Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-0-0052/2007-204 Ob-21684/07 , Stran 5680
1. Predmet prodaje je nepremičnina nedograjen prostor v mansardi poslovnega objekta Kotlje 3a, 2394 Kotlje v II. etaži z ident. št. 257.ES (896-257), katerega izmera je 48,31 m2. Objekt leži na zemljišču parc. št. 94/4, k.o. Kotlje. Prostori so izvedeni do podaljšane III. gradbene faze, komunalni priključki niso izvedeni (kanalizacijska in vodovodna instalacija), razen možnosti dovoda elektrike. 2. Izhodiščna cena za nepremičnino je 21.673,37 €. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup prostora Kotlje 3a – ne odpiraj«; – v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno; – na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987, uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru; – rok za plačilo celotne kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev); – objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. Prodajalec si pridružuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da za isto nepremičnino prejme več enakih ponudb. Glede izvedbe javne licitacije bo prodajalec obvestil te ponudnike. 5. Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 8. 2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. 6. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – podrobnejše informacije dobite pri Katji Burja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti