Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3617. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 9190.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07), 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 9. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje celotne Občine Zagorje ob Savi.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, določena v Dolgoročnem družbenem planu Občine Zagorje ob Savi za obdobje 1986 do leta 2000 in v Spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Zagorje ob Savi za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/86).
Zemljišča so obravnavana glede na 4 obračunska območja. V teh območjih so izračunane naslednje skupne površine zemljišč glede na podatke o namenski rabi prostora in bruto tlorisne površine stavb glede na podatke iz katastra stavb Geodetske uprave RS:
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana obstoječa infrastruktura iz evidenc Občine Zagorje ob Savi, evidenc KOP Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o. V programu opremljanja je upoštevana le infrastruktura obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, vodovod, kanalizacija in čistilne naprave ter javna razsvetljava. Infrastruktura je pripisana posameznim območjem iz 2. člena glede na dejansko lego, razen cest, kjer smo za njih upoštevali enako višino prispevka v vseh obračunskih območijih. Dolžine oziroma kapacitete posameznih vrst infrastrukture po območjih so naslednje:
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture)
Vrednost infrastrukture za izračun komunalnega prispevka je vsota stroškov, ki bi nastali pri izgradnji nove infrastrukture. Vrednost infrastrukture je po območjih in posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino objektov.
V primeru, da se stavba na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni. Za ceste se komunalni prispevek vedno obračuna.
Cena opremljanja kvadratnega metra zemljišča (C(pi)) je po posameznih obračunskih območjih naslednja:
Cena opremljanja kvadratnega metra neto stanovanjske površine objekta (C(ti)) je po posameznih območjih naslednja:
Za obračun komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz tabele, faktorja D(pi) in D(ti) pa sta enaka 0,5.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 1. 2007.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Program opremljanja obravnava vso že zgrajeno infrastrukturo, na katero se lahko investitorji že priključujejo oziroma se bodo lahko priključili v letu sprejema tega odloka.
Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno vrsto individualne komunalne infrastrukture, se komunalni prispevek zmanjša za delež, določen v 5. členu odloka.
Za vso novo infrastrukturo, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem infrastrukture.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Zagorje ob Savi.
9. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1072007
Zagorje ob Savi, dne 9. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.