Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3605. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Puconci, stran 9168.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju ZLS) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) je Občinski svet Občine Puconci na 10. redni seji dne 5. 7. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Puconci
1. člen
V Statutu Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05 – v nadaljevanju: Statut) se doda nov 1. člen, ki se v celoti glasi:
»Statut je temeljni splošni pravni akt občine.
Statut vsebuje pravna pravila, ki zavezujejo vse prebivalce občine.
Statut Občine Puconci (v nadaljevanju: statut) vsebuje načela o uresničevanju občinske samouprave, opredeljuje naselja, ki tvorijo območje občine, določa notranjo členitev občine, norme o nalogah in organih občine, občinski upravi in občinskih javnih službah, financiranju občine in njenem premoženju ter opredelitve splošnih in posamičnih aktov občine s postopkom za njihovo sprejemanje.
Statut razčleni razmerja občine do države, medobčinsko sodelovanje in povezovanje občine v pokrajino.
Statut vsebuje tudi določbe o pogojih in postopku za njegovo spremembo«.
Ostali členi statuta se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«, tako, da se drugi odstavek 6. člena v celoti glasi:
»Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v notranjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Puconci in pod njim osno obrnjen za 180° napis »Puconci« oziroma naziv organa občine: »Občinski svet«, »Župan«, »Nadzorni odbor«, »Volilna komisija«. V sredini žiga je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s svojim aktom.
3. člen
V drugi alineji 12. točke 7. člena Statuta se beseda »kazni« nadomesti z besedo »sankcije« tako, da se druga alineja 12. točke 7. člena v celoti glasi:
»– določa prekrške in denarne sankcije za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine«.
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se v celoti glasi:
»Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči župan.«.
5. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen Statuta tako, da se v celoti glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti. Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«.
6. člen
V tretji alineji prvega odstavka 10. člena, v prvem odstavku 38. člena in v devetem odstavku 67. člena se črta beseda »občine« tako, da se namesto »nadzorni odbor občine« glasi: »nadzorni odbor«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena Statuta se črta besedna zveza »kot občinski organ« tako, da se prvi odstavek 11. člena v celoti glasi:
»Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.«
Dosedanji 11. člen se vključi v poglavje o občinski upravi.
8. člen
Črta se del desete alineje drugega odstavka 16. člena Statuta: »na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter«, dosedanja enajst do triindvajseta alineja postanejo dvanajsta do štiriindvajseta alineja.
V triindvajseti alineji drugega odstavka 16. člena se črtajo besede: »daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in« ter dodata besedi »in razrešuje« tako, da se triindvajseta alineja drugega odstavka 16. člena v celoti glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote.«.
9. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se v celoti glasi:
»Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje;
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet.
O razpustitvi občinskega sveta odloča državni zbor na predlog vlade.
Preden izda sklep o razpustitvi občinskega sveta, mora državni zbor opozoriti občinski svet na njegovo nezakonito ravnanje ter mu predlagati kako naj v primernem roku te nezakonitosti odpravi. Če občinski svet ravna v skladu z opozorilom, državni zbor postopek o razpustitvi s sklepom ustavi.
Državni zbor razpusti občinski svet, če ugotovi, da razlogi niso odpravljeni, da so bili uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razpustitev občinskega sveta v danem primeru primeren in nujen ukrep za zagotovitev lokalne samouprave v občini.
Občinski svet lahko v tridesetih dneh po prejemu vloži zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora iz prejšnjega odstavka. Če zahteva ni vložena v roku oziroma, če ji ni ugodeno, je občinski svet razpuščen z dnem objave odločitve državnega zbora oziroma ustavnega sodišča.«.
10. člen
Doda se nov 22.b člen, ki se v celoti glasi:
»Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji.
V primeru hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje vlada začasnega upravitelja, ki do izvolitve novih občinskih organov opravlja nujne naloge. Začasni upravitelj mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Za začasnega upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja funkcijo ali delo, ki je nezdružljivo s funkcijo člana občinskega sveta in župana.«.
11. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 25. člena Statuta tako, da se v celoti glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo, proračun, finance in investicije,
– odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za okolje in prostor ter infrastrukturo,
– odbor za informiranje,
– odbor za kulturo, turizem in šport,
– komisija za statut in pravna vprašanja,
– komisija za romska vprašanja,
– komisija za priznanja in nagrado.«.
12. člen
Doda se nova sedma alineja drugega odstavka 30. člena Statuta, ki se glasi: »imenuje in razrešuje podžupana«, dosedanja sedma do deveta alineja postanejo osma do deseta alineja.
13. člen
Črta se tretji odstavek 30. člena Statuta.
14. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo prvega stavka nadomesti z besedilom: »Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega ali dva podžupana.
V prvem odstavku 34. člena se besedilo drugega stavka nadomesti z besedilom: »Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«.
Doda se nov tretji odstavek. Novi tretji odstavek se v celoti glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
15. člen
Doda se nov 35.a člen, ki se v celoti glasi:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«.
16. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se v celoti glasi:
»Župana se lahko predčasno razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razrešitve župana državni zbor razpiše nadomestne volitve župana.
O razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog vlade.
Preden izda sklep o razrešitvi župana, mora državni zbor opozoriti župana na njegovo nezakonito ravnanje ter mu predlagati kako naj v primernem roku te nezakonitosti odpravi. Če župan ravna v skladu z opozorilom, državni zbor postopek o razpustitvi oziroma razrešitvi s sklepom ustavi.
Državni zbor razreši župana, če ugotovi, da razlogi niso odpravljeni, da so bili uporabljeni vsi milejši zakoniti ukrepi in je predčasna razrešitev župana v danem primeru primeren in nujen ukrep za zagotovitev lokalne samouprave v občini.
Župan lahko v tridesetih dneh po prejemu vloži zahtevo za presojo ustavnosti sklepa državnega zbora iz prejšnjega odstavka. Če zahteva ni vložena v roku oziroma, če ji ni ugodeno, je župan razrešen z dnem objave odločitve državnega zbora oziroma ustavnega sodišča.
Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve novega župana podžupan oziroma član občinskega sveta, ki je v skladu s tem statutom določen za začasno opravljanje funkcije župana, če je ta predčasno razrešen.«.
17. člen
Spremeni se 47. člen, ki se v celoti glasi:
»Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njeno notranjo organizacijo in delovno področje na predlog župana.
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan.«.
18. člen
Doda se nov četrti odstavek 48. člena, ki se v celoti glasi:
»Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.«.
19. člen
Drugi stavek prvega odstavka 63. člena Statuta se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.«.
20. člen
Doda se nov četrti odstavek 79. člena Statuta, ki se v celoti glasi:
»Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh«.
Dosedanji četrti postane peti odstavek, dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
21. člen
V prvem odstavku 83. člena Statuta se črtajo besede »o samoprispevkih in« tako, da se prvi odstavek v celoti glasi: »Občani lahko odločajo na referendumu tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.«.
Črta se tretji odstavek 83. člena Statuta.
22. člen
Doda se nov četrti odstavek 95. člena, ki se v celoti glasi:
»Za brezplačno pridobitev stvarnega premoženja mora župan pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.«.
23. člen
Doda se nov peti odstavek 105. člena Statuta, ki se v celoti glasi:
»Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev, občinski svet lahko začasno financiranje občinskega proračuna na predlog župana podaljša.«.
24. člen
Doda se nov 112.a člen Statuta, ki se glasi:
»Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna. Poročila javnih zavodov mora župan predložiti občinskemu svetu v prvem polletju tekočega leta.
Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in vnovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
– predlog potrebnih ukrepov.«.
25. člen
Doda se nov 132.a člen, ki se v celoti glasi:
»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega odstavka, mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.«.
26. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Puconci, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.