Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 330-1/2007 Ob-20869/07 , Stran 5506
1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa: Občina Litija razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2007 v okvirni višini do 30.000 EUR iz proračunske postavke 1123 Programi razvoja podeželja. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva – Ukrep 1, in sicer za naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. 3. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine ali obdelovalne kmetijske površine v Občini Litija in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v tem javnem razpisu. 4. Omejitve za pridobitev sredstev Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. 5. Potrebna dokumentacija Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi navede osnovne podatke: ime in priimek, KMG-MID, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime banke. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov – ustrezno prostorsko dokumentacijo. 6. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, pri tem se šteje raba kmetijskih zemljišč po GERK-ih. 7. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov investicije za ostala območja. Kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči lahko poveča za 10%; – najmanjši znesek dodeljen pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. 8. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 9. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. Občina Litija lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi), – poročilo o opravljenem delu. 10. Rok in mesto oddaje vloge na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do 30. 8. 2007. Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu. Vloge se oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis naložbe v kmetijska gospodarstva«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.