Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3598. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo, stran 9157.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja VS 2/2 Trnovo se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 2 Trnovo Tržaška cesta (Ljubljana Vič - Rudnik) (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 – popr. in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02, 89/02, 79/04) prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 9/95, 5/93, 11/95, 40/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01 in 85/02 – odločba Ustavnega sodišča RS, 89/02, 79/04).
Obstoječi športni kompleks je v slabem stanju. Objekt, ki je kulturna dediščina (E- telovadni dom, Ziherlova 40), je v gradbeno tehničnem smislu dotrajan, zunanjost pa je rezultat posameznih nenačrtovanih posegov iz preteklosti.
V neposredni okolici so problemi z nezadovoljivo ureditvijo mirujočega prometa, ki prekomerno obremenjuje območje in otežuje dostopnost. V prvi vrsti je športni park namenjen prebivalcem neposredne okolice, ki mora imeti ustrezno urejeno dostopnost in mirujoči promet.
Investitorji želijo prenoviti in posodobiti obstoječe objekte namenjene športu in rekreaciji, zgraditi podzemne garaže in na njih postaviti zunanja in pokrita igrišča ter urediti parkovne površine z otroškimi igrišči, kar pa glede na veljavni prostorski izvedbeni akt ni možno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje obstoječega športnega parka Trnovo s površino zemljišča približno 12.000 m2 k.o. Trnovsko predmestje. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda),
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami),
6. Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto,
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo),
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje),
9. Telekom Slovenije d.d.,
10. Javna razsvetljava d.d.,
11. Snaga d.o.o.,
12. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje),
2. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči.
5.
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Pridobita se najmanj dve strokovni rešitvi, ki morata biti usklajeni z zahtevami nosilcev urejanja prostora, predvsem pa prilagojeni smernicam s področja varovanja kulturne dediščine.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena dva meseca po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po potrditvi strokovnih rešitev. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-6/2007-1
Ljubljana, dne 6. julija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.