Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3723. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Drnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 9564.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Drnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EŠD 1964 Drnovo – Cerkev sv. Janeza Krstnika.
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih in umetnostno-arhitekturnih lastnosti poseben pomen za Občino Krško. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno-arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Enotno zasnovana skromna baročna podružnična cerkev stoji na ravnini v južnem delu naselja. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, enako visok nekoliko ožji kvadratno zasnovan prezbiterij in zvonik prizidan k zahodni strani. Glavni oltar je dal leta 1665 postaviti mestni sodnik Andrej Kovačič iz Krškega in ni skladen z arhitekturo prezbiterija. V osrednji niši je kip sv. Janeza Krstnika, ob straneh sta apostola Peter in Pavel.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Drnovo, na parceli št. 21.S, v enoti pomembnejše kulturne dediščine EŠD 128 Drnovo – Arheološko najdišče Drnovo. Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, meja enote arheološke dediščine pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja so po stanju v zemljiški knjigi na dan 3. 2. 2005:
+-----------+--------------+-----------------+-------+---------+
|Zap. št.  |Št. parcele  |Lastnik     |ZKV  |k. o.  |
+-----------+--------------+-----------------+-------+---------+
|1     |21.S     |Rimokatoliško  |23   |Drnovo  |
|      |       |župnijstvo v   |    |     |
|      |       |Leskovcu pri   |    |     |
|      |       |Krškem,     |    |     |
|      |       |Grebenčeva 1,  |    |     |
|      |       |Leskovec     |    |     |
+-----------+--------------+-----------------+-------+---------+
5. člen
Za spomenik velja enoten varstveni režim, ki določa:
– predhodne arheološke raziskave v primeru posegov v zemeljske plasti na zavarovanem območju spomenika,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in dodajanjem posameznih prvin.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in vplivnega območja spomenika ter za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturno dediščino.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 661-01-10/2004-O703
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti