Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju, stran 9526.

Na podlagi 4. člena Odloka o kadrovskem štipendiranju (Uradni list RS, št. 16/99) je komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 126. redni seji dne 17. 7. 2007 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 49/04 in 66/05) se naslov dopolni tako, da se glasi »Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave«.
2. člen
V 1. členu se za besedama »kadrovskih štipendij« doda besedilo »v organih državne uprave«.
3. člen
V 2. členu se druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– študentu, ki je državljan Republike Slovenije – za delo na področju mednarodnih odnosov v organu državne uprave, ki se poleg obveze iz prejšnje alineje obveže, da si bo med izobraževanjem pridobil aktivno znanje dveh tujih jezikov oziroma znanje dveh tujih jezikov na višji ravni, od tega enega svetovnega;«
V tretji alineji četrtega odstavka se besedilo »Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odločba Ustavnega sodišča in 47/02)« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja obrambo«.
V petem odstavku se na koncu doda besedilo:
»Pogoj za sklenitev delovnega razmerja v Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski je za štipendiste, ki so po končanem izobraževanju predvideni za vključitev v Šolo za častnike, uspešno opravljena selekcija za vstop v Šolo za častnike.«
4. člen
V 3. členu se 5. točka tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»5. za kandidate za delo na področju mednarodnih odnosov kot dodatni pogoj pridobitev aktivnega znanja dveh tujih jezikov oziroma znanja dveh tujih jezikov na višji ravni, od tega enega svetovnega;«.
V 6. točki tretjega odstavka se besedilo »Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odločba Ustavnega sodišča in 47/02)« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja obrambo«.
V 7. točki tretjega odstavka se besedilo »Zakona o policiji (Uradni list RS, št.110/03)« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja policijo«.
8. točka tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»8. način prijave na javni natečaj.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.«
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Vloga za pridobitev štipendije obsega:
1. prijavnico za pridobitev štipendije;
2. izjavo kandidata o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
3. izjavo kandidata o učnem oziroma študijskem uspehu; dijaki navedejo ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika; študenti prvega letnika navedejo ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika in ocene iz potrdila o maturi oziroma potrdila o zaključnem izpitu; študenti višjih letnikov navedejo ocene zadnjega zaključenega letnika študija.
Kandidat za pridobitev štipendije iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena tega pravilnika mora vlogi priložiti še priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata in dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga uporablja izobraževalna ustanova v tujini, kjer se bo kandidat izobraževal.
Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke:
– področje, na katerega se prijavlja kandidat;
– šolanje oziroma študij, na katerega je kandidat vpisan (program in stopnja, smer; letnik);
– priimek in ime ter EMŠO kandidata;
– stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno številko);
– kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
– kratek življenjepis;
– izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.
6. člen
V 5. členu se prvi odstavek nadomesti z novim prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:
»Po prejemu vlog za podelitev štipendije se določi učni oziroma študijski uspeh. Pri dijakih se upošteva doseženi učni uspeh v preteklem šolskem letu, pri študentih pa se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu. V primeru, da je študent v navedenem obdobju opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
Skupaj z informacijo o učnem oziroma študijskem uspehu podkomisija za štipendiranje posreduje organom državne uprave, za potrebe katerih so bile razpisane posamezne štipendije, tudi vloge kandidatov za pridobitev štipendije. Organi državne uprave so dolžni podkomisiji v 15 dneh sporočiti predlog glavnih in rezervnih kandidatov za podelitev štipendije.
Na podlagi določenega učnega oziroma študijskega uspeha in predloga organov državne uprave, za potrebe katerih so bile razpisane posamezne štipendije, podkomisija za štipendiranje točkuje vsakega prijavljenega kandidata in sicer tako, da upošteva naslednja kriterija:
I. študijski oziroma učni uspeh:
za dijake: do 50 točk
+-----------------------------------+--------------------------+
|Uspeh – dijaki           |     Točke      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Zadosten              |      20      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Dober               |      30      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Prav dober             |      40      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Odličen              |      50      |
+-----------------------------------+--------------------------+
za študente: do 80 točk
+-----------------------------------+--------------------------+
|Uspeh – študenti          |     Točke      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|do 6,5               |      25      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|6,6–7,0              |      30      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|7,1–7,5              |      35      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|7,6–8,0              |      40      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|8,1–8,5              |      50      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|8,6–9,0              |      60      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|9,1–9,5              |      70      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|9,6–10               |      80      |
+-----------------------------------+--------------------------+
II. predlog organa, za potrebe katerega je razpisana
štipendija:
+-----------------------------------+--------------------------+
|Predlog organa državne uprave, za |     Točke      |
|potrebe katerega je razpisana   |             |
|štipendija             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|glavni kandidat          |      40      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|rezervni kandidat         |     30–10      |
+-----------------------------------+--------------------------+
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
7. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
V postopku izbire kandidatov za pridobitev štipendije lahko podkomisija za štipendiranje poleg dokazil, ki potrjujejo izjave kandidatov iz 4. člena tega pravilnika zahteva tudi druge listine, dokazila, podatke in dokumente, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja, razen tistih podatkov, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, kandidat za štipendijo pa pridobivanja podatkov ni pisno prepovedal. Če gre za podatke, ki štejejo za davčno tajnost ali za druge osebne podatke iz petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo), jih podkomisija za štipendiranje lahko zbere le na podlagi izrecne pisne privolitve kandidata za štipendijo oziroma druge osebe, na katero se ti podatki nanašajo.
Kandidat za štipendijo lahko sam predloži podatke iz prejšnjega odstavka.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za štipendista v času trajanja štipendijskega razmerja.
8. člen
V 6. členu se v drugem odstavku številka »15« nadomesti s številko »8«.
9. člen
V 8. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Vrednost točke na dan 1. maja 2007 znaša 0,0922 EUR.«
10. člen
V 9. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dijakom in študentom, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in se do kraja izobraževanja vsakodnevno vozijo, se mesečno povrnejo potni stroški v višini cene najcenejšega javnega prevoza, vendar največ do 40% zajamčene plače.«
Za šestim odstavkom se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»Štipendistom iz prejšnjega odstavka se kot osnova za izračun višine štipendije določi število točk v kraju bivanja.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
11. člen
V 16. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Štipendisti Ministrstva za obrambo – Slovenske vojske se morajo v času trajanja štipendijskega razmerja udeležiti vsaj enega vojaškega tabora, v kolikor niso opravili obvezne prakse v Slovenski vojski v drugačni obliki.
Obvezna praksa štipendistov poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga imenuje predstojnik.
Nagrada za obvezno prakso in povrnitev stroškov pripada štipendistom v višini, kot to določajo predpisi.«.
12. člen
V 20. členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. navaja neresnične podatke ali zamolči podatke, ki vplivajo na štipendijsko razmerje;«.
V 12. točki se na koncu pika nadomesti s podpičjem in doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. po svoji volji ali krivdi ne opravi selekcije za vstop v Šolo za častnike, če gre za štipendista Ministrstva za obrambo – Slovenske vojske.«
13. člen
V 24. členu se v drugem odstavku številka »15« nadomesti s številko »8«.
14. člen
V 25. členu se za 4. točko prvega odstavka pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. kot štipendist Ministrstva za obrambo – Slovenske vojske zaradi zdravstvenih ali drugih opravičljivih razlogov ne opravi selekcije za vstop v Šolo za častnike, ministrstvo pa mu ne zagotovi primerne zaposlitve v pogodbenem roku.«
15. člen
V 28. členu se v tretjem in četrtem odstavku beseda »ugovor« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pritožba« v ustreznem sklonu, besedilo »komisija za kadrovske in administrativne zadeve« v različnih sklonih pa z besedilom »komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije« v ustreznem sklonu.
16. člen
29. člen se črta.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11008-4/2007/5
Ljubljana, dne 17. julija 2007
EVA 2006-3111-0061
Predsednik komisije
Vlade Republike Slovenije
za kadrovske in
administrativne zadeve
dr. Gregor Virant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti