Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3583. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2007–2013, stran 9124.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. seji dne 4. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči (v nadaljevanju: pomoči) za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006 str. 3–22) – za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5–10) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33 z vsemi spremembami).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvajanje programa ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Grosuplje za tekoče leto, v katerem je določena višina sredstev za posamezne ukrepe za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencionirani obliki storitev in kot subvencioniranje obresti.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi dejavniki« (v nadaljevanju: OMD) pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
– »slabe vremenske razmere«, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo v posameznem pojavu več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju.
– »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) za podjetja v težavah, ki ni zmožno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih instrumentov in ukrepov:
+-------------------------------+------------------------------+
|Pravna podlaga         |Ukrep             |
+-------------------------------+------------------------------+
|Skupinske izjeme za kmetijstvo |1. Naložbe v kmetijska    |
|                |gospodarstva za primarno   |
|                |proizvodnjo          |
|                |2. Varstvo tradicionalnih   |
|                |krajin in stavb        |
|                |3. Pomoč za plačilo      |
|                |zavarovalnih premij      |
|                |4. Pomoč za arondacijo    |
|                |(zaokrožitev) zemljišč    |
|                |5. Pomoč za spodbujanje    |
|                |kakovostnih kmetijskih    |
|                |proizvodov          |
|                |6. Zagotavljanje tehnične   |
|                |podpore v kmetijstvu     |
|                |7. Premestitev kmetijskih   |
|                |poslopij v javnem interesu  |
+-------------------------------+------------------------------+
|Splošna pravila za       |1. Naložbe v predelavo in   |
|gospodarstvo          |trženje kmetijskih proizvodov |
|                |na kmetijskih gospodarstvih  |
|                |2. Naložbe v nekmetijske   |
|                |dejavnosti na kmetijskih   |
|                |gospodarstvih         |
|                |3. Zagotavljanje tehnične   |
|                |podpore za predelavo in    |
|                |trženje kmetijskih proizvodov |
|                |ter opravljanja nekmetijskih |
|                |dejavnosti na kmetijskih   |
|                |gospodarstvih         |
+-------------------------------+------------------------------+
|Drugi ukrepi          |1. Izvajanje lokalne razvojne |
|                |strategije (Leader) in vodenje|
|                |lokalne akcijske skupine in  |
|                |spodbujanje sodelovanja    |
|                |2. Štipendiranje bodočih   |
|                |nosilcev kmetij        |
|                |3. Drugi ukrepi        |
+-------------------------------+------------------------------+
6. člen
(splošni cilji)
Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja na območju Občine Grosuplje so:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
– povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
– boljša strokovna usposobljenost kmečkega prebivalstva,
– spodbujanje diverzifikacije.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Grosuplje;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Grosuplje ali regije;
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju Občine Grosuplje.
8. člen
(letni program kmetijstva)
Višina sredstev v okviru navedenih vrst pomoči za vsako leto je določena v proračunu občine, pri oblikovanju prednostnih nalog oziroma letnega programa kmetijstva pa pred sprejetjem proračuna lahko sodeluje Odbor za kmetijstvo.
Letni program kmetijstva za tekoče leto mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa¸
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– predmet podpore, pogoje, opravičljive stroške, upravičence, finančne določbe za dodelitev sredstev, idr.
II. NAČINI, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
9. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja se bodo dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, javne objave, natečaja, sklepa, potrjenih aktivnosti, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
10. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu oziroma oblikovana za posamezni ukrep v skladu z določili tega pravilnika in veljavno zakonodajo.
V skladu z določili tega pravilnika in veljavno zakonodajo se pomoči ne dodeli podjetjem, ki so v težavah.
11. člen
(javni razpis)
1. Razpis, javna objava ali natečaj mora vsebovati:
– ukrepe oziroma namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– finančne določbe (najmanjši znesek/največji znesek),
– merila za ocenjevanje vlog,
– rok za vložitev zahtevkov ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa ter
– druga določila v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Zahtevki prosilcev morajo vsebovati z razpisom, javno objavo ali natečajem zahtevane podatke, predvsem pa:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMGMID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za namen, za katerega vlaga zahtevek za sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna oziroma mednarodnih virov, če pa je, višino že dodeljenih sredstev pridobi občina od izplačevalca oziroma jo dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge (predračuni, računi, strokovna mnenja, idr.).
12. člen
(dodelitev sredstev)
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in upravičeni stroški za katere so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
13. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
III. VRSTE POMOČI (ukrepi)
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
14. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
– posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Evropske Skupnosti,
– povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja,
– dvig kakovosti v pridelavi,
– povečanje zaposlenosti,
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene za naložbe za lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
Med podpore v naložbe v kmetijska gospodarstva se štejejo:
– (a) posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– (b) urejanje pašnikov, urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov.
Z naložbo je potrebno doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov,
– dobro počutje živali.
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Grosuplje.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki (OMD) ter 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
– pomoč se ne dodeli za že izvedene investicije oziroma aktivnosti razen za sof. projektne dokumentacije,
– obresti se sofinancirajo za kredite v višini do 50% vrednosti naložbe na območjih OMD oziroma v višini do 40% vrednosti naložbe na ostalih območjih,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
– v okviru upravičenih stroškov tega ukrepa se storitve in material sofinancirata največ do višine 40% oziroma 50% na območju OMD vrednosti naložbe oziroma investicije, splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev, svetovalcev, študije izvedljivosti, poslovni načrti, patenti in licence, idr.) pa največ do višine 10% vrednosti celotne investicije, ob upoštevanju, da dodeljeni znesek na kmetijsko gospodarstvo na leto za ta ukrep ne sme presegati najvišjega zneska dodeljene pomoči v skladu s prejšnjo alineo finančnih določb,
– najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe na kmetijskem gospodarstvu na sme preseči 400.000 € oziroma 500.000 € na območju OMD v treh letih.
a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Med naložbe sodijo: naložbe v hleve s pripadajočo opremo, naložbe v skladiščne prostore (gnojne jame, gnojišča, silosi, seniki …), nakup kmetijske mehanizacije in opreme, prva postavitev oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov, nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo, nakup in postavitev mrež proti toči, idr.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo načrtov za novogradnjo in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na zakonodaji ES ter drugi splošni stroški,
– stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški storitev v zvezi z novogradnjo ali adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup in montažo nove in rabljene tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, silosi …); sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče,
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
– nakup zemljišč v zvezi s postavitvijo trajnih nasadov, vendar največ do višine 10% celotne investicije,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo opremo,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– subvencija obrestne mere kreditov za namene oziroma stroške, navedene od 2. do 10. alinee tega odstavka (doba vračanja največ do 5 let).
b1) Urejanje pašnikov
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (zemljišče, na katerem se ureja pašnik, ne sme biti manjše od 1 ha), za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha) ali za obnovo pašnika, starejšega od 10 let.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev in materiala,
– splošni stroški (honorarji strokovnjakov in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
b2) Urejanje kmetijskih zemljišč ter dostopov
Sredstva so namenjena izvedbi manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta za ureditev zemljišča,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev in porabljenega materiala,
– stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov pod pogojem, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
15. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
• ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
• prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
Sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih v register nepremične kulturne dediščine (RKD) in sicer:
– za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, žage, mlini, idr., če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Objekt mora ležati na območju Občine Grosuplje, vpisan mora biti v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture ali zaščiten z občinskim odlokom. V primeru, da gre za rekonstrukcijo, pa zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt).
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Grosuplje.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma do 75% na OMD,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, največji znesek pa 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
16. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati tveganja in izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter domačih živali.
Predmet podpore:
Plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živali.
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Grosuplje.
Finančne določbe:
– podpora občine, z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razlika pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 25 €, največji znesek pa 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje določene v uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih proizvodov za tekoče leto.
17. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večji interes za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju občine in s tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
Sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo oziroma menjavo zemljišč. Namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo ter racionalnejšo rabo zemljišč za kmetijske namene, pri čemer vrednost enega zemljišča ne sme presegati vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%. Ukrep velja le za tista področja, kjer še ni bil uveden postopek komasacije oziroma kjer že tečejo postopki o uvedbi komasacije.
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Grosuplje.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 100% upravičenih stroškov,
– največji znesek dodeljene pomoči je 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov v okviru medsebojne menjave (zaokrožitve) kmetijskih zemljišč.
18. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
Predmet podpore:
Spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Upravičenci:
Upravičenci so izvajalci tega ukrepa npr. organizacije, združenja.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €, največji znesek pa 1.000 € na posamezni projekt.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
– tržne raziskave,
– zasnovo in oblikovanje proizvoda,
– uvedbo programov in sistemov zagotavljanja kakovosti,
– usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje alinee,
– pripravo vlog za priznanje geografske označbe in označbe porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami ES.
19. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za primarne kmetijske pridelovalce in boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Cilji ukrepa:
– krepitev človeških virov,
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet podpore:
Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer:
1. izobraževanju in usposabljanju kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu ter izvajanju različnih aktivnosti v okviru društvene dejavnosti (programi društev na področju kmetijstva),
2. kritju dejanskih stroškov nadomeščanja kmeta oziroma kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu v času bolezni, dopusta oziroma druge odsotnosti kmeta,
3. svetovanju kmetov in članov njihovih družin,
4. organizaciji forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav, sejmov ter sodelovanju na njih ter
5. promociji (publikacije, katalogi, spletišča ...).
Izvajalci tehnične podpore (upravičenci) so:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Upravičenci pod točkama 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Občina Grosuplje z izvajalci tehnične podpore sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči: pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo (22. člen točka 3 tega pravilnika),
– največji upravičeni stroški:
– za društva do 2000 €/program letno
– za organizacije do 5.000 €/program letno
– za nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
– stroški organiziranja programov za usposabljanje.
2. Na področju storitev nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški dela najete delovne sile.
3. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se sredstva dodelijo za:
– honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
4. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, se sredsva dodelijo za:
– stroške udeležbe,
– potne stroške,
– stroške izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
20. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi odstranitve obstoječih stavb ter poseganje v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.
Cilj ukrepa:
– upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij. Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Grosuplje.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45% na OMD, povečanja vrednosti poslopja po premestitvi,
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45% na OMD, stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500 €, najvišji znesek pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb z izgradnjo nadomestnega modernejšega poslopja.
21. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 14 do 21 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO Pomoč »De minimis« (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
22. člen
Upravičenci:
Pomoč »de minimis« se dodeljuje nosilcem kmetijskega gospodarstva in njihovim družinskim članom, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu v skladu z uredbo, ki določa dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter imeti sedež in kmetijske površine na območju Občine Grosuplje.
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči za naložbe ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki ter 40% upravičenih stroškov za ostala območja kolikor ni v nadaljevanju drugače določeno,
– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
– pomoč za naložbe se ne dodeli za že izvedene aktivnosti,
– obresti se sofinancirajo v višini do 50% vrednosti naložbe na območjih OMD oziroma v višini do 40% vrednosti naložbe na ostalih območjih,
– v primeru, da prosilec zaproša za subvencijo obrestne mere za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu ali za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti in dejavnost opravljati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj naslednjih 5 let po pridobitvi sredstev iz naslova subvencije obrestne mere posojila,
– v primeru, da je prosilec iz prejšnje alinee začetnik in še nima pridobljene dokumentacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, mora vlogi priložiti registracijo ter si najkasneje v dveh letih od dneva pridobitve sredstev pridobiti ustrezno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev; v primeru, če v roku dveh let ne izpolni pogojev za opravljanje dejavnosti in si ne pridobi ustrezne dokumentacije pristojnega organa, mora vrniti vsa nakazana sredstva od dneva nakazila do dneva vračila z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči za naložbe je 200 €, največji pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
– v okviru upravičenih stroškov tega ukrepa se delo in material sofinancirata največ do višine 40% vrednosti naložbe oziroma investicije, splošni stroški (honorarji inženirjev, svetovalcev, študije izvedljivosti, idr.) pa največ do višine 10% vrednosti celotne investicije, ob upoštevanju, da dodeljeni znesek na kmetijsko gospodarstvo na leto za ta ukrep ne sme presegati najvišjega zneska dodeljene pomoči v skladu s prejšnjo alineo finančnih določb,
– bruto intenzivnost pomoči za tehnično podporo se lahko dodeli do 100% stroškov,
– pomoč za tehnično podporo se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči za tehnično pomoč je 200 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena podjetju oziroma kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 200.000 € bruto oziroma 100.000 € v cestnoprometnem sektorju v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Državna pomoč po pravilu »de minimis« se dodeljujejo za:
1. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih,
2. naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
3. zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter opravljanje nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih
Predmet podpore:
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kamor sodijo predelava primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter njihovo trženje.
Naložbe so namenjene:
– predelavi primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov (mleko, meso, sadje, zelenjava, žita, les …),
– prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljati dejavnost v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po prejemu sredstev in naslova pomoči.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov in sicer za:
– pripravo oziroma izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali adaptacijo prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti ali trženja kmetijskih proizvodov,
– nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– nakup nove in rabljene opreme in naprav ter tehnoloških postopkov za predelavo kmetijskih proizvodov,
– nakup nove in rabljene opreme za prodajo oziroma trženje kmetijskih proizvodov,
– storitve v zvezi z izgradnjo ali montažo opreme v okviru predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
– subvencijo obrestne mere kreditov za stroške, navedene od 2. do 4. alinee tega odstavka (doba vračanja največ do 5 let).
2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Predmet podpore:
Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah, kamor sodijo:
– opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji,
– dejavnosti (storitve oziroma izdelki), ki so povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– prodaja drugih izdelkov, izdelanih na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi,
– socialne storitve na kmetijah (terapevtske storitve, učne kmetije, oskrba starostnikov na domu, nadomeščanje kmeta na gospodarstvu …),
– opravljanje uslužnostnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih oziroma storitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja na podeželju.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji in opravljati to dejavnost vsaj še naslednjih 5 let po prejemu sredstev in naslova pomoči.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov in sicer za:
– pripravo oziroma izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo ali adaptacijo prostorov za izvajanje nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški nakupa materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji ter opravljanje drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijah v skladu s prvim odstavkom te točke,
– stroški nakupa nove in rabljene opreme in naprav ter tehnoloških postopkov za opravljanje turistične in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijah v skladu s prvim odstavkom te točke,
– storitve v zvezi z izgradnjo ali montažo opreme v okviru izvajanja nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ter
– subvencijo obrestne mere kreditov za stroške, navedene od druge do četrte alinee tega odstavka (doba vračanja največ do 5 let).
3. Zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter opravljanje nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Predmet podpore:
Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer za:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov in članov njihovih družin v okviru izvajanja dopolnilnih ali nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
– pridobitev certifikatov – nacionalne poklicne kvalifikacije.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov in sicer za:
– kritje stroškov usposabljanja in izobraževanja v programih, ki se nanašajo na izvajanje dopolnilnih dejavnosti (predelava in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu) ali nekmetijske dejavnosti na kmetijah,
– svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani, in ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški (npr. rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– kritje stroškov tečajev oziroma izobraževanj za pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije ter
– ostali stroški, ki so navedeni kot upravičeni stroški v 19. členu tega pravilnika (upravičeni stroški v okviru zagotavljanja tehnične podpore).
23. člen
Kumulacija (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
DRUGI UKREPI (ni državna pomoč)
24. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) ter vodenje lokalne akcijske skupine in spodbujanje sodelovanja (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo spodbuditi razvoj podeželja, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja ljudem na podeželju, realizacijo poslovnih idej prebivalcev podeželja ter vključevanje lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprave projektov javno zasebnega partnerstva. Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije (izvajanje prednostnih projektov) na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine ter za sodelovanje na sejmih, razstavah in drugih prireditvah na podeželju v okviru izvajanja programa razvoja podeželja.
Cilji ukrepa:
Pridobitev dodatnih sredstev za realizacijo projektov s področja ukrepov, opredeljenih v tem pravilniku.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Splošni pogoji upravičenosti:
Inovativni projekti se morajo izvajati na območju kjer deluje LAS, ki dejavnosti in projekte izbere na podlagi lokalne razvojne strategije in opredeljenih kriterijev. V izvedbo in financiranje projekta morajo biti vključeni tudi zasebni partnerji.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za izvedbo projekta,
– stroški pridobivanja dovoljenj in dokumentacije,
– stroški promocije projekta.
Finančne določbe:
Stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov za posamezen projekt.
25. člen
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Upravičenci:
Upravičenci ukrepa pa so udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih, srednjih, višjih in visokih šol.
Cilji:
– dvig ravni izobrazbe predvidenih naslednikov kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
Dodelitev pomoči za nakup učbenikov, študijskega gradiva ter za plačilo drugih stroškov, ki nastanejo v okviru rednega šolanja v kmetijskih izobraževalnih programih.
Pogoji za dodelitev sredstev pomoči:
Upravičence, pogoje za dodelitev pomoči, postopek dodeljevanja in merila ter medsebojna razmerja določa pravilnik, ki opredeljuje dodeljevanje enkratne občinske pomoči za izobraževanje v kmetijskih programih.
26. člen
Drugi ukrepi
Poleg ukrepov, opredeljenih v členih 24 in 25 tega pravilnika sodijo pod druge ukrepe še naložbe v infrastrukturo, ki ni namenjena izključno enemu lastniku. Naložbe so v širšem javnem interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje in vzdrževanje poljskih poti, gozdnih vlak ...). Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Grosuplje za tekoče leto na podlagi predlogov pristojnih interesnih združenj ali strokovnih služb (npr. krajevnih skupnosti, Zavod za gozdove, idr.), črpajo pa se na podlagi določil zakona o javnem naročanju. Natančnejša določila se opredelijo v pogodbi z izvajalcem del.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
27. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava Občine Grosuplje.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
V. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 96/03 in 61/04) in Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za področje kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 48/95, 47/02 in 94/05).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Šifra: 007-2/2007
Grosuplje, dne 4. julija 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.