Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3616. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zagorje ob Savi, stran 9188.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi, 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) in Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 9. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Zagorje ob Savi, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja na posameznem delu Občine Zagorje ob Savi.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se:
– na novo priključuje na komunalno opremo, ali
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali
– spreminja njegovo namembnost in
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje take infrastrukture še niso plačali komunalnega prispevka.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali s programi opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so v oddaljenosti do 100 m od roba gradbene parcele zagotovljeni priključki na javno vodovodno omrežje in javno kanalizacijsko omrežje.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(1) Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju občine;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta na območju občine, če se povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
(2) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967, z dokazno dokumentacijo pa vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano med letoma 1967 in 31. 12. 1999, plačali komunalni prispevek za vso infrastrukturo, zgrajeno na lokaciji.
5. člen
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbene konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina stavbe s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = ((D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)) * i) * K(olaj)
pri čemer je:
+----------------+---------------------------------------------+
|KP       |– komunalni prispevek            |
+----------------+---------------------------------------------+
|D(pi)      |– delež površine parcele pri izračunu (0,5) |
+----------------+---------------------------------------------+
|C(pi)      |– cena opremljanja glede na površino gradbene|
|        |parcele                   |
+----------------+---------------------------------------------+
|D(ti)      |– delež neto tlorisne površine pri izračunu |
|        |(0,5)                    |
+----------------+---------------------------------------------+
|C(ti)      |– cena opremljanja glede na neto tlorisno  |
|        |površino stavbe               |
+----------------+---------------------------------------------+
|K(dej)     |– faktor dejavnosti             |
+----------------+---------------------------------------------+
|K(olaj)     |– faktor olajšave iz 8. člena, če ni     |
|        |olajšave, je ta faktor enak 1        |
+----------------+---------------------------------------------+
|i        |– letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o |
|        |vsebini programa opremljanja zemljišč za   |
|        |gradnjo                   |
+----------------+---------------------------------------------+
Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so določeni v odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja za obravnavano zemljišče in stavbo.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = (D(ti) * C(ti) * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * K(dej) * i) * K(olaj)
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
6. člen
(1) V izračunu višine komunalnega prispevka iz prejšnjega člena se v posameznih območjih upošteva opremljenost z obstoječo infrastrukturo in infrastrukturo, opredeljeno v načrtu razvojnih programov, kot je določeno v ustreznem odloku o programu opremljanja.
(2) Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od navedenih infrastrukturnih omrežij, se višina zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta infrastrukture, kar je opredeljeno v odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
7. člen
Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+-----------------+-------------------------+------------------+
|Vrsta objekta  |Dejavnost        |  Faktor (K(dej))|
+-----------------+-------------------------+------------------+
|11        |Stanovanjske stavbe   |        1,0|
+-----------------+-------------------------+------------------+
|121       |Gostinske stavbe – razen |        1,5|
|         |turističnih       |         |
|         |kmetij          |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|121       |Gostinske stavbe –    |        0,7|
|         |turistične kmetije    |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|122       |Upravne in pisarniške  |        1,0|
|         |stavbe          |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|123       |Trgovske in druge stavbe |        1,5|
|         |za storitvene dejavnosti |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|124       |Stavbe za promet in   |        1,0|
|         |stavbe za izvajanje   |         |
|         |elektronskih komunikacij |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|125       |Industrijske stavbe in  |        1,0|
|         |skladišča        |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|126       |Stavbe splošnega     |        0,9|
|         |družbenega pomena    |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|1271       |Nestanovanjske kmetijske |        0,5|
|         |stavbe          |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|1272       |Stavbe za opravljanje  |        0,9|
|         |verskih obredov,     |         |
|         |pokopališke stavbe    |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|1273       |Kulturni spomeniki    |        0,5|
+-----------------+-------------------------+------------------+
|1274       |Druge nestanovanjske   |        1,0|
|         |stavbe          |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
|         |             |         |
+-----------------+-------------------------+------------------+
8. člen
Za mlade družine, kot jih določa Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 5. člena tega odloka množi s faktorjem olajšave (K(olaj)) 0,7.
9. člen
Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objekte:
– javna gospodarska infrastruktura,
– socialna in neprofitna stanovanja,
– varovana stanovanja za starejše občane in invalide, kjer je pretežni investitor Občina Zagorje ob Savi oziroma stanovanjski sklad občine,
– gasilski domovi,
– kulturni in športni objekti,
– otroški vrtci in šole, kjer je pretežni investitor Občina Zagorje ob Savi.
VI. POSTOPEK ODMERE
10. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alinee prvega odstavka 4. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to infrastrukturo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo oziroma v primeru obročnih plačil dodatno s pogodbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka oziroma v primeru obročnega plačevanja po sklenitvi pogodbe o obročnem plačevanju. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Zagorje ob Savi preneha uporabljati Odlok o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/98), ki se je po sklepu Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 24. 6. 1998 uporabljal do sprejetja tega odloka.
14. člen
Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007
Zagorje ob Savi, dne 9. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.