Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3597. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most, stran 9150.

Na podlagi 99. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 18. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most (v nadaljevanju: zazidalni načrt), ki vsebuje:
– ureditveno območje zazidalnega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje zazidalnega načrta,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z zazidalnim načrtom)
Z zazidalnim načrtom se predvidi prostorska ureditev dela območja urejanja VS 6/1 Dolgi most, določijo pogoji gradnje večstanovanjskih stavb, poslovno-stanovanjskega objekta, niza enostanovanjskih objektov, posegov v območju obstoječe pozidave, ureditev utrjenih površin, zelenih površin in otroškega igrišča ter gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli zazidalnega načrta)
Sestavni deli zazidalnega načrta so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1   Izsek iz dolgoročnega plana s prikazom   M 1:5000
     območja zazidalnega načrta
1.2   Načrt členitve površin s prikazom     M 1:2000
     površin namenjenih javnemu dobru
2.    Načrt ureditvenega območja z načrtom
     parcelacije:
2.1   Načrt ureditvenega območja na        M 1:500
     geodetskem načrtu
2.2   Načrt ureditvenega območja na        M 1:500
     katastrskem načrtu
2.3   Načrt vplivnega območja           M 1:500
2.4   Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:500
     zemljišč in zakoličbe objektov na
     geodetskem načrtu
2.5   Načrt obodne parcelacije, parcelacije    M 1:500
     zemljišč in zakoličbe objektov na
     katastrskem načrtu
3.    Načrt umestitve načrtovane ureditve v
     prostor
3.1   Zazidalna situacija na geodetskem      M 1:500
     načrtu
3.2   Zazidalna situacija na katastrskem     M 1:500
     načrtu
3.3   Zazidalna situacija z načrtom zelenih    M 1:500
     površin
3.4   Značilni prerezi              M 1:500
3.5   Prometno-tehnična situacija, idejna     M 1:500
     višinska regulacija in načrt
     intervencijskih poti
3.6   Zbirni načrt komunalno-energetskih     M 1:500.
     napeljav
4. člen
(priloge zazidalnega načrta)
Priloge zazidalnega načrta so:
1. Povzetek za javnost
2. Obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Spis postopka priprave in sprejemanja zazidalnega načrta
5. Seznam upoštevanih aktov in predpisov
6. Program opremljanja zemljišč za gradnjo
7. Strokovne podlage.
5. člen
(izdelovalec zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt je izdelal 3NOM d.o.o. Ljubljana, Slovenska c. 58, pod št. projekta 2005/7 z datumom januar 2006.
Program opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most, ki je priloga št. 6 iz 4. člena tega odloka, je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod št. projekta 6017 z datumom januar 2007.
II. UREDITVENO OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
6. člen
(ureditveno območje zazidalnega načrta)
Obseg
Ureditveno območje zazidalnega načrta zajema prostorske enote PE 1, PE 2, PE 3, PE 4 in cestna odseka C1 in C2 v severozahodnem delu območja urejanja VS 6/1 Dolgi most.
Zazidalni načrt obsega naslednja zemljišča v k.o. Vič:
2050/1 – del, 2050/2 – del, 2050/3 – del, 2050/4 – del, 2050/5 – del, 2050/6 – del, 2050/7 – del, 2050/8 – del, 2050/19 – del, 2050/20 – del, 2051/1, 2051/2 – del, 2051/3, 2051/4, 2051/5, 2051/6, 2051/7, 2051/8, 2051/9, 2052/1, 2052/5, 2052/6, 2052/7, 2052/8, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/12, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 2052/16, 2052/17, 2052/18, 2052/19, 2052/20, 2052/21, 2052/22, 2053/7 – del, 2053/11 – del, 2066/3 – del, 2087/5 – del, 2088 – del, 2089 – del, 2091/1, 2091/2, 2091/3 – del, 2091/4, 2091/5 – del, 2092/45 – del, 2094/2 – del, 2094/4 – del, 2094/5 – del, 2094/6 – del, 2094/8 – del.
Površina ureditvenega območja znaša 1 ha 45 a 87 m2.
Obseg ureditvenega območja je razviden iz grafičnega načrta št. 2.2. »Načrt ureditvenega območja na katastrskem načrtu«.
Meja
Meja ureditvenega območja zazidalnega načrta poteka v k.o. Vič. Prične se na jugozahodnem delu območja v točki št. 1 na parceli št. 2050/8, od koder poteka proti severu do točke št. 17 na parc. št. 2050/1. Od točke št. 17 do točke št. 20 poteka meja proti severovzhodu po parceli št. 2051/2, nato spremeni smer proti jugu in poteka po vzhodni meji parcele št. 2051/2.
V točki št. 21 meja spremeni smer in poteka proti vzhodu do točke št. 34, po severni meji parcel št. 2052/1, 2053/7, prečka Cesto v Zgornji Log, parcela št. 2066/3 in v nadaljevanju poteka preko parcele št. 2087/5.
Od točke št. 34 do točke št. 48 meja poteka v krožnem loku proti jugovzhodu, prečka Podvozno pot, parcela št. 2088 in parceli št. 2089, 2091/5.
V točki št. 48 meja ureditvenega območja zazidalnega načrta spremeni smer proti severovzhodu in poteka po zahodni meji parcel št. 2091/1, 2091/2. V točki št. 50 spremeni smer proti severu in poteka po zahodni meji parcel št. 2091/2, 2091/3.
Od točke št. 52 do točke št. 54 poteka meja proti vzhodu, preko parcele št. 2091/3, nato spremeni smer proti jugu do točke št. 62, po vzhodni meji parcel št. 2091/3, 2091/4.
Od točke št. 62 do točke št. 72 poteka meja ureditvenega območja proti jugovzhodu, preko parcel št. 2094/4, 2094/2, nato spremeni smer proti jugu do točke št. 74, kjer poteka po delu vzhodne meje parcele št. 2094/2, prečka Podvozno pot, vzhodna meja parcele št. 2094/6.
V nadaljevanju poteka meja proti severovzhodu do točke št. 100, preko parcel št. 2094/5, 2094/8, 2094/6, 2088, 2092/45 in po južnem delu parcel št. 2088, 2087/5, nato spremeni smer in poteka proti vzhodu do točke št. 106, preko parcele št. 2087/5, prečka Cesto v Zgornji Log, parcela št. 2066/3 in v nadaljevanju preko parcel št. 2053/7, 2053/11.
Do točke št. 129 poteka po vzhodni meji parcel št. 2052/5, 2052/7, 2052/9, 2052/10, 2052/12, 2052/13, 2052/16, 2052/17, 2052/18, 2052/21, 2052/22, nato spremeni smer in poteka po južni meji parcel št. 2052/22, 2051/1 do izhodiščne točke št. 1.
Meja ureditvenega območja je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije. Meja območja zazidalnega načrta je razvidna iz grafičnega načrta št. 2.5 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«.
Prostorske enote
Razmejitev prostorskih enot je razvidna iz grafičnega načrta št. 2.5 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«.
7. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje v času gradnje obsega naslednja zemljišča v k.o. Vič:
2050/1 – del, 2050/2 – del, 2050/3 – del, 2050/4 – del, 2050/5 – del, 2050/6 – del, 2050/7 – del, 2050/8 – del, 2050/19 – del, 2050/20 – del, 2051/1, 2051/2 – del, 2051/3, 2051/4, 2051/5, 2051/6, 2051/7, 2051/8, 2051/9, 2052/1, 2052/5, 2052/6, 2052/7, 2052/8, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/12, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 2052/16, 2052/17, 2052/18, 2052/19, 2052/20, 2052/21, 2052/22, 2053/7 – del, 2053/11 – del, 2066/3 – del, 2087/5 – del, 2088 – del, 2089 – del, 2091/1, 2091/2, 2091/3 – del, 2091/4, 2091/5 – del, 2092/45 – del, 2094/2 – del, 2094/4 – del, 2094/5 – del, 2094/6 – del, 2094/8 – del.
V času obratovanja bodo vplivi novogradnje na varnost pred požarom, hrupom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi, na hrup in na osončenje bivalnih prostorov obstoječih stanovanjskih objektov v normativnih okvirih.
Vplivno območje je razvidno iz grafičnega načrta št. 2.3 – »Načrt vplivnega območja«.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
8. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Namembnost
Prostorska enota PE 1
Poslovno stanovanjska stavba:
pritličje je nestanovanjsko, z največ tremi lokali in pomožnimi prostori, dopustna je umestitev naslednjih dejavnosti: trgovina na drobno, mirne storitvene dejavnosti, gostinska dejavnost ni dovoljena,
prvo nadstropje je stanovanjsko, z največ tremi stanovanji.
Niz stanovanjskih stavb:
štiri enostanovanjske enote s pripadajočimi parkirnimi nadstrešnicami.
Prostorska enota PE 2
Večstanovanjski stavbni sklop:
pritličje je namenjeno parkiranju in pomožnim prostorom,
prva in druga etaža sta stanovanjski, z maksimalno 30 neprofitnimi stanovanji.
Prostorska enota PE 3
Dva večstanovanjska stavbna sklopa:
pritličje je namenjeno parkiranju in pomožnim prostorom,
prva in druga etaža sta stanovanjski, z maksimalno 40 stanovanji.
Prostorska enota PE 4
Območje je namenjeno javni zeleni površini in komunalni ter energetski infrastrukturi.
Prostorski enoti C 1 in C 2
Površine so namenjene za ureditev prometne in komunalne infrastrukture.
Zazidalna zasnova
Ureditveno območje zazidalnega načrta se deli na šest prostorskih enot:
PE 1 – površine za gradnjo poslovno stanovanjske stavbe in niza stanovanjskih stavb,
PE 2 – površine za gradnjo večstanovanjskega stavbnega sklopa,
PE 3 – površine za gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov,
PE 4 – površine za ureditev zelenice,
C 1 – površine, namenjene rekonstrukciji ceste (Podvozna pot),
C 2 – površine, namenjene gradnji ceste (cesta Za progo).
Prostorska enota PE 1
Je sestavljena iz poslovno stanovanjske stavbe in niza stanovanjskih stavb.
Poslovno stanovanjska stavba je locirana na južnem delu PE1 in je predvidena kot stavba s pritličjem (lokali) in nadstropjem (stanovanja).
Niz stanovanjskih stavb ob skupni dovozni poti tvorijo štiri enostanovanjske enote s pripadajočimi parkirnimi nadstrešnicami (posamezno enoto predstavlja stanovanjska stavba, parkirna nadstrešnica in bivalni vrt).
Prostorska enota PE 2
Predvidena je gradnja stavbnega sklopa, ki ga tvorijo osnovna, pritlična stavba, namenjena parkiranju ter tri večstanovanjske dvoetažne lamele, postavljene na osnovno stavbo.
Prostorska enota PE 3
Predvidena je gradnja dveh stavbnih sklopov. Vsak sklop tvorijo osnovna, pritlična stavba, namenjena parkiranju ter dve večstanovanjski dvoetažni lameli, postavljeni na osnovno stavbo.
Prostorska enota PE 4
Predvidena je ureditev javne zelenice, zbirnega mesta ločenih odpadkov ter gradnja trafo postaje.
Regulacijske omejitve
Posegi v prostor morajo upoštevati naslednje regulacijske omejitve:
– regulacijska linija (RL) omejuje površine v javni rabi, ki so dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni rabi.
– gradbena meja (GM) je linija, ki je novogradnje ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Gradbena meja se lahko preseže do 1,5 m z nadstreški in zidovi za zaščite vhodov, pri postavitvi medsosedskih ograj in ureditvi dostopov, klančin ter dvigal za invalide.
– gradbena linija (GL) je linija, ki se jo morajo dotikati fasade novogradenj, ki se gradijo na zemljiščih ob tej liniji. Dovoljeni so le manjši zamiki delov fasade.
Zasnova zunanje ureditve
Prostorska enota PE 1
Predvidena je ureditev bivalnih vrtov vzhodno od niza stanovanjskih stavb. Ostale zunanje površine se uredijo kot skupne zelenice in tlakovane površine.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
na strehi osnovne, pritlične stavbe so med večstanovanjskimi lamelami predvideni skupni zeleni atriji. Ostale zunanje površine na nivoju terena se uredijo kot zelenice in kot tlakovane površine.
Na površini, ki je locirana med prostorskima enotama PE 2 in PE 3, je predvideno skupno otroško igrišče.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnih načrtov št. 3.1 »Zazidalna situacija na geodetskem načrtu« in št. 3.2 »Zazidalna situacija na katastrskem načrtu«.
9. člen
(pogoji za posege na obstoječih objektih)
V prostorskih enotah C 1 in C 2 so dovoljene odstranitve objektov.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
V PE 1, PE 2, in PE 3 je dovoljenja gradnja samo tistih enostavnih objektov, ki so načrtovani v zazidalnem načrtu.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Prostorska enota PE 1
Poslovno stanovanjska stavba in niz stanovanjskih stavb sta dvoetažna, z ravno streho ali enokapnico v naklonu do 10 stopinj. Severne fasade so brez okenskih in drugih odprtin. Parkirna nadstrešnica za dva avtomobila ima pohodno streho – teraso nadstropne etaže.
Med bivalnimi vrtovi niza stanovanjskih stavb in nadstrešnicami so lesene ograje ali žive meje višine do 2 m.
Atrij poslovno stanovanjske stavbe je ograjen z živo mejo višine do 1 m.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
Pritličje stavbnih sklopov (pritlična parkirna stavba) je oblikovano kot skupna baza večstanovanjskim lamelam in njihovim zunanjim površinam. Fasada je delno transparentna.
Večstanovanjske, dvoetažne lamele so vzporedno postavljene na pritličju stavbnega sklopa. Vsaka od njih je avtonomni objekt s svojim vhodom iz parkirne etaže v pritličju. V spodnji etaži se stanovanja odpirajo preko lož v skupni zeleni atrij. Lože imajo tudi zgornja stanovanja.
Strehe so ravne ali enokapne v naklonu do 10 stopinj. Zunanje površine nad pritlično parkirno stavbo so pohodna terasa z zelenico.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
V prostorski enoti PE 1 so utrjene površine skupnih dovozov in parkirnih mest členjene z uporabo različnih tlakov. Zelenice so zasajene z drevjem, zbirna mesta za komunalne odpadke in zbirno mesto ločenih odpadkov so ograjeni z živo mejo, višine do 2 m. Ograje so žive meje višine 1 m.
Zelenice nad parkirno etažo v prostorskih enotah PE 2 in PE 3 so delno utrjene, delno zelene površine (raščen teren) z drevjem in grmovnicami. Te površine so povezane z otroškim igriščem. Otroško igrišče je opremljeno z igrali, klopmi, koši za smeti in drugo urbano opremo. Zasnovano je tako, da se po izgradnji obeh prostorskih enot združi v funkcionalno in oblikovno celoto.
Ob cesti Za progo so med vzdolžnimi parkirnimi mesti zasajena drevesa po enotni hortikulturni zasnovi. Za preprečevanje parkiranja izven parkirnih površin se uporabi ustrezna sredstva, kot so zasaditve in višinske ovire, vse kot sestavni del celovite oblikovalske rešitve.
Ureditev zunanjih površin je razvidna iz grafičnega načrta št. 3.3 »Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin«.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Gabariti objektov
Prostorska enota PE 1
Tlorisni gabariti
Niz stanovanjskih stavb:
– stanovanjska enota: 5,8 m x 10,5 m,
– nadstrešnica: 5,0 m x 5,2 m.
Poslovno-stanovanjska stavba:
– pritličje: 5,5 m x 18,6 m,
– nadstropje: 7,0 m x 18,6 m.
V dimenzijah so upoštevane tudi zunanje stopnice in zunanji hodnik v nadstropju.
Višinski gabariti
Niz stanovanjskih stavb:
– višina slemena strehe: 7,5 m,
– absolutna kota pritličja: +296,50 m.
Poslovno stanovanjska stavba:
– višina slemena strehe: 8,0 m,
– absolutna kota pritličja: +296,50 m.
Prostorska enota PE 2
Tlorisni gabariti
Stavbni sklop:
– parkirna stavba, brez zunanjega stopnišča in nadstreškov vhoda: 56,0 m x 38,0 m,
– večstanovanjske stavbe, brez zunanjih stopnišč: 11, 5 m x 38,0 m.
Preseganje tlorisnega gabarita je dopustno pri zunanjih stopniščih in nadstreških vhoda.
Višinski gabariti
Parkirna stavba:
– višina strehe – pohodne terase z zelenico: 3,0 m,
– absolutna kota pritličja: +296,20 m.
Večstanovanjske stavbe:
– višina strehe: 6,5 m nad parkirno stavbo.
Prostorska enota PE 3
Tlorisni gabariti
Posamezen stavbni sklop:
– parkirna stavba: 35,0 m x 38,0 m,
– večstanovanjske stavbe: 11,5 m x 38,0 m.
Preseganje tlorisnega gabarita je dopustno pri zunanjih stopniščih in nadstreških vhoda.
Višinski gabariti
Parkirna stavba:
– višina strehe – pohodne terase z zelenico: 3,0 m,
– absolutna kota pritličja: +296,20m.
Večstanovanjske stavbe:
– višina strehe: 6,50 m nad parkirno stavbo.
Kapacitete objektov, maksimalno
Prostorska enota PE 1
+------------------------------------------+-------------------+
|– bruto etažna površina niza stanovanjskih|          |
|stavb (brez nadstrešnic)         |       500 m2|
+------------------------------------------+-------------------+
|število stanovanjskih enot        |         4|
+------------------------------------------+-------------------+
|– bruto etažna površina poslovno     |          |
|stanovanjske stavbe            |       200 m2|
|(brez zunanjih hodnikov in zunanjih    |          |
|stopnišč)                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|število stanovanjskih enot        |         3|
+------------------------------------------+-------------------+
|Prostorska enota PE 2           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– bruto etažna površina parkirne stavbe  |          |
+------------------------------------------+------------2100 m2+
|– bruto etažna površina večstanovanjskih |          |
|stavb                   |      2700 m2|
|od tega je minimalno 20% odprtih     |          |
|stanovanjskih površin: zunanjih hodnikov, |          |
|stopnišč in lož              |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– število stanovanjskih enot       |         30|
+------------------------------------------+-------------------+
|Prostorska enota PE 3           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– bruto etažna površina parkirnih stavb  |          |
+------------------------------------------+-------------2650m2+
|– bruto etažna površina večstanovanjskih |          |
|stavb                   |       3600m2|
|od tega je minimalno 20% odprtih     |          |
|stanovanjskih površin: zunanjih hodnikov, |          |
|stopnišč in lož              |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– število stanovanjskih enot       |         40|
+------------------------------------------+-------------------+
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
14. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji
Vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih vozil do 9 ton osnega pritiska. Površine vozišč so utrjene z betonskim, kamnitim oziroma asfaltnim tlakovanjem.
Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine, parkirni prostori in ostale površine in objekti morajo biti urejeni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
Potrebno število parkirnih mest je določeno na podlagi naslednjih izhodišč:
– 2 parkirni mesti na stanovanje, od tega 10% za kratkotrajno parkiranje na nivoju terena,
– 1 parkirno mesto in 10% za obiskovalce na 30 m2 neto poslovne, prodajne ali druge nestanovanjske površine.
Prostorska enota C1
Namenjena je rekonstrukciji obstoječe Podvozne poti.
Predviden prečni prerez Podvozne poti je:
– 5,00 m vozišče za mešani motorni in kolesarski promet,
– 1,60 m širok obojestranski hodnik za pešce.
Pločnik za pešce bo z dvignjenim robnikom ločen od motornega prometa.
Prostorska enota C2
Namenjena je gradnji cestnega odseka ceste Za progo, od Ceste v Zgornji Log do že načrtovane povezave v podaljšku Ramovšove ulice (Zahodne ceste). Cestni odsek ima predvidene tri asfaltne grbine za umirjanje prometa.
Predviden prečni prerez ceste Za progo je:
– 5,50 m vozišče za mešani motorni in kolesarski promet,
– 2,50 m pas za vzdolžno, enostransko parkiranje,
– 1,60 m širok obojestranski hodnik za pešce.
Pločnik za pešce bo z dvignjenim robnikom ločen od motornega prometa.
Prostorska enota PE 1
Prometno se bo navezovala na Podvozno pot z neprednostnim priključkom širine 6 m.
Na skupni prometni površini je predvidena ureditev z mešanim in umirjenim prometom.
Mirujoči promet
Niz stanovanjskih stavb ima v sklopu gradbene parcele parkirne nadstrešnice z 2 parkirnimi mesti. Skupna parkirna površina z minimalno 10 parkirnimi mesti je namenjena kratkotrajnemu parkiranju za območje prostorske enote in parkiranju uporabnikov poslovno stanovanjske stavbe, od tega je vsaj 1PM urejeno za invalide.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
Prometno se bosta navezovali na cesto Za progo. Uvozi in izvozi v parkirno garažo bodo široki 6 m.
Mirujoči promet
Parkiranje za stavbne sklope je urejeno v pritlični parkirni garaži, kratkotrajnemu parkiranju so namenjena vzdolžna parkirna mesta ob cesti Za progo.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 3.5: »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih poti«.
15. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. Upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– v primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javne komunalne in energetske infrastrukture na njegovem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev, in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih idejnih rešitvah za ureditveno območje;
– obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.
Kanalizacijsko omrežje
Prostorska enota PE 1
Javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno v ločenem sistemu in poteka vzdolž Podvozne poti. PE 1 se bo priključila na javni kanal z novim javnim kanalskim odsekom, ki bo potekal od priključitve na Podvozni cesti proti severu, vzporedno z objekti do končnega jaška ob parcelni meji PE 1. Nov javni kanalski odsek bo odvajal komunalne odpadne (DN 250) in padavinske (DN 300) vode za niz štirih enostanovanjskih stavb in poslovno stanovanjsko stavbo (tri stanovanjske enote in trije lokali). Interni stanovanjski priključki teh objektov se bodo direktno priključevali na nov odsek javne kanalizacije in se zaključijo z revizijskimi jaški ob samih objektih.
Obstoječi javni kanal, ki poteka po Podvozni poti, spremeni smer na koncu PE 1 proti severu do odcepa, kjer prečka potok Mali graben in se nanj priključuje še severna veja javnega kanala komunalnih odpadnih vod. Ta javni kanal deloma poteka po območju prostorske enote PE 1, zato ga bo potrebno prestaviti in tako zagotoviti primeren odmik od novih objektov.
Prostorska enota PE 2
Javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno v ločenem sistemu, v enakem sistemu se izvedejo tudi interni stanovanjski priključki. Stavbni sklop v PE 2 je sestavljen iz treh stavb po deset stanovanjskih enot, priključki se izvedejo ločeno za vsako stavbo.
Za severno stavbo je bil že izveden interni priključek, ker se spreminja zasnova pozidave, se priključek ločenega sistema skrajša na potek od javnega kanala do parcelne meje, odvajal bo odpadne komunalne (DN 250) in padavinske vode (DN 300) za deset stanovanjskih enot.
Nov ločen priključek se predvidi za srednjo stavbo in bo potekal od javnega kanala do priključnega revizijskega jaška pred parcelno mejo, odvajal bo odpadne komunalne (DN 250) in padavinske vode (DN 300) za deset stanovanjskih enot.
Prav tako se predvidi nov ločen priključek za južno stavbo, potekal bo od javnega kanala do priključnega revizijskega jaška pred parcelno mejo, odvajal bo odpadne komunalne (DN 250) in padavinske vode (DN 300) za deset stanovanjskih enot.
Prostorska enota PE 3
Javni kanal ločenega sistema poteka po cesti Za progo. V PE 3 se nahajata dva stavbna sklopa z dvemi stavbami po deset stanovanjskih enot, za vsako stavbo je potrebno izvesti interni kanalizacijski priključek.
Za severni stavbni sklop sta tako predvidena dva priključka. Za stavbo na severu bo potekal od javnega kanala do priključnega revizijskega jaška pred parcelno mejo, odvajal bo odpadne komunalne (DN 250) in padavinske vode (DN 300) za deset stanovanjskih enot. Priključek za stavbo na jugu je že izveden, ker pa se spreminja zasnova pozidave, se priključek ločenega sistema skrajša na potek od javnega kanala do parcelne meje, odvajal bo odpadne komunalne (DN 250) in padavinske (DN 300) vode za deset stanovanjskih enot.
Tudi za južni stavbni sklop sta predvidena dva priključka. Za stavbo na severu bo potekal od javnega kanala do priključnega revizijskega jaška pred parcelno mejo, odvajal bo odpadne komunalne (DN 250) in padavinske vode (DN 300) za deset stanovanjskih enot. Priključek za stavbo na jugu se izvede na južni strani stavbnega sklopa, potekal bo od javnega kanala do priključnega revizijskega jaška pred parcelno mejo, odvajal bo odpadne komunalne (DN 250) in padavinske vode (DN 300) za deset stanovanjskih enot.
Vodovodno omrežje
Za varno oskrbo območja VS6/1 z vodo je treba v severni smeri, do navezave na primarni vodovod PVC d 400, ki je položen vzdolž Tržaške ceste, zgraditi povezovalni vodovod. Trasa povezovalnega vodovoda je predvidena v podaljšanju vodovoda, načrtovanega za oskrbo prostorske enote PE1 z vodo v severni smeri, ali kot gradnja vodovoda v severnem podaljšku Ceste v Zgornji log.
Prostorska enota PE 1
Javno vodovodno omrežje (NL DN 100) poteka po južni strani Podvozne poti, kamor se bo navezala severna veja vodovoda (NL DN 100), ki bo potekala po zahodnem delu prostorske enote PE 1. Posamezne enote niza štirih eno stanovanjskih stavb se bodo na ta vodovod priključevale direktno in se tako oskrbovale s pitno, sanitarno in požarno vodo. Poslovno-stanovanjska stavba bo imela ločen vodovodni priključek, ki se bo prav tako priključeval na javni vodovod, ki poteka po Podvozni cesti. Na severnem območju prostorske enote PE 1 se bo moral izvesti talni hidrant, zaradi ustrezne pokritosti območja v primeru požara.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
Javno vodovodno sekundarno omrežje (NL DN 100) že poteka po cesti Za progo, kamor bodo direktno navezani posamezni priključki novih objektov. Objekti se bodo oskrbovali s pitno, sanitarno in požarno vodo. Del izvedenega vodovoda je treba, skupaj s končnim hidrantom, ukiniti in izkopati. Ohrani se samo veja, ki poteka po severnem delu otroškega igrišča.
Plinovodno omrežje
Prostorska enota PE 1
Zemeljski plin je predviden kot vir energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, hlajenje in kuhanje. Javni plinovod poteka po Podvozni cesti, kamor bo priključen skupinski priključek objektov. Skupinski priključek bo potekal severno do Podvozne poti, ob zahodnih fasadah objektov. Posamezni priključki se bodo pravokotno navezovali na skupinskega.
Vse povezave in povečave plinovodov je treba izvesti v času izven ogrevalne sezone.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
Zemeljski plin je predviden kot vir energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, hlajenje in kuhanje. Javni plinovod bo potekal po zahodnem delu vozišča ceste Za progo, kamor bodo priključeni obstoječi in novi objekti. Vse povezave in povečave plinovodov je treba izvesti v času izven ogrevalne sezone.
Elektroenergetsko omrežje
Prostorska enota PE 1
Območje se bo napajalo z električno energijo z nove TP, locirane na skrajnem severnem delu območja. Električni kabel bo potekal po cesti Za progo in po Podvozni poti. Enostanovanjske stavbe bodo imele skupinski priključek na povozni površini pred objekti. Poslovno stanovanjska stavba bo imela svoj ločen električni priključek neposredno s Podvozne poti.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
Območje se bo napajalo z električno energijo z nove TP, locirane v delu prostorske enote PE 4. Povezovalna trasa bo prečkala cesto Za progo, pravokotno na enoto PE 2 in bo nato potekala vzporedno z zahodno fasado posameznih stavbnih sklopov. Zaradi lažjega vzdrževanja in upravljanja z električnimi vodi se priključuje vsaka večstanovanjska lamela ločeno- predvidoma po 10 stanovanj na priključek.
Telekomunikacijsko omrežje in kabelsko komunikacijski sistem
Prostorska enota PE 1
Del obstoječega telekomunikacijskega (TK) omrežja in kabelsko komunikacijskega sistema (KKS), ki poteka v cesti Podvozna pot, se ukine in prestavi v pločnik. Nov javni vod bo potekal ob severnem robu Podvozne poti, in se bo navezoval na obstoječe TK in KKS omrežje. Posamezne enostanovanjske stavbe imajo skupinski priključek, izveden v jašku na zahodni strani uvoza v območje. Poslovno stanovanjska stavba ima priključek izveden v jašku na vzhodni strani uvoza v območje.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
Ob južnem delu ceste Za progo bo zgrajena nova trasa TK in KKS omrežja in priključena na obstoječe omrežje, ki poteka po Cesti v Zgornji Log. Priključek za prostorsko enoto PE 2 se bo nadaljeval v smeri proti zahodu, do samega objekta. Priključek do prostorske enote PE 3 se bo nadaljeval proti jugu. Priključki na objekte bodo izvedeni v priključnih jaških, za vsak večstanovanjski stavbni sklop posebej. Na vzhodni strani prostorske enote PE 2 je treba obstoječe TK in KKS omrežje ukiniti.
Javna razsvetljava
Prostorska enota PE 1
Javna razsvetljava poteka po robu prostorske enote. Na funkcionalnih površinah novih objektov ni predvidena izvedba javne razsvetljave. Osvetlitev je treba izvesti v sklopu interne razsvetljave objektov.
Prostorski enoti PE 2 in PE 3
Nova trasa javne razsvetljave je predvidena ob robu pločnika ceste Za progo. Priključno mesto se bo izvedlo na križišču Ceste v Zgornji Log, Podvozne poti in ceste Za progo.
Ureditev komunalne in energetske infrastrukture je razvidna iz grafičnega načrta št. 3.6 »Zbirni načrt komunalno-energetskih napeljav).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Varstvo vode in podzemne vode
Ureditveno območje zazidalnega načrta leži izven vodovarstvenega območja.
Vozne in parkirne površine se ustrezno vodotesno utrdijo in opremijo z lovilci olj. Na robovih se postavijo betonski ali kamniti robniki.
Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
Varstvo zraka
Novi objekti ne smejo prekomerno onesnaževati zraka.
Varstvo pred prekomernim hrupom
Ureditveno območje uvrščamo v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dovoljena mejna vrednost kazalcev hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Predpisane ravni hrupa je treba zagotoviti na objektih s pasivnimi – tehnično gradbenimi ukrepi, z boljšo zvočno izolativnostjo fasad in fasadnih odprtin ter z razporeditvijo varovanih prostorov.
Osončenje
Treba je zagotoviti osončenje bivalnih prostorov obstoječih in predvidenih stanovanjskih objektov: najmanj eno uro v času zimskega solsticija, najmanj tri ure v času pomladnega in jesenskega ekvinokcija in najmanj pet ur v času poletnega solsticija.
Odstranjevanje odpadkov
Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času odstranitve objektov, gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.
Mesto za zbiranje odpadkov mora biti urejeno v skladu z določbami Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter načinu za določanje velikosti in števila posod za zbiranje komunalnih odpadkov (Uradni list SRS, št. 40/86).
V prostorski enoti PE 1 je mesto za zbiranje odpadkov predvideno na tlakovani površini, zaščiteni z nadstreškom. Zbirno mesto mora biti locirano tako, da je omogočen neoviran dostop za komunalna vozila.
V prostorskih enotah PE 2 in PE 3 morajo biti mesta za zbiranje odpadkov urejena znotraj objektov. Zbirna mesta morajo biti prezračevana, opremljena z električno razsvetljavo in s posebnim odtokom v kanalizacijo, ki mora biti opremljen z lovilcem olj.
V prostorski enoti PE 4 je na javni zelenici predvideno zbirno mesto ločenih odpadkov.
Zbirna in odjemna mesta za odpadke so razvidna iz grafičnega načrta št. 3.1 »zazidalna situacija na geodetskem načrtu«.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
17. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Splošne določbe
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.
Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati študijo požarne varnosti.
Intervencijske poti in površine
Izvedba intervencijskih poti za gasilska vozila mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. V PE 2 in PE 3 je intervencijska pot predvidena tudi v zelenici ob vzhodni meji ureditvenega območja, izvedena morajo biti na način, ki dopušča ozelenitev. Vse vozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
Hidrantno omrežje
Požarna zaščita obstoječih in predvidenih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem.
Poplavna ogroženost
Pričakovana kota stoletne vode v prostorski enoti PE 1 je 296,3 m, v prostorskih enotah PE 2, PE 3 in PE 4 je 296,0 m. Ob izvedbi predvidenih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane bo ureditveno območje zazidalnega načrta varno pred poplavami s 100 – letno povratno vodo.
Obstoječi teren naj se pri gradnji le izravnava in ne nasipava.
Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.5 »Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt intervencijskih pot« in št. 3.6: »Zbirni načrt komunalno-energetskih napeljav«.
VII. NAČRT PARCELACIJE
18. člen
(načrt parcelacije)
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega odloka.
Površine gradbenih parcel so:
   PE1-1     P =    550 m2
  PE1-2     P =    226 m2
  PE1-3     P =    153 m2
  PE1-4     P =    155 m2
  PE1-5     P =    158 m2
  PE1-6     P =    172 m2
  PE2      P =   3690 m2
  PE3      P =   4602 m2
  PE4-1     P =    140 m2
  PE4-2     P =    30 m2
  C1      P =    982 m2
  C2      P =   3729 m2.
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnega načrta št. 2.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu in št. 2.5 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«.
19. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
V ureditvenem območju zazidalnega načrta so površine, namenjene javnemu dobru:
– gradbena parcela PE 4-1 kot javna zelenica, ki obsega zemljišča parc. št. 2050/1 – del, 2050/2 – del, 2051/1 – del, 2051/2 – del, vse k.o. Vič;
– prostorska enota C1 (cestni odsek Podvozne poti) – celotna površina, ki obsega zemljišča parc. št. 2066/3 – del, 2087/5 – del, 2088 – del, 2089 – del, 2091/1 – del, 2091/4 – del, 2091/5 – del, 2092/45 – del, 2094/2 – del, 2094/4 – del, 2094/5 – del, 2094/6 – del, 2094/8 – del, vse k.o. Vič;
– prostorska enota C2 (cestni odsek Za progo), ki obsega zemljišča parc. št. 2050/2 – del, 2050/3 – del, 2050/4 – del, 2050/5 – del, 2050/6 – del, 2050/7 – del, 2050/8 – del, 2050/19 – del, 2050/20 – del, 2051/1 – del, 2051/3 – del, 2051/4 – del, 2051/5 – del, 2051/6 – del, 2051/7 – del, 2051/8 – del, 2051/9 – del, 2052/1 – del, 2052/5 – del, 2052/6 – del, 2052/20 – del, 2052/21 – del, 2052/22, 2053/7 – del, 2053/11 – del, 2066/3 – del, vse k.o. Vič.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
20. člen
(etapnost gradnje)
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah. V posameznih prostorskih enotah PE 1, PE 2 in PE 3 je predvidena gradnja objektov, pripadajočih delov cestnih odsekov, komunalne ureditve in zunanje ureditve v eni, zaključeni fazi.
21. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja objektov v vplivnem območju.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Investitorji načrtovanih prostorskih ureditev in Mestna občina Ljubljana sklenejo urbanistično pogodbo, kjer se določi obveznosti investitorjev pri izvedbi objektov, ki so v javno korist.
22. člen
(podlaga za odmero komunalnega prispevka)
Podlage za odmero komunalnega prispevka iz Programa opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most:
– skupni stroški investicije v gradnjo komunalne infrastrukture lokalnega pomena so 851.008,78 EUR brez DDV, od tega se iz drugih virov zagotovi 171.215,51 EUR brez DDV za odkup zemljišč za rekonstrukcijo ceste C1, gradnjo povezovalnega vodovoda od Tržaške ceste do ureditvenega območja ZN, gradnjo plinovodnega omrežja v cesti Za progo in 71.753,84 EUR brez DDV za sofinanciranje dela stroškov investicije, ki pripadajo prostorski enoti PE2;
– obračunska območja investicije v gradnjo komunalne infrastrukture so:
– obračunsko območje 1 zajema investicije za rekonstrukcijo ceste C1, gradnjo vodovodnega omrežja v prostorski enoti PE1, gradnjo kanalizacijskega omrežja v prostorski enoti PE1, prestavitev kanalizacijskega omrežja severno od prostorske enote PE1 in gradnjo plinovodnega omrežja v prostorski enoti PE1,
– obračunsko območje 2 zajema investicije za gradnjo dela ceste C2 in pripadajoče javne razsvetljave, ki leži severno in zahodno od prostorske enote PE2 in PE3,
– obračunsko območje 3 zajema investicije za prestavitev kanalizacijskega omrežja v prostorski enoti PE2 in PE3 in ureditev zelenice in ekološkega otoka v prostorski enoti PE4-1,
– obračunsko območje 4 zajema investicije za gradnjo dela ceste C2 in pripadajoče javne razsvetljave, ki leži južno od prostorske enote PE3 in gradnjo podaljška ceste C2 do Ramovševe ceste;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 18. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska območja z oznako 18 in MOL mesto so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine Ljubljana;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,3 : 0,7. Faktor dejavnosti za prostorski enoti PE1 in PE3 je 1, razen za parkirne stavbe oziroma etaže, za katere je določen faktor dejavnosti 0,5. Faktor dejavnosti za prostorsko enoto PE2 je 0,5. Za parkirne stavbe oziroma etaže je določen le obračunski strošek za ceste ter vodovodno omrežje. Olajšav za zavezance ni;
– skupni obračunski stroški so 937.122,68 EUR brez DDV.
Izračun komunalnega prispevka:
– Komunalni prispevek za prostorsko enoto PE1 je 146.331,64 EUR brez DDV, komunalni prispevek za prostorsko enoto PE2 je 239.658,52 EUR brez DDV, komunalni prispevek za prostorsko enoto PE3 je 477.297,87 EUR brez DDV.
– Komunalni prispevek za območje zahodno od ceste Za progo je za objekt na zemljišču s parc. št. 2050/8 k.o. Vič in za objekte severno od te parcele, za vsak objekt v tem območju 6.618,53 EUR brez DDV in se nanaša na gradnjo dela ceste C2 in pripadajočo javno razsvetljavo.
– Komunalni prispevek za območje zahodno od ceste Za progo je za objekt na zemljišču s parc. št. 2050/9 v k.o. Vič in za objekte južno od te parcele, za vsak objekt v tem območju 1.585,32 EUR brez DDV in se nanaša na gradnjo dela ceste C2 in pripadajočo javno razsvetljavo ter gradnjo podaljška ceste C2 do Ramovševe ceste.
23. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Tlorisni gabariti objekta:
V prostorski enoti PE 1 lahko velikost objekta odstopa do ± 0,5 m, v prostorskih enotah PE 2 in PE 3 do ± 1,0 m.
Višinski gabarit objekta:
Odstopanja so lahko do ± 0,5 m.
Višinska regulacija terena:
Odstopanja so lahko do ± 0,3 m.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti zazidalnega načrta)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 6/1 Dolgi most (Uradni list RS, št. 13/90), ki veljajo za ureditveno območje tega zazidalnega načrta.
25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti zazidalnega načrta)
Po izvedbi z zazidalnim načrtom predvidene prostorske ureditve so dovoljena tekoča in investicijska vzdrževalna dela na objektih in napravah, postavitev enostavnih objektov, skladno z 10. členom tega odloka, in sprememba rabe nestanovanjskih površin objektov skladno z 8. členom tega odloka.
26. člen
(vpogled zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič,
– Četrtni skupnosti Vič.
Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je stalno na vpogled pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem.
27. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-47/05-13
Ljubljana, dne 18. junija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.