Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3679. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Medvode, stran 9348.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 7. seji dne 10. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Medvode
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Medvode (v nadaljevanju: občina) določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju občine pri ogledu znamenitosti tega območja, po programu turističnega vodenja.
Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, so turistični vodniki turističnega območja občine (v nadaljevanju: turistični vodnik).
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Standardni program turističnega vodenja vsebuje opis kulturnih, zgodovinskih, naravnih in drugih znamenitosti območja občine, opis poti ter organizacijsko-tehnične vsebine, ki so potrebne za ogled znamenitosti.
Predlog programa pripravi Turistična zveza Medvod (v nadaljevanju: turistična zveza). Turistična zveza mora pripraviti program v sodelovanju z ustreznimi službami za varstvo naravne in kulturne dediščine, planinskimi, zgodovinskimi in turističnimi društvi ter ponudniki turistične ponudbe v občini.
Program turističnega vodenja sprejme župan po predhodni obravnavi na odboru za turizem in gostinstvo.
Posebni programi turističnega vodenja obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v občini kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
4. člen
Turistična zveza opravlja tudi naslednje naloge:
– posreduje program turističnega vodenja domačim in tujim organizatorjem potovanj, letovanj ter drugim ponudnikom turističnih storitev;
– izdela cenik storitev dejavnosti turističnega vodenja.
III. POGOJI ZA OPRAVLJENJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
5. člen
Naziv »turistični vodnik turističnega območja Občine Medvode« se pridobi z vpisom v register turističnega območja Občine Medvode.
V register se lahko vpiše oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj V. stopnjo izobrazbe;
– ima znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednješolske izobrazbe;
– ima opravljen izpit za turističnega vodnika turističnega območja občine.
Vpis se opravi na osnovni vloge, ki ji je potrebno priložiti:
– overjeno kopijo spričevala o izobrazbi;
– overjeno kopijo listine, ki dokazuje znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednješolske izobrazbe;
– overjeno kopijo potrdila o opravljenem izpitu za turističnega vodnika turističnega območja občine.
6. člen
Izobraževanje in preizkus znanja oziroma strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodnika organizira pooblaščeni izvajalec, ki ga izbere turistična zveza.
7. člen
Po vpisu v register turistična zveza izda turističnemu vodniku izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja, in priponko z imenom in priimkom, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
Na izkaznici so navedeni naslednji podatki:
– ime, priimek in naslov turističnega vodnika;
– navedbo znanj tujih jezikov;
– datum vpisa v register;
– žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja.
8. člen
Če prosilec ne izpolnjuje pogojev za vpis v register, turistična zveza izda odločbo, s katero vlogo prosilca za vpis v register zavrne.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je možna pritožba na župana občine v roku 15 dni od njenega prejema.
9. člen
Turističnega vodnika turistična zveza po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz registra v naslednjih primerih:
– zaradi večkratnih pritožb na njegovo delo turističnega vodenja ali njegovo obnašanje;
– če turistični vodnik v obdobju dveh let večkrat neutemeljeno zavrne naročila za vodenje.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v roku 15 dni od njenega prejema.
Z izbrisom iz registra oseba izgubi pravico opravljanja dejavnosti turističnega vodenja.
Ponovni vpis je možen pod pogoji iz 5. člena tega odloka.
10. člen
Ne glede na določbo 5. člena tega odloka se turistični vodniki, ki imajo licenco Gospodarske zbornice Slovenije, vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov le na podlagi prošnje za vpis.
11. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov vodi turistična zveza in vsebuje naslednje podatke:
– datum vpisa;
– ime in priimek;
– prebivališče;
– telefonsko številko in naslov elektronske pošte;
– matično in davčno številko;
– podatke o številu ur vodenja v preteklem letu;
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter znanju tujih jezikov.
Turistični vodniki morajo turistični zvezi najkasneje do 31. januarja posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto.
IV. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, v skladu z določbami Zakona o spodbujanju turizma, opravlja pristojna tržna inšpekcija.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Turistična zveza najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka pripravi predlog programa turističnega vodenja in izdela cenik za dejavnost turističnega vodenja.
14. člen
Turistična zveza v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka:
– izbere organizacijo, ki izvede izobraževanje ter izpit za turističnega vodnika;
– vzpostavi register turističnih vodnikov in pripravi obrazec vloge za vpis v register.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-3/07
Medvode, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti