalacije, ki se nahaja na podstrešju stavbe Partizanska 1, Ravne na Koroškem, preko predmetnih stanovanj. 3. Izhodiščna cena za nepremičnino stanovanje št. 1 je 16.430,11 €. Izhodiščna cena za nepremičnino stanovanje št. 2 je 18.142,58 €. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Partizanska 1 – ne odpiraj«; – v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno; – natančno navesti, na katero stanovanje se nanaša njihova ponudba; – ne glede na navedeno lahko ponudnik poda ponudbo za obe stanovanji skupaj; – na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987, uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru; – rok za plačilo celotne kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev); – objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. Prodajalec si pridružuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da za isto nepremičnino prejme več enakih ponudb. Glede izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil te ponudnike. 6. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8. 2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. 7. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – podrobnejše informacije dobite pri Katji Burja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti