Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Št. 330-10/2007 Ob-21596/07 , Stran 5667
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov iz točke 11 tega razpisa. 2. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje: 2.1. Upravičenci do sredstev so: – pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju Mestne občine Nova Gorica, – registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije. 2.2. Splošni pogoji za financiranje: Upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že prejel državno pomoč, ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se v sredstev ne odobri. Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 12 tega razpisa). 3. Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina razpisanih sredstev je za ukrepe iz: točke 11.A: 55.188 EUR; točke 11.B: 70.000 EUR; točke 11.C: 10.000 EUR. Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B). Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR. 4. Višina dodeljenih sredstev: Zgornje meje za dodelitev sredstev so navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz točke 11. Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa. V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. 5. Obdobje porabe sredstev: Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2007. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim investicijam in programom, ki bodo realizirana v času: – od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa, in najkasneje do 20. 11. 2007 (za ukrepe iz točke 11.A), – od 1. 7. 2006 najkasneje do 20. 11. 2007 (za ukrepe iz točke 11.B in 11.C). 6. Rok za predložitev vlog: Rok za oddajo vlog je za ukrepe: iz točke razpisa 11.A do vključno 20. 8. 2007, iz točke razpisa 11.B do vključno 30. 9. 2007, iz točke razpisa 11.C. do vključno 30. 9. 2007. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do rokov iz prejšnjega odstavka te točke osebno oddane oziroma prispele po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. 7. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 38/I. 8. Pregled in ocenitev vlog: strokovna komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. 9. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz točke 6 tega razpisa. Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev. 10. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05-33-50-172 (Zdenka Kompare). 11. Ukrepi 11. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006) Omejitve višine ter drugi pogoji za ukrepe pod točko od 11.A.1 do 11.A.4: Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. Kumulacija (za ukrepe 11.A.): Najvišje višine sofinanciranja pomoči po skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. 11.A.1. Urejanje kmetijskih zemljišč Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje. Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe. Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe (če gre za nakup zemljišča) in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. 11.A.2. Urejanje dostopnih poti Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve poti, ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov. Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe. Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija v poti, ki niso javno dobro, še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, kjer poteka širitev, in predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. 11.A.3. Ograje za pašnike Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, agregat ali transformator Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. 11.A.4. Nakup opreme Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo. Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in strojna oprema za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki s potrebno opremo; nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe. Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. 11.A.5. Zavarovalne premije Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo naravne nesreče, ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali. Upravičeni stroški: 1. sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje pred nevarnostjo udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo, 2. sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno zavarovalno leto. Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se upošteva določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto Pogoji za pridobitev sredstev: vloga zavarovanca ali njegovega pooblaščenca z zahtevanimi prilogami, kopija sklenjene zavarovalne police za zavarovanje pridelkov in/ali živine, kopija dokazila o plačilu premije. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije iz točke 1 in 2 tega ukrepa. 11.A.6. Kakovostni kmetijski proizvodi Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški: – za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti; – za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje; – za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje alineje; – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev 11.A.7. Zagotavljanje tehnične podpore Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč. Upravičeni stroški: – na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij ipd. – na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in zmagovalca); – publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev 11.B. »De minimis« (Uredba komisije ES št. 1998/2006) Kumulacija Skupna dodeljena pomoč »de minimis« posameznemu upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri kateremkoli dajalcu pomoči po tem pravilu. 11.B.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. 11.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev. Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. 11.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in storitev Namen ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev) predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. 11.C. Druge pomoči 11.C.1 Sofinanciranje priprave projektov na podeželju Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica in so v skladu s Programom razvoja podeželja in kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2005–2009. Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Nova Gorica, ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja. Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa. Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV. 11.C.2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica in so v skladu s Programom razvoja podeželja in kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2005–2009. Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja. Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov prireditev …) Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa. Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV. 12. Merila in pogoji za dodelitev sredstev: 12.1 Splošni pogoji: – Kmetijska gospodarstva, ki na območju Vipavske doline obdelujejo najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin, na območju Trnovske in Banjške planote obdelujejo najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin. – Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije. – Pravne osebe: dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica Prijavitelji morajo izpolniti vlogo na predpisanem obrazcu, kateremu morajo biti priloženi dokumenti, določeni s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji. 12.2. Pogoji in merila po ukrepih in ponderji A) Skupinske izjeme 1. Urejanje kmetijskih zemljišč Ostali pogoji: kmetijsko gospodarstvo obdeluje vsaj 0,65 ha trajnih nasadov in mora biti vpisano v register, če gre za urejanje kmetijskih zemljišč za obnove trajnih nasadov Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 2. Urejanje dostopnih poti Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 3. Ograje za pašnike Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 4. Nakup opreme Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 5. Zavarovalne premije Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 6. Kakovostni kmetijski proizvodi Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 7. Zagotavljanje tehnične podpore Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 B) »De minimis« 1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije = 0,5 2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije in pravne osebe = 0,5 3. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev Ponderji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG = 1 kmetija na TBP = 0,75 ostale kmetije in pravne osebe = 0,5 C) Druge pomoči Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posamezen projekt je do največ 1000 EUR. Ostale priloge: finančna konstrukcija projekta in ostala dokazila o izpolnjevanju meril. 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posamezen projekt je do največ 1000 EUR. Ostale priloge: finančna konstrukcija projekta in ostala dokazila o izpolnjevanju meril.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti