Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3589. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006, stran 9134.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99, 28/00, 15/02) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 27. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora skupaj z ožjimi deli občine za leto 2006 izkazuje:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          V 000 SIT
konto                      REALIZ. 2006
------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        1.731.730
70    DAVČNI PRIHODKI               861.850
700   Davki na dohodek in dobiček         440.923
703   Davki na premoženje             263.671
704   Domači davki na blago in          157.256
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI              701.201
710   Udeležba na dobičku in dohodki       498.824
     od premoženja
711   Takse in pristojbine             4.110
712   Denarne kazni                  720
713   Prihodki od prodaje blaga in         68.252
     storitev
714   Drugi nedavčni prihodki           129.295
72    KAPITALSKI PRIHODKI             69.068
720   Prihodki od prodaje osnovnih         22.781
     sredstev
722   Prihodki od prodaje zemljišč         46.287
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE
730   Prejete donacije iz domačih
     virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI             99.611
740   Transferni prihodki iz drugih        99.611
     javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          1.695.306
40    TEKOČI ODHODKI               432.993
400   Plače in drugi izdatki            82.562
     zaposlenim
401   Prispevki delodajalcev za          13.478
     socialno varnost
402   Izdatki za blago in storitve        319.838
403   Plačila domačih obresti              0
409   Rezerve                   17.115
41    TEKOČI TRANSFERI              422.845
410   Subvencije                  9.718
411   transferi posameznikom in          136.080
     gospodinjstvom
412   Transferi neprofitnim            84.610
     organizacijam in ustanovam
413   Drugi domači tekoči transferi        192.437
42    INVESTICIJSKI ODHODKI            465.696
420   Nakup in gradnja osnovnih          465.696
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           373.772
430   Investicijski transferi           373.772
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          36.424
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN            0
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
750   Prejeta vračila danih posojil           0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE               0
KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
441   Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
500   Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILO DOLGA
550   Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH       36.424
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)          –36.424
------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev proračuna v višini 36.421.592 tolarjev je bil razporejen v proračun za leto 2007 in sicer 3.840.659 SIT, kot namenska sredstva v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah, ki se nanašajo na:
prenos požarne takse               224.829 SIT
prenos priključnin–kanaliz.          3.615.830 SIT.
sistem
Ostanek sredstev KS Dovje Mojstrana v višini 259.048 SIT se prenese na račun krajevne skupnosti, kot povečanje sredstev na računu, primanjkljaj sredstev KS Rateče v višini 100.299 SIT, primanjkljaj sredstev KS Kranjska Gora v višini 133.751 SIT in primanjkljaj sredstev KS Rute v višini 21.796 SIT, pa se pokrije iz presežka sredstev preteklih let.
4. člen
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2006 v višini 16.482.274 SIT se prenese v leto 2007.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/1-17/2007
Kranjska Gora, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Kranjske Gore
Jure Žerjav l.r.