Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3602. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v vrtcih Mestne občine Novo mesto, stran 9164.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2) drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 12/05) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 12. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v vrtcih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/05)
1.
Spremeni se 5. člen in se glasi:
»5. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% njim določenega zneska plačila. O odsotnosti obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
To pravico lahko v breme proračuna Mestne občine Novo mesto uveljavijo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.«.
Doda se 5.a in 5.b člen
»5.a člen
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni lahko starši uveljavijo rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila. Vloga za rezervacijo s priloženim zdravniškim potrdilom oziroma izvidi specialističnih preiskav se odda na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
5.b člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za na novo vpisane otroke plačajo akontacijo v višini prvega plačilnega razreda starostne skupine, v katero bo otrok uvrščen. Akontacija se plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. Znesek se poračuna staršem ob izstavitvi prvega računa za program v vrtcu. Kolikor starši otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.«.
2.
Z dnem veljavnosti Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji v vrtcih Mestne občine Novo mesto, preneha veljati 5. člen Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji v vrtcih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/05) in prične veljati ta sklep.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja sklepa na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-22/2007
Novo mesto, dne 12. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.