Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3747. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih Goricah, stran 9602.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 6. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je župan Občine Sveta Ana dne 23. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih Goricah
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za del naselja Sveta Ana
Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveta Ana, prostorske sestavine, spremembe in dopolnitve v letu 2002 (zadnja sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 29/04).
Pobudnik OPPN je Občina Sveta Ana in privatni investitor Milan Eder. Obravnavano območje se v večinskem delu ureja na osnovi veljavnega ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana (Uradni list RS, št. 38/05). Ureditveni načrt ureja 2 območja in sicer jedro naselja in ločeno območje določeno za gradnjo enostanovanjskih stavb. Pobuda za izdelavo OPPN temelji na dejstvih, da v fazi izdelave ureditvenega načrta (v nadaljevanju URN) niso bili znani investitorji in prostorskega akta ni bilo mogoče izdelati v natančnosti, kot je to za nadaljnje postopke pridobivanja dovoljenj za gradnjo nujno. Ureditveno območje OPPN bo večje kot je veljavni URN. Vanj bo vključeno širše območje obstoječe osnovne šole. V območju 2, kjer je v veljavnem URN predvidena gradnja stanovanjskih stavb, želi investitor spremeniti tipologijo objektov in zvišati izrabo zemljišča. Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sveta Ana in veljavnimi predpisi za posamezna področja.
Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za OPPN v okviru izdelave OPPN zagotovijo naslednje strokovne podlage:
– za izdelavo OPPN bo naročnik OPPN zagotovil topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:1000. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
– idejna zasnova načrtovanih prostorskih ureditev za območje 2;
– idejna zasnova nove prometne ureditve vključno z opredelitvijo odnosa do obstoječe prometne ureditve;
– idejne zasnove potrebne nove komunalne in energetske infrastrukture ter vodnogospodarskih ureditev vključno z idejnimi zasnovami morebiti potrebne zaščite, prestavitve oziroma ukinitve infrastrukturnih vodov;
– podatki iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra ali iz drugega relevantnega vira o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih, ki so vključena v ureditveno območje OPPN.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
3. Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+----------------------------+---------------------------------+
|Aktivnost          |Rok oziroma trajanje aktivnosti |
+----------------------------+---------------------------------+
|Sklep o začetku priprave  |sprejel župan občine dne     |
|OPPN            |23.07.2007            |
+----------------------------+---------------------------------+
|Objava sklepa v uradnem   | julij 2007           |
|glasilu           |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Izdelovalec OPPN izdela   |30 dni              |
|osnutek OPPN        |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |30 dni              |
|prostora da podajo smernice |                 |
|in pridobitev obvestila MOP |                 |
|za varstvo okolja o izvedbi |                 |
|celovite presoje vplivov na |                 |
|okolje           |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Analiza smernic, izdelava  |2 meseca po pridobitvi smernic  |
|strokovnih podlag in    |                 |
|dopolnitev osnutka OPPN.  |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Javno naznanilo o javni   |7 dni pred pričetkom javne    |
|razgrnitvi in javni     |razgrnitve            |
|obravnavi dopolnjenega   |                 |
|osnutka OPPN        |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Javna razgrnitev in     |30 dni              |
|obravnava dopolnjenega   |                 |
|osnutka OPPN z       |                 |
|evidentiranjem vseh pisnih |                 |
|pripomb           |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Javna obravnava OPPN    |se izvede v času javne      |
|              |razgrnitve            |
+----------------------------+---------------------------------+
|Ureditev pripomb in     |po zaključeni javni razgrnitvi  |
|predlogov iz javne     |                 |
|razgrnitve in obravnav   |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Priprava strokovnih stališč |10 dni po ureditvi pripomb    |
|do pripomb in predlogov iz |                 |
|javne razgrnitve      |                 |
|in obravnav         |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Opredelitev župana do    |po pripravi strokovnih stališč  |
|pripomb in predlogov iz  |                 |
|javne razgrnitve in obravnav|                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Izdelava predloga OPPN na  |1 mesec po opredelitvi župana do |
|osnovi potrjenih stališč do |pripomb iz javne razgrnitve in  |
|pripomb           |obravnav             |
+----------------------------+---------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev  |takoj po pripravi gradiva;    |
|urejanja prostora      |nosilci izdajo mnenja v 30 dneh |
|              |po prejemu vloge         |
+----------------------------+---------------------------------+
|Izdelava usklajenega    |20 dni po prejemu mnenj nosilcev |
|predloga OPPN v skladu z  |urejanja prostora        |
|mnenji nosilcev urejanja  |                 |
|prostora          |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Sprejem OPPN na občinskem  |po uskladitvi predloga OPPN   |
|svetu občine        |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Objava OPPN         |po sprejemu OPPN na občinskem  |
|              |svetu občine           |
+----------------------------+---------------------------------+
Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OLN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja oziroma presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje Zakon o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od faze pred javno razgrnitvijo potekal postopek celovite presoje vplivov na okolje (izdelava okoljskega poročila, ugotovitev o ustreznosti okoljskega poročila …) in se končni rok izdelave in sprejetja OPPN zato ustrezno podaljša.
4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblasti, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za vode;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;
– Elektro Maribor d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije;
– ELES Elektro Slovenija d.o.o.;
– Nigrad, javno podjetje d.d.o.;
– Mariborski vodovod d.o.o.;
– Občina Sveta Ana občinska uprava.
Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pobudnik je Občina Sveta Ana in privatni investitor, ki izbereta načrtovalca in financirata izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
6. Druga določila
Sklep o začetku priprave OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35000-06/2007-2
Sveta Ana, dne 23. julija 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti