Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

Ob-21530/07 , Stran 5654
1. Višina predvidenih sredstev je 6.202,00 €. 2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna društva in organizacije, in sicer društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so upravičenci do sredstev, regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva, Kmetijska svetovalna služba in kmetijski zadrugi iz območja Občine Ilirska Bistrica. 3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje: – organizirajo prireditev, katere namen je predstavitev vseh področij kmetijstva in kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica, – predložijo finančno ovrednoten program prireditve. 4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe prireditve). 5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo finančnih sredstev, z dokazili o stroških oziroma porabljenih sredstvih, za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve. 6. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica 2007«. V. Vsebina zahtevka: upravičenec mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti (finančno konstrukcijo) programa oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, pritličje levo. VI. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi  sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. Odpiranje prijav bo isti dan po izteku roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno. VII. Rok za vložitev zahtevkov: vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 3. 8. 2007, do 14. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. VIII. Informacije: vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica ali na tel. 05/714-13-61.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti